WordPress database error: [Expression #1 of ORDER BY clause is not in GROUP BY clause and contains nonaggregated column 'oldsite_dcvwp.wp_posts.post_date' which is not functionally dependent on columns in GROUP BY clause; this is incompatible with sql_mode=only_full_group_by]
SELECT YEAR(post_date) AS `year`, MONTH(post_date) AS `month`, count(ID) as posts FROM wp_posts WHERE post_type = 'post' AND post_status = 'publish' GROUP BY YEAR(post_date), MONTH(post_date) ORDER BY post_date DESC

 
|

Đại biểu Quốc hội, xin hãy thật sự là Đại biểu của nhân dân Việt Nam

Quốc hội là cơ quan đại biểu cao nhất của nhân dân, cơ quan quyền lực Nhà nước cao nhất của nước Cộng hoà Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam” (Điều 1, Luật  tổ chức Quốc HộI ngày 18/4/1992). Và, “Đại biểu Quốc hội là người đại diện cho ý chí và nguyện vọng của nhân dân, không chỉ đại diện cho nhân dân ở đơn vị bầu cử ra mình mà còn đại diện cho nhân dân cả nước; là người thay mặt nhân dân thực hiện quyền lực Nhà nước trong Quốc hội.” (Điều  35, Luật Tổ Chức Quốc hội).

Quốc Hội tuy được hiến định một cách long trọng như thế nhưng người dân vẫn bảo nhau: đây chẳng qua là là cơ quan “đảng cử, dân bầu”! Nói như vậy có vẻ khó nghe nhưng phản ánh rất đúng tình hình thực tế. Người dân đi bỏ phiếu liệu có ai tin đó chính  là những người đại diện của mình? Điều 4 Hiến pháp quy định vai trò lãnh đạo tuyệt đối của Đảng CSVN, tuy có nói “mọi tổ chức của Đảng hoạt động trong khuôn khổ Hiến pháp và pháp luật”, nhưng thực tế ai cũng biết một khi Đảng đã quyết thì luật pháp cũng không là gì cả. Ấy là chưa kể chính nhiều điều khoản cụ thể của Luật lại khiến cho tinh thần tốt đẹp của Hiến pháp trở nên vô hiệu.


Hình trái: Nguyễn Văn Tố – Trưởng ban Thường trực Quốc hội khoá I (02/3/1946 – 8/11/1946)
Hình giữa: Bùi Bằng Ðoàn – Trưởng ban Thường trực Quốc hội khoá I (09/11/1946 – 19/9/1955)
Hình phải: Tôn Ðức Thắng – Trưởng ban Thường trực Quốc hội khoá I (20/09/1955 – 8/5/1960)


Hình trái: Trường Chinh – Trưởng ban Thường trực Quốc hội các khoá II, III, IV, V, VI
Hình giữa: Nguyễn Hữu Thọ – Chủ tịch Quốc hội khoá VII
Hình phải: Lê Quang Ðạo – Chủ tịch Quốc hội khoá VIII

Hình trái: Nông Ðức Mạnh – Chủ tịch Quốc hội khoá IX, X (20/9/1997 – 27/6/2001)
Hình giữa: Nguyễn Văn An – Chủ tịch Quốc hội khoá X, XI (27/6/2001 – 27/6/2006)
Hình phải: Nguyễn Phú Trọng – Chủ tịch Quốc hội khoá XI  (Từ 27/6/2006)
Chủ tịch Quốc hội Việt Nam các khoá

Các đại biểu Quốc hội hiện nay chuyên trách thì ít, không chuyên trách thì nhiều. Một năm 2 lần họp, mỗi lần một tháng. Mỗi lần họp Quốc hội, có lẽ nhân dân ai cũng theo dõi, ai cũng háo hức, mong mỏi Quốc hội “mở rộng” dân chủ và luôn mong mỏi Đại biểu Quốc hội thực hiện tốt nhất quyền dân chủ của mình. Nhân dân đã nhiều lần thất vọng, đã nhiều lần mất niềm tin vào Đại biểu Quốc Hội. Đại biểu Quốc hội đã không có ý kiến riêng, độc lập; sợ đảng và xem thường dân, quay lưng lại với người đã bầu ra mình để làm người đại biểu của nhân dân; chưa  làm người đại diện cho “ý chí và nguyện vọng của nhân dân” như Hiến pháp quy định. Những đại biểu dám dũng cảm lên tiếng phản biện để phản ánh đúng tiếng nói của dân quả thực còn rất hiếm hoi.

Đại biểu Quốc hội (và hội đồng nhân dân các cấp cũng vậy), tuyệt đại đa số là Đảng viên CS, là đại biểu kiêm nhiệm, không chuyên trách. Vậy người dân có quyền hoài nghi, không biết  khi làm người Đại biểu Quốc hội thì những đại biểu ấy thực thi nhiệm vụ trên tư cách nào – Là tư cách đảng viên CS hay tư cách Đại biểu Quốc hội? Hay tư cách cấp ủy, quan chức địa phương trước quan chức Trung ương? Nhưng có một tư cách đầu tiên mà mọi người Việt Nam, mọi công dân Việt Nam đều mong muốn và tự hào; không cần quan điểm chính trị, khuynh hướng, đảng phái gì cả, đó là tư cách  làm người Việt Nam, làm con dân của nhân dân, dân tộc Việt Nam, con Lạc, cháu Hồng… Tư cách làm người Việt Nam là tư cách trước tiên và “xuyên suốt” trong mọi tư cách của người Đại biểu Quốc hội. Xin hãy làm người Việt Nam trước đã! Có là đảng viên cộng sản thì cũng là cộng sản Việt Nam. Tổ quốc phải trên hết!  Nhân dân tin tưởng và mong mỏi mỗi đại biểu Quốc hội là đạI biểu cho mỗi công dân Việt Nam, sẽ có ý kiến, tiếng nói, quyền độc lập của mình trong mọi quyết nghị; có bản lĩnh là người đại biểu của nhân dân; sẽ ý thức trong từng ý kiến, trong từng nhiệm vụ, công việc trọng đại của mình trong mỗi kỳ họp Quốc hội. Mỗi hành động, mỗi tiếng nói, mỗi biểu quyết của từng đại biểu Quốc hội  đều liên quan đến cuộc sống của mỗi con dân Việt Nam; đến sự hưng thịnh của  đất nước; sự toàn vẹn bờ cõi, mặt đất, bầu trời, biển cả, tài nguyên, môi trường …của Việt Nam; liên quan đến sự tồn vong nòi giống Việt, văn hóa Việt, truyền thống lịch sử dân tộc Việt đã nghìn đời chống kẻ thù xâm lược để gìn giữ, đắp xây…

Quốc hội là cơ quan quyền lực cao nhất do nhân dân bầu ra chứ không phải ai khác. Dù “Đảng cử” thì Đảng cũng phải tôn trọng đây là Quốc hội và đại biểu Quốc hội là Đại biểu của nhân dân Việt Nam. Nếu Đảng buộc đảng viên phải luôn  đứng trên tư cách đảng viên, luôn chấp hành Nghị quyết của Đảng thì Đảng đã vi phạm pháp luật, vi phạm quyền của người Đại biểu nhân dân. Không phải vì “đảng cử” thì Đại biểu chỉ biết chấp hành theo ý đảng!. Dân biết “đảng cử” là sai, là không dân chủ, là đã tước quyền dân chủ của nhân dân nhưng nhân dân buộc phải “cam chịu” với đảng rồi ! Còn đây là Quốc hội, Đại biểu quốc hội, “người đại diện cho ý chí và nguyện vọng của nhân dân” (Điều 35, LTCQH), nên Đảng cần tôn trọng Quốc hội và tuân theo Luật pháp. Nếu Đảng mà đã  “kết luận”; tất cả đảng viên là đại biểu Quốc hội phải “quyết” theo tư cách đảng viên, theo ý chí của Đảng thì còn đâu là “ý chí và nguyện vọng của nhân dân”?!

Là Đại biểu Quốc hội, chúng tôi nghĩ, ai cũng đã ý thức mình là Đại biểu của ai? Nếu tự thấy rằng mình chỉ là “đại biểu của Đảng” thì hãy thôi làm Đại biểu Quốc hội vì đây là Quốc hội chứ không phải cơ quan đảng, hội nghị, đại hội Đảng. Được vậy, nhân dân càng kính trọng, vì đó là người có liêm sỹ, có tư cách…Nếu tự hào và có ý thức mình là Đại biểu của nhân dân và Quốc hội là cơ quan quyền lực cao nhất của nhân dân; tất cả vì Tổ quốc Việt Nam thì Đại biểu Quốc hội hãy làm tròn tư cách Đại biểu quốc hội, tư cách của một con dân Việt Nam yêu nước; thật sự đại diện cho “ý chí và nguyện vọng” của nhân dân. Và trong kỳ họp lần này, chúng tôi mong Đại biểu Quốc hội đưa vấn đề Bauxite ra trước Quốc hội, thảo luận thẳng thắn và biểu quyết dừng dự án Bauxite như ý nguyện của nhân dân. Tất cả nội dung vấn đề đã được nêu trong Kiến nghị về quy hoạch và các dự án khai thác Bauxite ở Việt Nam đã gửi đến Quốc hội và mọi vấn đề khác đã phơi bày rất rõ trên trang Web bauxitvietnam.info… Quốc hội phải là nơi dân chủ nhất, tất cả quyền dân chủ của mỗi đại biểu đều được thực hiện và phát huy cao nhất bằng những quyền của người đại biểu Quốc hội – Đại biểu của nhân dân Việt Nam!

Hiện nay nhiều vấn đề an nguy, tồn vong của đất nước đang nằm trong tay của đại biểu Quốc Hội. Nhân dân tin tưởng Quốc hội, tin mỗi đại biểu quốc hội là những người đại biểu trung thành cho ý chí, nguyện vọng của nhân dân, đặt lợi ích của dân tộc, đất nước lên trên hết! Mong những Đại biểu Quốc hội hãy xứng đáng là người đại biểu thật sự của nhân dân Việt Nam!

© Đàn Chim Việt Online

Phản hồi