WordPress database error: [Expression #1 of ORDER BY clause is not in GROUP BY clause and contains nonaggregated column 'oldsite_dcvwp.wp_posts.post_date' which is not functionally dependent on columns in GROUP BY clause; this is incompatible with sql_mode=only_full_group_by]
SELECT YEAR(post_date) AS `year`, MONTH(post_date) AS `month`, count(ID) as posts FROM wp_posts WHERE post_type = 'post' AND post_status = 'publish' GROUP BY YEAR(post_date), MONTH(post_date) ORDER BY post_date DESC

 
|

Việt Nam: Quà cưới cô dâu Chelsea Clinton

Ngày 23 tháng 7 vừa qua, Bộ trưởng Ngoại giao Việt Nam, Phạm Gia Khiêm, đã tặng bà Ngoại trưởng Hillary Clinton bức tranh hình bà và cô con gái, Chelsea Clinton, đội nón lá do nghệ nhân Đào Trọng Cường thực hiện nhân chuyến viếng thăm Hà Nội của bà tuần qua, và cũng để kỷ niệm ngày cưới của tân giai nhân Chelsea Clinton và tân lang, Marc Mezvinsky, tổ chức chiều thứ Bảy, 31 tháng 7 năm 2010 ở Rhinebeck, New York.

VNExpress

Phản hồi