|

2008_12_16_BieuTinhBaoNguoiViet_00

Áp phích của một lần biểu tình chống báo Người Việt

Phản hồi