|

ten lua Han

Tên lửa Unha-3 của Triều Tiên được xác nhận trên lý thuyết  tầm bắn xa tới trên 6.000km, có thể bắn tới Mỹ

Phản hồi