WordPress database error: [Expression #1 of ORDER BY clause is not in GROUP BY clause and contains nonaggregated column 'oldsite_dcvwp.wp_posts.post_date' which is not functionally dependent on columns in GROUP BY clause; this is incompatible with sql_mode=only_full_group_by]
SELECT YEAR(post_date) AS `year`, MONTH(post_date) AS `month`, count(ID) as posts FROM wp_posts WHERE post_type = 'post' AND post_status = 'publish' GROUP BY YEAR(post_date), MONTH(post_date) ORDER BY post_date DESC

 
|

Tạp chí Da Màu đã trở lại sinh hoạt bình thường

Từ khi tẩy rửa vi khuẩn độc hại do tin tặc phá hoại, trang Da Màu đã hoạt động trở lại. Sau đây là thông báo Đàn Chim Việt nhận được từ Ban biên tập Da Màu.
 
Sau khi bị tin tặc tấn công (bắt đầu sáng thứ Năm 09.09.2010 giờ California, Hoa Kỳ), ban kỹ thuật của Tạp chí Da Màu đã  nhanh chóng thực hiện việc dọn dẹp, tẩy rửa mớ vi khuẩn độc hại bọn tin tặc đã cấy vào  trang damau.org. Sau đó,  chúng tôi đã liên lạc thường xuyên với Google để yêu cầu giúp điều tra và tháo gỡ phần cảnh báo sau khi chứng thực là Da Màu đã không còn bị ô nhiễm.
Tạp chí Da Màu đã trở lại sinh hoạt bình thường vào khoảng 8 giờ tối ngày 10.09.2010 sau khi Google tháo gỡ phần “warning”  trên hệ thống truy cập của họ.
Về nguồn gốc của cuộc tấn công, Google xác định dến từ sun-java.servebbs.org, một máy chủ đã từng tấn công các trang mạng Tập Hợp Dân Chủ, DCVOnline, và Đàn Chim Việt trước đây. Riêng trường hợp Da Màu, cuộc tấn công diễn ra qua trung gian (intermediary for distributing malware) của một máy chủ khác sử dụng tên miền recoveramerica.net.
Tạp chí Da màu chân thành cám ơn quý bạn đọc, thân hữu, và các diễn đàn bạn đã cảnh giác và chia sẻ mối quan tâm về sự cố vừa qua.

Trân trọng

Ban Biên Tập Da Màu

Phản hồi