WordPress database error: [Expression #1 of ORDER BY clause is not in GROUP BY clause and contains nonaggregated column 'oldsite_dcvwp.wp_posts.post_date' which is not functionally dependent on columns in GROUP BY clause; this is incompatible with sql_mode=only_full_group_by]
SELECT YEAR(post_date) AS `year`, MONTH(post_date) AS `month`, count(ID) as posts FROM wp_posts WHERE post_type = 'post' AND post_status = 'publish' GROUP BY YEAR(post_date), MONTH(post_date) ORDER BY post_date DESC

 
|

Trung Quốc thổi phồng mức phát triển tối thiểu ở con số 8%

Ý chính: nền kinh tế Trung Quốc có thể tăng trưởng 9.5% trong năm 2010. Nếu Mỹ tạo áp lực để Bắc Kinh tăng tỷ giá đồng Nhân Dân Tệ từ 20%-40% – nền kinh tế Hoa Lục có vì thế chậm lại phân nửa cũng vẫn đủ để giữ con số thất nghiệp ở mức 4-5% cho cả Trung Quốc lẩn Hoa Kỳ, và giúp kinh tế thế giới sớm phục hồi

***

Tỷ lệ thất nghiệp taị Mỹ quá cao ở mức 9.6% so với con số 4.3% từ Hoa Lục. Đây là mối bận tâm hàng đầu của dân chúng Hoa Kỳ mà chính quyền Obama phải giải quyết cho dù sẽ làm việc với đảng Dân Chủ hay Cộng Hoà trong nhiệm kỳ quốc hội sắp tới.

Tổng thống Obama đưa ra mục tiêu nâng xuất cảng tăng gấp đôi từ nay cho đến năm 2015. Biện pháp cần thiết là giảm tỷ giả đồng Mỹ Kim (so với Nhân Dân Tệ) để hổ trợ hàng hoá sản xuất từ Hoa Kỳ.

IMF và các chuyên viên kinh tế đều đồng ý là Trung Quốc kềm đồng Nhân Dân Tệ thấp hơn từ 20-40% giá trị thực sự. Lập luận của Bắc Kinh là chính sách tiền tệ phải do Hoa Lục quyết định dựa trên nhu cầu phát triển nội điạ – với lối giải thích thông thường là Trung Quốc phải tăng trưởng tối thiểu 8% nếu không xã hội sẽ nổi loạn vì không tạo đủ công ăn việc làm .

(Chúng ta cũng không thể quên rằng dân Mỹ bị thất nghiệp quá nhiều và quá lâu nên cũng không còn kiên nhẩn – bằng chứng là sức thu hút của đảng Tea Party đến lớp người bất mãn với hiện tình xã hội).

Người viết muốn chứng minh rằng mức độ 8% tăng trưởng là con số huyễn hoặc – một cách nào đó lại được nhiều chuyên gia Tây Phương tin mà không hề kiểm chứng. Người viết tin rằng nền kinh tế nếu được quản lý bình đẳng ở mức 4% sẽ tạo đủ công ăn việc làm cho Hoa Lục và Hoa Kỳ, và không đưa thế giới vào một cuộc chiến tranh mậu dịch.

Lý do đơn giản là khoảng 50% lợi tức của Trung Quốc hiện rơi vào tay tư nhân hay các tập đoàn tài phiệt mà không được dùng để tạo công ăn việc làm cho dân chúng.

Hiện Hoa Lục chính thức cho biết có khoảng 2450 tỷ USD  tiền dự trử ngoại tệ. Báo chí Tây Phương ước lượng từ 1100 tỷ  cho đến 1400 tỷ  rơi vào những trương mục mờ ám ngoài sự kiểm soát của nhà nước.

Món tiền kết sù này được dùng để thao tác hai thị trường chứng khoáng và địa ốc, cho các món tiền “thưởng” quá đáng và những khoảng hối lộ viên chức nhà nước mà không tạo ra công ăn việc làm và phúc lợi cho người dân.

Một cách nhìn khác là Bắc Kinh kềm giá đồng Nhân Dân Tệ để tăng xuất cảng và làm giàu cho số tỷ phú ngày càng đông trên sự thất nghiệp của dân chúng Mỹ.

Nếu hối đoái đồng Nhân Dân Tệ tăng 50%, nền kinh tế Hoa Lục giảm phát triển xuống còn 4% mà không có tình trạng hối mại thì vẫn tạo đủ công ăn việc cho dân chúng. Nền kinh tế của Hoa Kỳ và thế giới cũng nhờ vào đó mà sớm phục hồi.

Còn nếu Bắc Kinh không kiểm soát được những lạm dụng đến mức dân chúng bực tức nổi loạn thì đây mới là vấn đề nội bộ của Trung Quốc.

Nhiều người e ngại Bắc Kinh sẽ trả đủa bằng cách bán đổ tháo công phiếu của Hoa Kỳ – Hoa Lục sẽ chỉ tự hại mình vì khiến đồng Mỹ kim mất giá càng nhanh.

Tuân rồi chính quyền Tokyo đòi thảo luận về việc Bắc Kinh ồ ạt mua công phiếu Nhật khiến đồng Yen tăng giá  – một lối nói ngoại giao để cho biết “đã đủ rồi và hãy ngừng lại” không cho làm tổn hại đến nền kinh tế Nhật.

Đã đến lúc chinh quyền Obama có thái độ cứng rắn với Trung Quốc để bảo vệ quyền lợi dân chúng Hoa Kỳ.
—————————————————————-

Bản Anh ngữ:

The myth of China’s minimum 8% growth rate

Hung Quoc Doan

Synopsis: China economy could expand 9.5% in 2010. Even if Beijing raises the Renminbi by 20%  to 40% and slows the growth of the economy down by half, it is still enough to keep unemployment figures at 4-5% in both China and US, at the same time avert a global trade war.
***
The 9.6% unemployment rate in the US is way too high compared to China’s 4.3%. The Obama administration will have to address this quickly with the new Congress next year.

Obama promised to double export by 2015. A necessary measure is to stop Chinese currency manipulation so that production of goods in the US has a fair chance to compete.

IMF and most economic experts agree that China’s Renminbi is 20 to 40% below its true value. Beijing insists that its monetary policy must be decided based on domestic conditions – the implicit argument is that China must grow at least 8% otherwise the nation will face social unrest due to lack of jobs. 1
(Let’s not forget that too many Americans have been unemployed for too long and are ready to march – as evidenced by the rise of the Tea Party due to dissatisfactions with current policies).

This writer wants to show that the 8% growth rate is a myth perpetuated by Chinese officials, somehow accepted by many Western experts without verification. This writer believes that if the mainland economy is to expand 4% it will enable job creation in both China and the US, and not driving the whole world into a trade war.
The simple reason is that about 50% of the wealth in China falls into the hands of private or corporate tycoons therefore not used to create jobs or enrich its people.
Chinese official confirmed there are about 2.45 trillion in its foreign currency reserve. Yet many sources estimated between 1.1 3 to 1.4 4 trillion belong to the grey economy outside the control of the state.

This unimaginable amount – equal to the US debt – is used to manipulate the real estate and the stock market; for excessive bonuses and to bribe corrupt officials, therefore creating no additional jobs nor benefits its population.

A different way of looking is that Beijing suppresses the value of the Renminbi in order to support export and to enrich an increasing number of billionaires at the expenses of the American workers.

If the Renminbi appreciates by 50%, the growth rate reduces down to 4% and the illegal activities can be controlled, there is still enough jobs created for the people. The economic recoveries in the US and the world will also accelerate.

On the other hand if Beijing can not control the abuses, its people will be dissatisfied and revolt – this is a Chinese internal affair.

Many people feared Beijing would retaliate by dumping US bonds – China will hurt itself since the dollar will devalue even faster.

Last week Japan’s minister of finance wanted to discuss why China purchased excessive amounts of Japanese bonds 5 - a diplomatic way to say “that’s enough and stop doing it again” in order not to raise the value of the Yen and harm its economy.

It is time for the Obama administration to get tough with China and protect the working class.

© Đoàn Hưng Quốc

© Đàn Chim Việt

Phản hồi