|

nguyenlanthang

Đại đa số đại biểu thông qua Hiến pháp sửa đổi
Nguyễn Lân Thắng

Phản hồi