WordPress database error: [Expression #1 of ORDER BY clause is not in GROUP BY clause and contains nonaggregated column 'oldsite_dcvwp.wp_posts.post_date' which is not functionally dependent on columns in GROUP BY clause; this is incompatible with sql_mode=only_full_group_by]
SELECT YEAR(post_date) AS `year`, MONTH(post_date) AS `month`, count(ID) as posts FROM wp_posts WHERE post_type = 'post' AND post_status = 'publish' GROUP BY YEAR(post_date), MONTH(post_date) ORDER BY post_date DESC

 

4 Phản hồi cho “Việt kiều yêu đảng”

 1. Trực Ngôn says:

  Đây mới là những bộ mặt vịt kìu đáng yêu nè!
  https://www.youtube.com/watch?v=-7u6jieWHfo

  Lấy giầy hứng nước mắt
  Lấy giẻ lau bếp để lau mặt?

 2. DâM TiêN says:

  Quốc gia bảo tui là Cộng Sản.

  Cộng sản nghi ngờ tui là Quốc Gia.

  Nhưng tôi là người Việt Nam.

  (Nhời một vẹt cừu giả vờ yêu đảng)

 3. Kevin To says:

  BA TÊN VIỆT ẤY…

  “Việt kiều yêu đảng” trên đây thuộc VK trong câu Ca Dao sau:
  (Chỉ có một số VK đang làm ăn ở VN thì mới tỏ vẻ yêu đảng mà thôi.”

  Việt gian, Việt cộng, Việt kiều,
  Ba tên Việt đó, bạn yêu Việt nào?
  Việt nào cũng Việt tào lao,
  Là phường bán nước, phường đào mả cha,…

  (còn tiếp)

  Kevin To, USA.

 4. Hi x Pham says:

  Giac Cong chinh la giac Tau noi tieng VN, trang phuc VN. Cac ngai can luu y. “Bac Ho chinh la bac Mao”
  Ngai giac Cong To Huu phan day nhe. Muon diet Tau Cong dieu kien at co va du phai diet giac Cong
  truoc moi mong thanh cong day cac ngai a.

Phản hồi