WordPress database error: [Expression #1 of ORDER BY clause is not in GROUP BY clause and contains nonaggregated column 'oldsite_dcvwp.wp_posts.post_date' which is not functionally dependent on columns in GROUP BY clause; this is incompatible with sql_mode=only_full_group_by]
SELECT YEAR(post_date) AS `year`, MONTH(post_date) AS `month`, count(ID) as posts FROM wp_posts WHERE post_type = 'post' AND post_status = 'publish' GROUP BY YEAR(post_date), MONTH(post_date) ORDER BY post_date DESC

 
|

Ngô Đình Diệm và kinh nghiệm tắm máu

HenryCabotLodge_TTNgoDinhDiem

Trong hơn 50 năm qua, cứ mỗi lần sắp đến ngày mồng 2 tháng 11, ngày Tổng Thống Ngô Đình Diệm bị hạ sát, “cuộc chiến” giữa hai phe phò Ngô và chống Ngô thường trở nên quyết liệt hơn. Cả hai phe thường nói theo cảm tính, tức theo ý muốn của mình, không cần biết tài liệu lịch sử đã nói gì. Hoặc nếu có đọc một số tài liệu đi nữa, thì chỉ chọn phần tài liệu nào hợp với ý mình để trích dẫn, còn phần tài liệu bị coi là “không hợp” đều loại đi. Nói cách khác, họ chỉ dùng một nữa sự thật. Đây là trường hợp của Vũ Ngự Chiêu và nhóm Thư Viện Hoa Sen của Tâm Diệu Nguyễn Xuân Quang.

Giới luật của nhà Phật coi những lối viết trái với sự thật hay chỉ dùng một nửa sự thật là VỌNG NGỮ. Nhưng nhóm Thư Viện Hoa Sen của Nguyễn Xuân Quang đã coi việc truyền bá VỌNG NGỮ chống Ngô Đình Diệm ngang với việc truyền bá kinh Phật. Nếu sự thật về biến cố trước đài phát thanh Huế tối 8.5.1963 đúng như Nguyễn Xuân Quang, Nguyên Giác và Nguyễn Kha đã viết, Đặng Sĩ đã bị Tòa Án Cách Mạng Bi Trí Dũng đem ra bắn năm 1964 rồi! (Chúng tôi đã dẫn chứng nhiều lần).

Nhìn chung, đa số không phân biệt được sự khác biệt giữa sử liệu (historic document) với thông tin (information), tin đồn (rumour), quan điểm, (opinion)… Tệ hơn nữa, một số còn coi những thứ người này nhổ ra người kia liếm lại đều là “sử liệu” và trích dẫn búa xua! VỌNG NGỮ đã trở thành “con đường giải thoát” còn lại của những người, những tổ chức vi phạm sai lầm trong lịch sử.

MẶT TRÁI CỦA LỊCH SỬ

Ngồi đọc lại mấy trăm ngàn trang tài liệu do Bộ Ngoại Giao, Bộ Quốc Phòng và CIA Hoa Kỳ tiết lộ, mặc dầu còn một số văn kiện đang được che dấu, chúng ta sẽ thấy rằng các diễn biến lịch sử trong 20 năm của cuộc chiến Việt Nam do Mỹ điều hành phần lớn khác với những gì đa số đã tưởng.

Tài liệu cho thấy Mỹ đã không can thiệp gì vào việc Bảo Đại chỉ định ông Ngô Đình Diệm làm thủ tướng năm 1954, nhưng khi ông Diệm mới về chấp chánh ngày 7.7.1954 (thường được gọi là ngày Song Thất) thì ngày 4.8.1954 Hội Đồng An Ninh Quốc Gia Hoa Kỳ (HĐANQG Hoa Kỳ) bắt đầu họp để “Duyệt xét lại chính sách của Hoa Kỳ ở Viễn Đông”, sau đó đưa ra các nghị quyết mang số NSC 5429/1, NSC 5429/2 và NSC 5429/3 ấn định chính sách của Hoa Kỳ sau Hiệp Định Genève. Cho đến nay toàn văn của 3 nghị quyết này vẫn chưa được công bố. Bộ Ngoại Giao chỉ cho biết tổng quát các nghị quyết nói trên gồm 6 điểm chính sau đây:

(1) Pháp phải trao trả hoàn toàn độc lập cho Việt Nam
(2) Truất phế Bảo Đại một cách hợp pháp (legally dethrone Bao Dai)
(3) Bầu cử quốc hội và soạn thảo hiến pháp.
(4) Thành lập một chính phủ bản xứ mạnh (a strong indigenous government).
(5) Kết hợp việc cải cách ruộng đất với việc định cư người tỵ nạn.
(6) Xây dựng những lực lượng quân sự có thể bảo đảm an ninh quốc nội.(01)

Những quy định trong các nghị quyết này đều là những lối chơi cha trên đầu của cả Pháp lẫn VNCH. Căn cứ vào các nghị quyết đó, chính phủ Hoa Kỳ đã đẩy chính phủ Ngô Đình Diệm đi. Ông Diệm, ông Nhu và các tổ chức chính trị tại miền Nam không hay biết gì hết!

Việc thi hành các điểm 1, 3, 5 và 6, nhiều người đã biết rõ. Nhưng điềm 2 (truất phế Bảo Đại) và điểm 5 (thành lập chế độ độc đảng) gồm nhiều bí ẩn lịch sử, nếu không đọc sử liệu không thể biết được!
TRUẤT PHẾ BẢO ĐẠI HAI LẦN!

Ngày 29.4.1955 đại diện 18 đảng phái, đoàn thể và 29 nhân sĩ có tên tuổi đã đến dự cuộc họp tại Phòng Khánh Tiết của Dinh Độc Lập vào lúc 10 giờ. Đến 4 giờ chiều, dưới danh nghĩa Hội Đồng Nhân Dân Cách Mạng (HĐNDCM), hội nghị đã đưa ra một bản tuyên cáo tuyên bố truất phế Bảo Đại kể từ ngày 29.4.1955 và ủy nhiệm chí sĩ Ngô Đình Diệm thành lập một chính phủ lâm thời quốc gia Việt Nam kể từ ngày 29.4.1955.

Mặc dầu chưa có sự đồng ý của Thủ Tướng Ngô Đình Diệm, ngày hôm sau, 30.4.1955 HĐNDCM đã tổ chức một cuộc họp tại Phòng Khánh Tiết Tòa Đô Chánh Sài Gòn, trình bày diễn biến cuộc họp ngày hôm trước, tố cáo Bảo Đại là bù nhìn, không xứng đáng đại diện cho Việt Nam và công bố bản tuyên cáo của Hội Đồng. Trong không khí sôi sùng sục, một số người đã trèo lên Tòa Đô Chánh gỡ chân dung Bảo Đại ném xuống đường giữa trời mưa.

Được tin này, ngày 3.5.1955, Tướng Collins đến gặp ông Diệm lúc 20 giờ và cho biết: Bộ Ngoại Giao Hoa Kỳ nói rằng nếu truất phế Bảo Đại theo yêu cầu của HĐNDCM, tình hình sẽ rất nguy hiểm.(02)

Các đoàn thể trong HĐNDCM không hay biết năm 1954, HĐANQG Hoa Kỳ đã ra nghị quyết phải truất phế Bảo Đại một cách hợp pháp (legally dethrone Bao Dai), nên mới làm như trên và bị Mỹ phản đối. Ông Ngô Đình Nhu phải trình ông Diệm triệu tập một tổ chức khác có căn bản pháp lý hơn để thay thế HĐNDCM, đó là Hội Nghị Đại Biểu Các Hội Đồng Tỉnh, Thành Phố và Thị Xã. Trong cuộc họp ngày 6.5.1955 tại Dinh Độc Lập, khoảng 100 đại biểu đã đưa ra một bản kiến nghị yêu cầu Quốc Trưởng Bảo Đại tạm thời trao quyền cho Thủ Tướng Ngô Đình Diệm ổn định tình thế và triệu tập Quốc Dân Đại Hội trong vòng 6 tháng.

Ngày 26.9.1955, Thủ Tướng Ngô Đình Diệm thông báo cho Đại Sứ Reinhardt biết sẽ tổ chức trưng cầu dân ý để truất phế Bảo Đại vào ngày 23.10.1955 và biểu quyết hiến pháp vào ngày 27.11.1955.

Trong cuộc trưng cầu dân ý ngày 23.10.1955, có 5.838.907 cử tri đi bầu, 5.721.735 cử tri đồng ý truất phế Bảo Đại và suy tôn Thủ Tướng Ngô Đình Diệm lên làm Quốc Trưởng. Như vậy Bảo Đại đã bị truất phế đến hai lần!

TRANH LUẬN VỂ ĐẢNG CẦN LAO

Đại Tá Không Quân Edward Lansdale, người có nhiều kinh nghiệm chống loạn quân Cộng Sản Huk ở Philippines trong thập niên 1950s đã được chính phủ Hoa Kỳ cử cầm đầu Phái Bộ Quân Sự Saigon để giúp Việt Nam ổn định tình hình. Không có ông, chính phủ Ngô Đình Diệm khó bình định được các lực lượng giáo phái và thành lập chế độ Đệ Nhất Cộng Hòa. Ông được thăng lên Thiếu tướng.

Tướng Lansdale đã tranh luận rất gay gắt với ông Reinhardt, Đại Sứ Hoa Kỳ tại VNCH (1955 – 1957) về việc thành lập Đảng Cần Lao. Ông cho biết khi ông trình bày, mặt ông Đại Sứ có vẻ lạnh lùng. Sau khi ngập ngừng, ông Đại Sứ đã nhỏ nhẹ nói rằng một quyết định về chính sách của Hoa Kỳ đã được định đoạt rồi (a U.S. policy decision had been made). Người Mỹ chúng ta phải giúp đỡ những gì chúng ta có thể giúp được vào việc xây dựng một đảng quốc gia mạnh để ủng hộ ông Diệm. Vì ông Diệm nay là Tổng Thống được bầu, ông ấy cần có một đảng riêng của ông. Tướng Lansdale cho biết thêm: “Ông Reinhardt nói với tôi một cách cương quyết rằng quyết định về chính sách của Hoa Kỳ đã được ấn định và tôi phải hướng các hành động của tôi theo nó.”

Ông Lansdalle cho biết ông không tranh luận với các viên chức sứ quán nữa mà trở về Washington để trình bày vấn đề. Ông đã nói chuyện với hai ông John Foster Dulles, Bộ Trưởng Ngoại Giao, và Allen W. Dulles, Giám Đốc CIA, vì hai nhân vật này có tiếng nói trong quan hệ với Việt Nam. Họ đã có cái nhìn thân thiện về các quan điểm của ông, nhưng cho rằng quan điểm của ông quá xa vời và ảo tưởng (too visonary and idealistic).(03)

Trong báo cáo mang số 279 ngày 2.3.1959 gởi Bộ Ngoại Giao Hoa Kỳ, ông Elbridge Durbrow, Đại Sứ Hoa Kỳ tại Việt Nam Cộng Hòa (1957 – 1961), nói rằng tổ chức Cần Lao đã gần như theo mô thức của một đảng Cộng Sản, với các chi bộ, cán bộ, v.v., và cũng có thể so sánh với Quốc Dân Đảng của Trung Hoa (Can Lao organization is based largely on the model of a Communist party, with cells, cadres, etc., and is also conparable to the Kuomintang).(04)

Đầu năm 1961, Tướng Edward Lansdale được Bộ Quốc Phòng cử trở lại Việt Nam. Ngày 17.1.1961 ông có làm một tờ phúc trình, trong đó ông nói rõ Đảng Cần Lao không phải là ý kiến của nhà Ngô; “trước tiên nó được đề xướng bởi Bộ Ngoại Giao Hoa Kỳ” để loại bỏ cộng sản ra khỏi đất nước (the CLP was not their idea; it “was originally promoted by the U.S. State Department” to rid the country of communists).(05)

Như vậy, Đảng Cần Lao đã được thành lập theo quyết định của Washington để giúp chính phủ Ngô Đình Diệm loại bỏ cộng sản.

KHI HOA KỲ ĐỔI GIỌNG

Như đã trình bày trên, Washington muốn ông Diệm thành lập tại miền Nam một chế độ gióng các chế độ chuyên chế của Tưởng Giới Thạch và Tưởng Kinh Quốc ở Đài Loan, của Park Chung Hee ở Nam Hàn, của Sukarno và Suharto ở Nam Đương và của Lý Quang Diệu ở Singapore để loại bỏ cộng sản khỏi đất nước (to rid the country of communists). Nhưng khi thấy Trung Quốc và Hà Nội chuẩn bị đánh chiếm miền Nam, Hoa Kỳ đề nghị ông Diệm cho Mỹ đổ quân vào miền Nam, nhưng ông Diệm từ chối. Hoa Kỳ liền bắt đầu đổi giọng.

Ngày 2.3.1959, Đại Sứ Durbrow gởi về Bộ Ngoại Giao một bản báo cáo mang số 279, dài 27 trang, phê rằng Đảng Cần Lao, gióng như Trung Hoa Quốc Dân Đảng, đã thiết lập một tổ chức cầm quyền theo khuôn mẫu của Cộng Sản. Ông liệt kê nhiều vụ bê bối và lạm quyền trong Đảng Cần Lao, đề nghị loại bỏ ông Nhu, đòi thực hiện dân chủ để được lòng dân và thắng cộng sản, và nói rằng nếu vị thế của ông Diệm không còn thích hợp, cần tìm một lãnh tụ khác để có thể hoàn thành mục tiêu của Hoa Kỳ.

Năm 1960 Đại Sứ Durbrow đã yểm trợ thành lập Khối Tự Do Tiến Bộ, thường được gọi là nhóm Caravelle, do ông Phan Khắc Sửu làm Trưởng Khối, để vận động thay thế ông Diệm.

Trước đây Đại Tá Lansdale là người chống thành lập Đảng Cần Lao, nhưng sau khi đọc các báo cáo của Đại Sứ Durbrow về Đảng Cần Lao và chế độ Ngô Đình Diệm, ông đã viết một giác thư (memorandum) dài đề ngày 20.9.1960 phân tích những báo cáo và đề nghị sai lầm của Đại Sứ Durbrow.(06) Lúc đó ông không biết Đại Sứ Durbrow đang thực hiện một sứ mạng mới là lật đổ chế độ Ngô Đình Diệm để đổ quân Mỹ vào miến Nam.

Một cuộc đảo chánh đã xảy ra ngày 11.11.1960, có nhiều thành phần của nhóm Caravelle tham dự. Cuộc đảo chánh thất bại. Hôm 4.12.1960 Đại Sứ Durbrow đã phải cho Luật sư Hoàng Cơ Thụy ngồi co gối trong thùng ngoại giao (valise diplomatique) để đưa ra khỏi Việt Nam.

Vì Đại Sứ Durbrow có nhiều bất đồng với chính phủ Ngô Đình Diệm và tai tiếng trong vụ đảo chánh ngày 11.11.1960, ngày 15.3.1961, Tổng Thống Kennedy đã quyết định cử ông Federick E. Nolting làm Đại Sứ Hoa Kỳ tại Sài Gòn thay thế Durbrow. Nhưng ngày 17.8.1963 Bộ Ngoại Giao đã cử ông Henry Cabot Lodge đến làm đại sứ tại Sài Gòn để tổ chức lật đổ và giết Tổng Thống Diệm.

Tóm lại, khi cần hình thành một chính phủ mạnh để loại bỏ cộng sản, Hoa Kỳ bảo ông Diệm phải hình thành một chế độ theo mô thức của Đài Loan, Nam Hàn, Nam Dương, Singapore lúc đó. Nhưg khi muốn loại bỏ ông Diệm để đổ quân vào, Hoa Kỳ đòi ông Diệm phải “thực thi dân chủ để được lòng dân và thắng cộng sản”. Miệng kẻ sang có gang có thép, nói xuôi nói ngược gì cũng được.

Bỏ ra ngoài “cuộc chiến” gay cấn do Mỹ tạo ra giữa phe phò Ngô và phe chống Ngô để lật đổ chế độ Ngô Đình Diệm mà hậu quả còn kéo dài đến ngày nay, chúng ta thấy lịch sử chế độ Đệ Nhất Cộng Hòa của Việt Nam có thể được tóm gọn lại trong một chương: “Hoa Kỳ đã xây dựng rồi phá sâp chế độ Ngô Đình Diệm như thế nào?” Đó là một chương bi thảm và là một kinh nghiệm tắm máu, nhưng người Việt đấu tranh cho đến nay vẫn chưa học được gì nhiều.

Tuần tới, chúng tôi sẽ nói về Kịch Bản Điều Cày trong chiến lược quay lại Việt Nam của Mỹ.

© Lữ Giang

© Đàn Chim Việt

Ghi chú:
1.- [William C. Bibbons, The U.S. Goverment and The Vietnam War, Part I, 1954 – 1960, tr. 267 – 269. NSC 5429 4 August 1954, FRUS 1952 – 1954, Vol XII, Phần 1, tr. 716 – 733. NSC 5429/1 12.8.1954, FRUS 1952-1954, Vol. XII, Phần 1, tr. 719 – 723].
2.- FRUS, 1955 – 1957, Vulume I, trang 359 – 360.
3.- Edward G. Lansdale, In the Midst of Wars, Fordham University Press, New York, 1991, tr.341 – 344.
4.- FRUS, 1958 – 1960, Vol. I, document 56, tr. 146.
5.- United States-Vietnam Relations, 1945 – 1967, Book 11, tr. 1 – 12.
6.- FRUS, 1958 – 1960, Vol. I, tr. 579 – 585.

123 Phản hồi cho “Ngô Đình Diệm và kinh nghiệm tắm máu”

 1. CCCĐ Minh viết : “….thì nay “…THE DUNG FROM YOUR FESTIVAL SACRISFICES ” , bị cái đám Bắc Kỳ cộng phỉ mất dạy dốt nát dịch ra tiếng Việt là ….” “phân” từ lễ hội dâng hiến của con” để mà láo lếu LÒI DỐT thì cũng chẵng có gì là lạ” Hếttrích.
  Hề…hề…CCCĐ tên Minh tự Nguyễn Trọng Dân (NTD) ơi, sao rồi? Sao không lột khăn choàng mặt xuống đi thôi? Dốt nát quá mà cứ chê người khác dốt để che đậy cái dốt của mình seo? Cái dốt của cái vụ diễn giải mấy câu thơ còn rành rành kia mà. Dịch mà bịt trước bịt sau, như CCCĐ Minh(tự NTD) người ta gọi là “dịch dật (vật)” đó nghen. Sao không bưng nguyên câu lên vậy? Về tìm trong cái “tháng kinh” xem những câu này người ta dịch có đúng không nghen :
  Phục Truyền luật lệ ký [Chương12, đoạn 2-7] dạy: Phải vằm nát và đốt tất cả những nơi thờ tự của những kẻ ngoại đạo, phá bỏ tất cả những ông Thần mà họ thờ…
  - Thi Thiên [Psalm, 137: 9]: Phúc cho những ai bắt con trẻ của người Ba-bi-lon mà đập vào đá cho chết.
  - 1 Samuel [15: 2-3]: Hãy đánh dân A-me-léc và phải giết mọi súc vật của chúng, nam nữ giết hết, con trẻ còn bú, bò, chiên, lạc đà phải giết hết.
  - Nhất là cuốn Dân Số Ký, chương 31, tóm lược: Chúa Trời chỉ đạo cho ông Mai-sen (Moses) mộ binh chống dân Ma-đi-an. Quân của Mai-sen cướp vàng bạc, kim loại, bắt hằng trăm ngàn gia súc của dân Ma-đi-an đem về chia nhau. Đàn ông và trẻ thơ bị giết sạch hết. Nhưng 32 ngàn cô gái còn trinh bắt về làm quà cho các lính ra trận. Chúa Trời bảo ông Mai-sen nộp cho Chúa súc vật và 32 cô gái còn trinh” .
  Gót đem shịt, sần mờ bịt các CCCĐ còn liếng láo, lưu manh hơn VC nữa đó, coi chừng chúng lại dâng toàn bô nước VN cho bà Maria mũi lõ, mắt xanh như trong lịch sử chúng đã từng làm đó nghen

  • Tien Ngu says:

   Thôi em, bớt…la làng đi em.

   Chắc kiếp trước em là…con gà mái dầu quá? Kiếp này vẫn tiếp tục như thế thì…thương quá?
   Kiếp sau anh Ngu đề nghị Diêm Vương cho em đầu thai làm con…chim ục đi. Chim ục it có la quang quác, coi bộ dể tu hơn…

   Ai nói gì thì nói, em cứ việc chổng khu lên…la làng (mà láo) càng dữ tợn hơn. Vậy hay ho cái con bà gì chớ?

   Phét văn Két, lập đi lập lai nhưng cũng có ý chút chút, còn thằng con Phét văn Dõm chỉ biết…láo, vô nghĩa…lý. Vậy là thế nào?

 2. Trùng-Dương says:

  Quên úi giời, xương máu nhân dân chứ có phải chỉ tiền đâu mà ” Mỹ đã đi nước cờ “Thua để Thắng”. ” Rõ nỡm ! Những gần 58 ngàn tử thương cùng rất nhiều thương binh nhé. Cho đến bây giờ vẫn là nỗi đau trong các cựu chiến binh khi họ về, thay vì được chào đón anh hùng thì bị khinh rẻ, bị gọi là Killer, và quan trọng là PTSD nhá.

  Chuyên tào lao quân sự chứ gì ! Tí nữa thắng rồi ! Ối giồi ôi anh cứ là hùng !!! Ăn cỗ đi trước, lội nước đi sau !

  http://www.latimes.com/nation/nationnow/la-na-nn-ptsd-vietnam-20140808-story.html

  • Trần Quang Thái says:

   Có cuộc chơi nào mà không tốn kém? Cuộc chiến tranh nào mà không có chết chóc đau thương, hao người tốn của?

   Người Mỹ họ rất coi trọng sinh mạng con người, vì thế đối với họ thì 58 ngàn quân nhân tử trận ở VN đã là quá nhiều. Nhưng đối với CSVN thì hơn 2 triệu sinh mạng phải sinh bắc tử nam vẫn là ít.

   Đã thế, ông Hồ Chí Minh và CSVN còn cúi đầu vâng theo “lời khuyên chí tình” của Mao là quyết đánh đến người VN cuối cùng. Còn Lê Duẩn thì “hãnh tiến” với câu : “Ta đánh Mỹ là đánh cho Liên Xô, đánh cho Trung Quốc, cho các nước xã hội chủ nghĩa và cả nhân loại”. (sic)

   Đánh nhau với bọn người cuồng điên kiểu này thì chỉ thêm chết chóc, hao của tốn người, chi bằng “chịu thua” để cho bọn kiêu binh có dịp cười hả hê trong chiến thắng rồi hạ hồi phân giải.

   Vì thế mà Mỹ chỉ ném bom (không kích) 12 ngày đêm ròng rã vào năm 1972 làm cho CS miền bắc hầu như tê liệt hoàn toàn, ép buộc họ phải ngồi vào bàn hội nghị và ký HĐ Paris để Mỹ rút khỏi VN một cách danh dự trước đã.

   Để rồi gần 40 năm sau Mỹ đã được nhà cầm quyền CSVN chính thức trải thảm đỏ, không chỉ rước Mỹ, mà cả những hậu duệ của VNCH đường đường chính chính trở lại VN.

   Úi giời ơi! Cái này không gọi là “Thua để Thắng” thì gọi là gì hả bác Trùng-Dương?

   Hãy quên đi những gì người Mỹ nói và làm trong quá khứ, mà hãy nhìn vào những việc mà họ đang làm hôm nay!

   • Nguyễn Trọng Dân says:

    Trần huynh đúng là có bản lãnh

    “Thua để Thắng ” là một nghệ thuật tuyệt chiêu trong political science & được dùng trong các quá trình power struggle để giãm tổn thất nhọc nhằn

    Đại quân Hy Lạp hùng mạnh đông đúc rút về hết , chịu bị cười bị nhục ê chề là đã thất bại thê thãm không hạ nổi trước một cái thành nhỏ bé -thành Troi, đã phải để lại con ngựa gỗ lớn như hàm Ý chịu thua khi rút đi… , để rồi dân thành Troi hí ha hí hững mà mang họa , tiêu tan không ngờ!

    Việt Vương Câu Tiễn giả hèn đế mức kinh khiếp… liếm cả phân của Ngô Vương , khiến Ngô bang tự đắc lơi là ngủ quên trên chiến thắng , khiến gián điệp của Việt Vương lần hồi mua chuộc phá vở triều cương của Ngô Bang để rồi Ngô bị diệt không ngờ

    Tương tự như thế , Hoa Kỳ VỜ chịu nhục để cộng phỉ Ba Đình thân Liên Xô chiếm Việt Nam Cộng Hòa khiến khối XHCN hí hững trên thắng lợi to lớn rồi chia rẽ ….đánh nhau ra mặt , Nga Hoa dàn 1 triệu quân ở biên giới suốt 10 năm khiêu khích , Việt- Hoa thụt pháo liên hồi, Việt – Miên du kích chiến …triền miên

    Kết quả là nước Liên Xô bị diệt vong không còn nữa mà không hay do mãi cười chê Hoa Kỳ thua tại Việt Nam

    Biết người dân Việt chưa đủ nhận thức về chính trị , Hoa Kỳ đã lật đật lờ đi về mặt nhân quyền mà vội vã make connection với quân đội của cộng phỉ , bán vũ khí , trainning– lần hồi , ta sẽ thấy quân đội Việt Nam Cộng Hòa ngay trong lòng cộng sản như con ngựa gổ của đại quân Hy lạp được kéo vào bên trong thành Troi vậy

    Không phải là Nguyễn Phú Trọng không biết cái chuyện này nhưng mà Trung Quốc , đàn anh của mình mà còn nghe lệnh Hoa Kỳ , đánh mình để trừng phat , dí dàn khoan để dạy & ép mình phải lẽ phép với Hoa Kỳ thì coi như đã hết đường lựa chọn..

    Thế là …”liên minh ” Thành Đô hoàn toàn bị phá vỡ rồi còn gì !

    “Hãy quên đi những gì người Mỹ nói và làm trong quá khứ, mà hãy nhìn vào những việc mà họ đang làm hôm nay!”-Trần Quang Thái

    Và đương nhiên ….CỜ VÀNG ĐỢI GIÓ ĐÔNG

    Ki’nh huynh

  • Chưng Sơn says:

   Dai tướng Dâm Tiên, chung tá Tiên nâu, ý lộn Tiên Ngu, cùng với công dân của Q3 Saigon Nguyễn Trọng Dân đâu ra tham khảo bài này đi nghen. Để đỡ mộng du về cái vụ Mỹ đang lên kế hoạch cho các “Liệt Gà” về tiếp thu SG nghen.

   • Tien Ngu says:

    Sơn à,

    Đề nghị em nên tham khảo…anh Tiên Ngu thôi. Không nên tham khảo mấy đứa…láo, mắt hí…

    Bởi, anh Tiên Ngu là một nhân chứng sống, không bao giờ nói láo để…giựt le lối xóm hay kiếm sướng cho mình.

    Anh là…đơ dèm cà cuống, tự nhiên mấy em nâng bi anh lên mần…chung tá. Vậy là…chết cha anh rồi, đó là cái tội tiếm…xực lon lá nghe em. Anh Tiên Ngu biết mắc cở, không phải như anh Võ nguyên Giáp đâu.

    Không dám nhận cái lon…chung tá do các Giao Điểm gắn ẩu…

   • Minh says:

    Mặc dù mất dạy hổn hào láo lếu vẫn còn vì vốn là Bắc Kỳ Cộng phỉ chưa bỏ , nhưng mà phản hồi này anh không tục tĩu “lấy cây thọt….”LỢN ” ” nữa, vậy là anh cũng đã chịu khó nghe lời tôi dạy dỗ rồi đấy !

    Để bỏ được cái tật mất dạy của anh , một thằng Bắc Kỳ cộng phỉ tép riu dốt nát , anh cần thực tập từ từ năm bước sau đây :

    1. BƯỚC THỨ NHẤT- bỏ không viết láo lếu bịp bợp dùm cho Cộng Phỉ nữa

    2. BƯỚC THỨ HAI- bỏ không lãnh lương bèo từ Bắc Kỳ Cộng phỉ nữa như Phạm Quang Nghị ngu dốt khốn nạn cướp bóc nhân dân , cũng như từ thằng Bắc Kỳ Cộng Phỉ Nguyễn Phú Trọng , dốt nát bịp bợp lừa đảo- đi học nghề thợ thuyền mà kiếm sống

    Còn ba bước kế tiếp , thấy anh từ từ trở thành một con người rồi , không còn là Bắc Kỳ cộng phỉ mất dạy lì lợm láo lếu nữa , tôi sẽ chỉ tiếp

    Lại Đa Tạ DCV

   • Bin Lalàng says:

    Cái chữ “nghen” của chú mày đã bán đứng chú mày lâu nay,có đổi hàng trăm tên thì cái tâm địa ác độc không giấu được con à.Hãy tập làm người lớn với nhân cách mà cha mẹ đã hết lòng dạy dỗ.

  • hn says:

   Thế một triệu thằng Vẹm phơi xác trên đường Trường Sơn thì không thấy ai nói tới
   Chẳng lẽ xương máu nhân dân ta lại rẻ đến thế à bọn Bắc bộ phủ?

  • Nguyen Trong says:

   Chỉ có các dư lợn viên VC óc ngắn kiến thức hẹp mới hồ hỡi khi chôp được bản tin.

   Không như xứ Việt nam nghèo đói, Hoa Kỳ là quốc gia giàu có, y học tiến bộ mới quan tâm và chữa trị các chứng bịnh về tâm thần của người lính . Và họ nhận thấy rằng mắc chứng PTSD không những là một số những người lính đánh trận ở Việt Nam mà còn cả trong các trận Thế Chiến và Cao Ly :

   PTSD, or Posttraumatic Stress Disorder, is a psychiatric disorder that can occur following the experience or witnessing of a life-threatening events such as military combat, natural disasters, terrorist incidents, serious accidents, or physical or sexual assault in adult or childhood.

   During WWI, almost two million men were sent overseas to fight in Europe. Deaths were put at 116,516, while 204,000 were wounded. During the same period, 159,000 soldiers were out of action for psychiatric problems, with nearly half of these (70,000) permanently discharged.

   In World War II, the ratio of rear-area support troops to combat troops was twelve to one. In the four years of war, no more than 800,000 soldiers saw direct combat, and of these, 37.5 percent became such serious psychiatric cases, they were permanently discharged. In the U.S. Army alone (not counting Army air crews), 504,000 men were lost to the fight for psychiatric reasons. Another 1,393,000 suffered symptoms serious enough to debilitate them for some period.

   In Korean War , 1,587,040 served—33,629 were killed in combat and 103,284 were wounded. Of the 198,380 who were actually in combat, 24.2 percent were psychiatric casualties. In other words, the chances of being a psychiatric casualty in Korea was 143 percent better than the chances of being killed.

  • UncleFox says:

   Kế hoạch “thua để thắng” bắt đầu từ … tạo thiên lập địa là của thằng Dâm nó đẻ ra và sắp được Mẽo nghiên cứu xử dụng trong thế kỷ tới . Còn sách lược “hoà để thắng” thì do lãnh đạo Hoa Kỳ suy luận rồi đem áp dụng trong thế cờ sắp tàn cuộc chiến VN để tách rời hai thằng đàn anh đầu sỏ CS, với kết quả là anh em nhà Cộng chúng đánh nhau loạn xà ngầu làm thằng đầu sỏ vĩ đại nhất và đám đàn em CS Đông Âu bị nhân dân đem chôn vào hố xí lịch sử không một tiếng kèn truy điệu .
   Thằng CS An-nam-mít, tên cúng cơm là Vẹm, thì ma lanh láu cá … tự trói mình sang Thành Đô nhờ Tầu Khựa làm phù làm phép cho được tiếp tục làm ma xó cho đến ngày nay, mặc tình đẩy đất nước vào vòng Bắc thuộc thêm lần nữa . Thế mà lúc nào cũng khoe rằng thắng mới thực là “anh hùng ăn cỗ đi trước, lội nước theo sau” !

 3. Con chiên chien đẻ Tiên Ngu viết : “Phật dạy? Trật, Phật xưa nay…không có dạy gì cả, chỉ có nêu cái đức hiếu sinh mà cảnhtỉnh nhân gian.
  Với Phật, sắc bất thị không, không bất thị sắc.
  Không dạy, có nghĩa là…dạy…”
  Nửa, Con chiên chien đẻ (CCCĐ) Tiên Ngu này lại khoe cái não đầy phân bắc, phân xanh vì bị chúa dêsù giữ chat 2 tay đầy cứt trên đầu nó dồi.
  Sắc bất thị không, không bất thị sắc. Là cáiđéo gì??? Có phải như CCCĐ hiểu là : “sắcchẳng thể hiện cái không, không chẳng thể hiện cái có” không? (Vi thị tức là thể hiện).
  Tất cả CCCĐ nên về học hành lại cho kỹ lưỡng rồi hay lên mạng viết lăng nhăng về những v/đ lịch sử và Phật giáo nghe chửa? Kể cả CCCĐ Phong Uyên hôm nọ lên viết bài vê Phật Giáo Đại Thừa cũng nghu dốt lắm. Ta chưa có thơì giờ dậy dỗ.
  Tất cả các CCCĐ hay đứng 4 chân nghiêm chỉnh nghe ta dậy đây :
  Câu này nguyên văn là : Săc bất dị không, không bất dị sắc, sắc chẳng khác không,không chẳng lìa sắc.
  Nghĩa là trong cái có từ cái không mà ra, và trong cái có hàm chứa cái không, nên nói là “bất dị” là vậy.
  Ta đã nhắc nhở các CCCĐ đừng mang Phật ra nữa mà, vừa đụng đến Phật là lòi cái dốt ra ngay rồi, kìa chúa dêsù đi chét cứt vào mặt những ngườikhông tin chúa về kìa, Tay chân, đầu tóc, áo chòang của chúa dính đầy cứt kìa, ra để chúa Bless cho, chúc phúc cho, rồi đội chúa lên đầu mà thờ nghen
  Gót Đem Shít, sần mờ bịt, làm đến trung tá, dại tá sao mà ngu thế? Cứ than nhiên ngu thì chẳng phải liệt nảo là gì??? Phát chp mỗi đứa một đôi quang gánh đi đổ thùng đi thôi.

  • Minh says:

   Lại thêm một anh Bắc Kỳ cộng phỉ quen thói mất dạy
   phố hàng Thùng.

   Cái đầu nào là “cái đầu đầy phân bắc phân xanh” hả ,
   quen thói chưởi nhau theo kiểu Bắc Kỳ XHCN rồi phải không?

   Dân miền Bắc XHCN các anh khi chưởi nhau là cứ
   ” phân xanh phân bắc ” như thế đó à?

   Anh muốm ôm chân Mác Lê đến bao giờ nữa , muốn
   dân mình gánh thùng đổ phân đến bao giờ nữa?

   Anh không thấy cái Đảng Cộng phỉ làm cho đời anh
   khốn nạn hay sao?

   Thay vì anh có thể trở thành kỹ sư bác sĩ , thu nhập
   gần cả trăm ngàn đô la một năm như dân Singapore ,
   nay anh phải ngổi gỏ phím- SỔ SÀNG MẤT DAY KHỐN NẠN
   ĐỦ KIỂU- LÁO LỀU TRĂM BỀ lấy vài triệu đồng tiền nhậu
   nhẹt thuốc lá cà phê …

   Đời của anh , những tên dư luận viên , sau này đi về đâu
   khi cộng phỉ xụp đổ , không nghề không nghiệp trong tay ,
   mất dạy thì lại quen thói , đồng thời không có nhận thức ,
   dân trí gì cả…!

   Anh nghĩ coi anh chưởi mướn cho đảng cộng phỉ được bao lâu?
   đủ tiền đề nuôi vợ con , sống lúc về già không hả ?

   Anh làm ơn tập từ từ cái tánh lễ phép , viết văn cho nó sách sẽ ,
   có chưởi người thì cũng không cần “phân xanh phân bắc ”
   phố hàng Thùng , anh hiểu tôi nói gì không ?

   Bọn Bắc Kỳ trẻ ranmh bây giờ , càng ngày càng mất dạy!
   Đi giữa phố Hà Nội hay Hải Phòng là bị chúng quất vào mặt
   với một trăm thứ tiếng chưởi thề …

   Hà Nội ngàn năm văn hiến , sao toàn là những thằng du côn
   chưởi nhau tồi tệ “phân xanh phân bác ” như thế !

   Cộng Sản hại chết phong hóa mà !

  • Tien Ngu says:

   Hỡi ơi, nghe….thương quá.

   Thiên hạ nói rằng…con hư tại mẹ, má sao thì con y hệt vậy.
   Cãi như thế này mà nó cũng…cãi.

   Anh Ngu đành phải chào thua, bái phục cho cái hiểu biết của em về Chúa, về Phật.

   Anh Ngu thương…má em quá, chúc kiếp sau, bả may mắn hơn…

   • Sủa như các con chiên chiên đẻ (CCCĐ) Tiên Ngu Và Con che che điển Minh này người ta gọi là chó sủa càn : Thế nào là con hư tại mẹ? má sao thì con y hệt như vậy? Thế nào là cãi như thế mà cũng cãi? Nói cho rõ ra nghen CCCĐ Tiên Ngu.
    Có phải là nguyên văn lời dậy của đấng đại sĩ là : “Sắc chẳng khác không, Không chẳng khác sắc” Và được CCCĐ liệt não, ngu dốt hiểu là : “Sắc chẳng (có) thị hiện không, Không chẳng có (thị hiện) sắc” LÀ CÃI ĐÚNG HỬ CCCĐ TIÊN NGU?
    Thản nhiên trưng cái dốt của mình lên diễn đàn công cộng thì là gì? Nếu không phải là liệt não, ngu si? Ta đây tội nghiệp cho ông, bà tỗ 7 đời của CCCĐ Tiên Ngu đã đẻ ra một lũ con, cháu, chắt, óc đầy phân bắc vì bị ảnh hường chúa dêsù đi chét cứt những người không tin chúa về rồi chứ gì?
    Chào thua rồi hả? Từ nay tự khóa cái Mõm chien vô nghen.
    Còn con che che điển (CCCĐ) tên là Minh này, muốn biết tại sao ta lại cho rằng tất cả các CCCĐ óc toàn phân bắc, phân xanh hử? Tại vì là trong kinh (tháng) của các CCCĐ nói rõ trong kinh Malachi (2: 1-3) là : Kẻ nào không tin ta thì ta sẽ chét cứt vào mặt nó…” Không tin thì CCCĐ tên Minh thử về dở sách “Tháng” kinh ra mà xem đi. Như vậy khi chúa đi trét cứt những người không tin chúa về thì tay chân, râu tóc chúa sẽ đầy cứt, sau đó tất cả CCCĐ trong đó có CCCĐ tên Minh này thờ chúa trong đầu, chiêm ngưỡng hàng tuần, it nhất 1 lần, thì không phải trong óc của chiên toàn phân bắc, phân xanh thì là gì nữa đây hử? Minh, Minh cà linh tinh tinh, tùng tùng cà lung tùng xèng???…Hề…hề

   • Tien Ngu says:

    Nghe thương…má em quá. Bả có thằng con như em, thiệt giống má. Tha hồ mà hãnh diện với lối xóm.

    Chúc em may mắn với cái nghề ngậm phân phun…búa xua…

   • Minh says:

    Đã mất dạy mà không LÌ LỢM LÁO LẾU thì không phải là Bắc Kỳ cộng phỉ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA !

    Đây là một sự thật không thể chối cãi ! Anh là một bằng chứng rỏ ràng nhất !

    (Anh làm ơn bỏ cái tật chụp mũ tôi là người Công giáo đi nhé)

    Sao hở? Thằng nào dịch sách cho anh mà dốt quá vậy? Trọng Lú hay Thảo Nghị dịch ra dùm cho anh vậy?

    Anh dốt nát nên lập lại như vẹt MÀ ĐÂU BIẾT NGƯỜI TA DỊCH BẬY BẠ LẤP RÁP – anh lên search Malachi 2:1- 3 một lần nữa , ĐỌC LẠI CHO KỸ coi xem sao?

    “….CANH GÀ THỌ XƯƠNG ” mà cũng có thằng dốt quá , đi dịch ra tiếng Anh là “chicken soup having bone ”

    ….thì nay “…THE DUNG FROM YOUR FESTIVAL SACRISFICES ” , bị cái đám Bắc Kỳ cộng phỉ mất dạy dốt nát dịch ra tiếng Việt là ….” “phân” từ lễ hội dâng hiến của con” để mà láo lếu LÒI DỐT thì cũng chẵng có gì là lạ !

   • Austin Pham says:

    Anh ơi, thằng này không có khả năng gì ráo. Nó đứng dưới thắt lưng mình cả…gang tay. Càng viết thì càng bựa, phản tác dụng!

 4. Nguyễn Trọng Dân says:

  “Việc nhân nghĩa cốt ở yên Dân
  Quân điếu phạt cốt lo trừ Cộng”

  Tổng thống Ngô Đình Diệm làm luôn cả hai điều đó cùng một lúc !

  Sự thật quá rõ rồi , VIỆT NAM CỘNG HÒA KHÔNG HỀ CÓ ĐẤU TỐ- làm gần 200 thuờng dân vô tội thiệt mạng thê thãm như khốn nạn cộng phỉ Nguyễn Sinh Cung ( tức HCM) đã làm

  Những thằng công an mạng , vẹm con con lẫn những thằng trí thức chôn lùi vẫn còn cay cú lắm bởi một sự thật rất đơn giản , nhưng hiển nhiên- Nguyễn Sinh Cung tức HCM thì là tên tội đồ DIỆT CHỦNG còn cụ Diệm thì lại AN CƯ DÂN QUỐC

  (Mấy cái vụ như vụ bà Cát Hạnh Long xem chừng đang được đệ trình… lên …để cho hậu thế phán xét !)

  Sự thật cũng quá rõ rõ luôn , dưới thời Ngô Đình Diệm thì TƯ CÁCH PHÁP LÝ TOÀN VẸN LÃNH THỔ của Việt Nam Cộng Hòa được khẳng định trên toàn thế giới , trong đó , KHÔNG có chuyện …. ký công hàm thừa nhận chủ quyền của Hán Cộng trên biển Đông như bọn Nguyễn Sinh Cung ( HCM) & bè đảng- một hành động bán nước vừa khốn nạn vừa ngu ngốc.

  Sự thật càng rõ luôn , toàn bộ nền dân trí , trí thức lừng lẫy của Việt Nam còn giá trị tới sau này điều đào tạo từ nên giáo dục của Việt Nam Cộng Hòa mà chính phủ Ngô Đình Diệm đã đặt nền móng căn bản vững chắc ngay từ ngày đầu !

  Sự thật càng rõ hơn nữa , các khu an cư cho dân di cư dưới thời cụ Diệm vẫn trù phú tới ngày nay cái trong khi mấy vùng kinh tế mới của cộng phỉ banh xác tiêu điều mất bóng !

  An Dân như thế- còn phạt cộng phỉ thì sao?

  Chỉ ngắn gọn thế lày- đếch có thằng vẹm nào ngóc đầu lên nỗi . Báo cáo của cộng phỉ về mức độ thiệt hại các cở sở làm … trung ương Vẹm phát hoãng- bản báo cáo đó , anh Rứa biết rõ mà , đâu cần Qua nhắc lại , đúng không?

  Mà viết thiệt lòng nhá , anh Rứa ơi , mấy anh (Vem) xắp xụp tới nơi rồi , xắp bị “luộc” cho nát bét rồi , sao mà đột nhiên hăng máu chưỡi Diệm dữ thế ? Có lệnh của Washington à? Hay là cố tình đánh trống lãng , lèo lái “dư luận” quên đi nhiều việc khác?

  Hỏi là hỏi vậy thôi chớ cái vụ tội đồ Diệt Chủng của cộng phỉ , hehehe…chạy đâu cho thoát đây?

  There is only one ending for communist , collapse in shame and be judged in crime !
  ( Agree?)

  Việt Nam Cộng Hòa Muôn Năm !

  Ki’nh

 5. Con chiên chien đẻ Tiên Ngu này viết : “Tien Ngu says: 08/11/2014 at 10:56 “ Nữa, cũng cái tật mang…má mình ra cho thiên hạ…cười…Chúa Phật nào nói chuyện với public mà có cái danh từ…cứt trong đó? Thánh kinh của Giáo Điếm à?… ” .
  Này CCCĐ Tiên Ngu và tất cả các CCCĐ các cấp hãy nghiêm chỉnh đứng 4 chân nghe ta dậy đây : Đừng bao giờ đem Phật đứng bên cạnh chúa của các CCCĐ nữa nghe chưa?
  Vì Đức Phật dậy trong kinh Kalama rằng : Này các thiện Nam, tín Nữ Kalama. Đừng nên tin: Những gì là truyền thống, những gì là phong tục, những gì là do một vị giáo chủ, vị minh triết nói thế, những gì là do người xưa truyền lại…
  Và ngay cả những lời dậy của ta là chân lý, cũng đừng nên tin ngay vội, mà hãy chiêm nghiệm, xem nó có đúng với sự thật hay chăng, và khi đem áp dụng cho mình và cho người nó có đem lại an lạc, hạnh phúc hay chăng. Thì khi đó hãy tin và noi theo.
  Còn chúa Dêsù, thượng đế của các CCCĐ tuyên bố như sau : “Phúc cho ai không thấy mà tin”
  Một đằng là lời dậy đầy cẩn trọng, khôn ngoan, trí tuệ. Còn một đằng là lời dậy đầy ngu đần, vô trí, vô lý mà tại sao các CCCĐ cứ phải mang Phật vào với chúa vậy? Đem Công, Phượng để đứng cạnh dơi, cú hôi tanh thì không phải liệt não là gì?
  Do lời dậy ngu đần của chúa Dêsù cho các CCCĐ khiến cho các CCCĐ càng ngày càng ngu đần, liệt não hơn thêm. Lần trước CCCĐ Tiên Ngu này có hỏi một câu là : “Ngô Đình Diệm là tam đại việt gian ở chỗ nào nói nghe coi?” Ta chưa có thời giờ dậy dỗ cho CCCĐ về cái tam đại việt gian của nhà Ngô, nay CCCĐ Tiên Ngu lại tiếp tục hỏi một câu thuộc loại xì túp pịt, hơn nữa. Mặc dầu đã có dẫn chứng là từ “kinh Tháng” Malachi chương 2 giòng 1-3. Vậy mờ CCCĐ Tiên Ngu vẫn nói : “ Chúa Phật nào nói chuyện với public mà có cái danh từ…cứt trong đó?”
  Thê thảm thật, bây giờ mà có dắt cổ các CCCĐ, và CCCĐ Tiên Ngu này và có dí mắt chúng nó vào những lời của chúa tuyên bố mà chúng đã gọi là Thánh “Kinh” (Kinh : Kinh nguyệt, quần què), thì chúng cũng không tin nữa, vi chúa của chúng làm cho chúng liệt não bởi lời dậy từ cái câu “kinh” máu đẻ, quần què “Phúc cho ai không thấy mà tin” kia dồi.
  Tổ cha 7 đời nhà các CCCĐ, ta đây tội nghiệp cho tổ 7 đời nhà các CCCĐ trở lên, vì không tin chúa Dêsù là chúa nên bị chúa chét cứt vào mặt, khổ chưa? Chúa của các CCCĐ không những trét cứt vào mặt những nguời không tin chúa mà chúa của các CCCĐ còn đòi chia 32 gái trinh từ những cuộc đi ăn cướp của thuộc hạ chúa nữa kìa : “Nhất là cuốn Dân Số Ký, chương 31, tóm lược: Chúa Trời chỉ đạo cho ông Mai-sen (Moses) mộ binh chống dân Ma-đi-an. Quân của Mai-sen cướp vàng bạc, kim loại, bắt hằng trăm ngàn gia súc của dân Ma-đi-an đem về chia nhau. Đàn ông và trẻ thơ bị giết sạch hết. Nhưng 32 ngàn cô gái còn trinh bắt về làm quà cho các lính ra trận. Chúa Trời bảo ông Mai-sen nộp cho Chúa súc vật và 32 cô gái còn trinh” .
  Những dẫn chứng rành rành như thế này mà còn chối cãi, ngoan cố nữa là ta kêu chúa dêsù tới ngoáy ngoáy 2 ngón tay đầy cứt của chúa vào các CCCĐ xem bay có tỉnh ra đươc chút nào không???
  Gót Đem Shịt, Sần mờ bịt các CCCĐ , mít đặc, liệt não, còn ngu đến bao giờ đây hử???

  • Tien Ngu says:

   Phật dạy?

   Trật,

   Phật xưa nay…không có dạy gì cả, chỉ có nêu cái đức hiếu sinh mà cãnh tỉnh nhân gian.
   Với Phật, sắc bất thị không, không bất thị sắc.
   Không dạy, có nghĩa là…dạy…

   Những lời dạy của…Phật, nếu có, đều là do lũ điếm phăng ra. Lừa láo để…kiếm sướng!

   Tuy nương cửa Phật đài, nhưng còn lâu lũ điếm mới hiểu được cái cái thâm sâu, cái huyền huyên diệu dịệu của Phật.

   Phật tử mà tin cái lũ điếm thầy chùa này, chỉ có nước…bán lúa giống, hay tuột quần cho chúng …lựa, kiểu gái nghèo VN đối với nông dân …Hàn quốc, Trung Cộng, Đài Loan…

   Phật chưa hề dạy, à tụi bay phải…chửi Chúa, bênh tao, tụi bay phải xây chùa, thờ tao, tụi bay phải…bơm tao lên cạch cạch như cò mồi VC bơm Hồ chí Minh…

   Xưa, chiến tranh, lũ điếm tu để….trốn quân dịch, tâm sự cùng…tín nữ ngây thơ, nhẹ dạ, dể bị dụ
   Nay, hoà bình dưới tay cs, lũ điếm tu để…sắm iphone, xây chùa lớn câu khách, thờ Phật…Hồ chí Minh…

   Anh Tiên Ngu, tuy…ngu, nhưng biết mánh của mấy em hết trọi…

   Oan ức gì nữa thì nói đi. Không nên tiếp tục mang má ra cho anh….thương nữa nghe…

  • thíchđũthứ says:

   Mấy con vên vàng khoang đốm này là bọn công sản ,VÔ THẦN. Đã là vô thần thì còn tin vào Phật vào Chúa vào Trời vào Thượng Đế nào nữa . Chúng chĩ tin có tổ sư cs mac- lê- sịt -mao- hồ mà thôi !Chúng chĩ mượn đạo Phật hay cái phật học đẻ kich bác đạo Thiên Chúa . Đó cũng là tư tưỡng lớn của bọn tay sai hạ bô vì trong quá khứ ,mẹ của leenin cầu chúa cho con trai (anh lênin) làm loan ,chống nga hoàng ,bị bắt và bị xũ tữ nhưng cố nhiên là không được ! Lòng mẹ + cái đầu óc trâu (đàn bà ngày xưa cũng ít học ,giỏi lám cũng lớp 5 như Hồly và các vị lãnh đạo csvn ) nên không biết phân biệt được đâu là tinh thần ,tâm linh đâu là vật chất ,là thường tình.Le nin cũng được giáo dục theo mẹ nên đã chối bỏ ,báng bổ Thiên chúa(vì Châu Âu lúc đó chĩ có một đạo ). Nhưng vẫn giữ cách tổ chức xã hội công sản theo giáo hôi ,nhưng đọc tài phi nhân tinh bằng sumg đạn và bọn đầu trâu mặt ngưa vô học (nhìn csvn thời Hồ và sau này thì thấy bọn vô học ,ăn cướp ,giết người ,khũng bố đều nằm trong đãng cướp : VN nay cũng gióng như một trai cướp lớn …Chúng nó làm gì biết tới đạo lý ,nhân tính mà nói vói chúng . Thăng com.(Giãi macsay sau phát dỏm và đồng bọn ) này cũng năm trong số đó ,là hạ bộ ,là chó con vên vàng khoang đốm ,phải SŨA vì chủ ra lệnh thôi. (nếu không SŨA lấy CỨT tông vô miệng cả nhà Nó mà Nó phãi nuôi à?).
   Đè nghị là khi có những cái com. của mấy thằng chó này thì cứ coi như không có. Chúng nó như Chí phèo, ăn tạp chữi bậy mà không ai để ý tới nữa thì cũng mõi miệng,tắt tiếng mà thôi .Vì có kẻ hơn thiệt,kiên nhẩn dạy bão cái đồ NGU ,mất trí ,liệt não nhu bọn này nên chúng có cái đẻ mà hỗn hào,mất dạy hơn. Ch nên ý dạy cái tốt cho chúng chĩ là CÔNG CỐC khác gì NÓI vơi trâu bò !(đàn khãy tai trâu !)
   Trong luân hồi ,báng bổ tôn giáo khác (nhân) sẻ gặp
   quã báo nghiệt ngã nào ở đời này và sẻ nhận gì khi qua sông Nại Hà,vào địa ngục 18 tầng và sẻ đầu thai thành súc sinh ra sao ?
   Hay sẻ gặp Hồ ly tinh?
   Nếu còn trẻ thì cũng giãm thọ hay về già chịu hình phạt nào đó,không phải phật ,chúa hay ai khác mà chính những điều báng bổ mất dạy tái phản hồi lại minh.(như boomerang của dân Úc Châu)
   Lúc đó hôi hận cũng không kịp !
   Adiđàphật/Amen !
   thiện tai/thiện tai !
   (tđt)

  • Choi Song Djong says:

   Anh chàng có tên TTK hôm nay chui đâu rồi,ra đây cho vài lời bình luận chớ.

 6. Hn says:

  nguenha nói
  “ Tôi còn nhớ rất rỏ, năm 1959, thân phụ tôi tháp tùng TT Diệm ra Huế ăn Tết . Khi về Ba tôi đem theo hình Cụ Cố (thân mẩu TT Diệm) in trên dĩa lớn .Ba tôi gọi tôi bảo tìm chổ treo. Mẹ tôi giựt mạnh “cái dĩa và ném xuống nền nhà và Bà nói với tôi : “Chỉ có ảnh bà Nội con mới treo trong nhà nầy thôi !”.
  Một người đàn bà không tham gia chính trị ,có chồng làm “to’ trong chính quyền,nhưng Mẹ tôi vẩn thấy rỏ cái Đúng và cái Sai của Chế độ. Có người nói “ăn quá hóa lú’,hưởng “bổng lộc” rồi quên mất “lý trí’.!
  Mẹ tôi đả không ở trong trường hợp nầy.!Không ai chối cải,những chính quyền sau TT Diệm đều là “tào lao” ! Nhưng nói thế ,không phải không có TT Diệm là Đất nước thiếu người Lảnh đạo . Những biểu ngữ ” TT muôn Năm” hay “Hồ chủ tịch muôn năm” chỉ có ở các nước lạc hậu, chậm tiến…Vì thế đảo chính,lật đổ…thường xẩy ra ở các nước này.
  Đó là điều dễ hiểu. Tất cả là tại ta cả. !Một Đai loan nhỏ bé tồn tại đến hôm nay, cho chúng ta bài học rỏ nét nhất. Đừng bao giời “đổ lổi” cho ai cả ,khi chúng ta chưa tạo được niềm tin đối với chính mình và kẻ khác. Hảy tự giúp mình trước khi Trời sẽ giúp ” (aides-toi-Dieu t’aidera ).
  (hết trích)

  Nguyenha nói đúng nhưng diễn tả khó hiểu, nay người Việt vẫn suy tôn lãnh tụ, đó là quan niệm ấu trĩ , người ta nói chỉ có ông Diệm mới lãnh đạo đất nước đó là một quan niệm lạc hậu, lối lãnh đạo của ông Diệm đã quá lỗi thời, không còn thích hợp

  • kimkiến says:

   Ong già coi phim cũ thập niên 60 nay chiếu lại trên tv.Ong ta bắt thằng cháu ngồi cùng xem ,cũng là đẻ giữ nó khỏi quậy phá và cũng để thông dich cho ông . Phim viên cảnh sat bị bọn cuốp phát hiện đang dò la chúng nó,chúng vây đánh. Viên cảnh sát chạy trốn.khi trốn được ít lâu thì tìm cách ra ngoài đẻ về đồn. Thằng bé buột miệng’ ngu quá ,sao không gởi tin nhăn qua phôn cho tụi cs tới cứu…
   Cái com trên (hn hay nguyên hạ?) cũng gióng như suy nghĩ của thằng bé con trên đây :…” người Việt vẫn suy tôn lãnh tụ, đó là quan niệm ấu trĩ , người ta nói chỉ có ông Diệm mới lãnh đạo đất nước đó là một quan niệm lạc hậu, lối lãnh đạo của ông Diệm đã quá lỗi thời, không còn thích hợp” (hn).
   kết luận : quã là cao kiến !
   (kk)

   • Bin Lalàng says:

    Theo ông bà thì cho đến bây giờ,ai là người lãnh đạo quốc gia hay hơn ông Diệm ? à trong tương lai ông bà có thể tiến cử một vài nhân vật xem sao,với cái tư duy lớp 3 thì đừng dạy người ta kẻo họ cười cho.

   • Trực Ngôn says:

    Thời đại nào thì cuộc sống đấy, lấy chuyện ngày xưa cách nay hơn 50 năm để so sánh với cuộc sống hôm nay thì đúng là lỗi thời!

    Nhưng có điều bất di bất dịch, càng nói càng thêm có ích, đó là; sau khi ông Ngô Đình Diệm bị giết, cho đến nay ở VN chưa có vị nào sáng giá, tương xứng với ông Ngô Đình Diệm.

    Đó là một sự thật không thể chối cãi?

 7. DâM TiêN says:

  Alô ! Anô ! Cho cháo bié DâM 101 tuổi tham gia ý cò to lắm, tí:

  Đố biết: Năm 1975 mà có tuyển cử giữa Việt Nam Cộng Hòa và MTGPMN,
  theo nội dung Paris 1973, bên nào sẽ thắng nhẩy !

  Biết rằng, vào thời ấy, dân Miền Nam ăn ngon mặc đẹp, nhạc vàng véo von…
  mà có mấy cô ca sỡi đêm Màu Hồng (sao lại Hồng, hả Nam Lộc?) nức nở
  than van ..như lời ca ma Hời tiền định…mất nước!… Dân Nam ăn ngon mặc
  đẹp…mà vẫn… “tiên…ngu. “theo Thích Quảng Độ, Trí Quang…vưỡn trâu đánh
  Miền Trung…vẫn ký giả ăn mày…vẫn Ngọc Lan, Khắc Từ, vẫn đảng phái con
  con… thì : Thử hỏi nhá : Việt Nam Cộng Hòa liệu có thắng cử không à…
  ( Nghĩ lại mà…gai ốc rùng cả và mình chứ lị !)

  Và nay ai ơi, mời Thầy Lục cứ mang ông Diệm ông Hồ lên …diễu đàn mãi mãi,
  rồi để xuất trưng cầu dâM ý giữa Hồ và Diệm…thì đố biết, ai thắng nào, đố!
  Rất nguy hiệm…Nhớ là dân Bắc Kỳ quần xà lỏn, đói meo, nhưng…sĩ diện nhá!

  Dù có mang Cô Cộng Hòa ngoan ngùy so với côn đồ Cộng Sản, thì chưa chắc
  ai ăn ai nhé ! bởi gần như 80 phần trăm Bắc Kỳ gồm những…Chưng Sơn nhỉ!

  Cho nên ai ơi, nên nghe DâM 101 Việt Xuân này, xin chớ mang “nhân vật “ra
  mà …so bì. Chỉ nên hỏi dân: Nè DâN, chọn ăn Gạo thơm, hay nhai Bo Bo?

  Chỉ có thế mới thấy Finally, South VietNam will WIN: Miền Nam sẽ THẮNG!

  • Nói Toẹt Móng Heo says:

   Cái nhà ông DâM TiệN này nặng đầu óc kỳ thị Nam-Bắc quá, không biết bao giờ mới gột rửa được?

  • Nguyễn Trọng Dân says:

   DâM hỏi thì DâN xin thưa
   Gạo thơm thì khoái…không ưa khoai mì …bo bo

   Những thằng cộng láo lợm lì
   Cái ngu , cái dốt , trệ trì còn nguyên !
   *****************

   Việt Nam Cộng Hòa (gạo thơm) Muôn Năm !

   Ki’nh

 8. Con che che điển (lờ Con chiên chien đẻ, CCCĐ) Tiên Ngu viết :… “Nhưng, cái tật không bỏ, thay vì…tổ quốc ăn năn, tạ lỗi, lũ khốn vẫn kiếm anh Tây này, anh Mỹ kia, nói dóc để chạy tội, ngậm phân…phun phãn động…”. .
  Ngày xưa, chúa đã nói và lời chúa có được ghi lại trong kinh Malachi 2 :1-3, đàng hoàng, chúa nói rang :”Kẻ nào không tin ta là chúa, không làm sang danh ta ,thì ta sẽ chét cứt lên mặt nó…” Đại khái đúng là chúa có nói thế.
  Nhưng lại như thế này, trên cái thế giái này, chỉ có một tỉ kẻ tin chúa (Xin cứ tạm chấpp nhận như vậy đi), vầy còn lại có cả hang tram tỉ những kẻ không tin chúa, trong đó có những nguời đã chết, như tổ tiên 7 đời của các CCCĐ, đều sẽ bị chét cứt lên mặt.
  Và làm việc này, chúa phải đi làm “ăn cứt khô” lắm, nghĩa là phải 7/24, mới có thể đi chét cứt lên mặt những người không tin chúa, vì những người không tin chúa đông quá, như vậy tay chân, đầu tóc chúa sẽ dính đầy cứt là đương nhiên, và khi gặp những con chien như con chien tiên ngu, choi song djong, OngchVC, Nguyễn Trọng Dân, Dâm Tiên vv… thì chúa sẽ đương nhiên bless chúng bằng cách đặt tay lên đầu chúng, thế nên ngày nay các CCCĐ trong óc đều trộn phân bắc, phân xanh cả dồi, nên không còn suy nghĩ được gì, nên tất cả các CCCĐ đều ngu hơn con La, tức là con của con Lừa đẻ ra với con Ngựa, tôi xin chưúng minh ngay đây nghen :
  Chúa Dêsù dù có hung hãn là sẽ chét cứt vào mặt tất cả những người không tin mình, nhưng cũng chỉ dám đeo cái bồ cứt ngay sau lung mà đi chét cứt vào mặt con người, chứ cũng chưa dám ngậm phân như sự sang tạo của các CCCĐ và CCCĐ tiên ngu này, đúng là con cái chúa thì khôn hơn chúa.

  • Tien Ngu says:

   Nữa, cũng cái tật mang…má mình ra cho thiên hạ…cười…
   Chúa Phật nào nói chuyện với public mà có cái danh từ…cứt trong đó? Thánh kinh của Giáo Điếm à?

   Cái điệu này chắc Tiên Ngu phải đánh giá các anh Giáo Điếm lại quá. Phăng kiểu này thì…chết cha rồi?

   Bảng xếp hạng mới, theo thứ tự từ cao xuống thấp trong việc…phăng trong chuyện dài Ngô đình Diệm đây:

   Thím ba Minh Đức
   Thầy lang…mắt hí
   Cò mồi VC
   Giáo Điếm

 9. Minh Đức says:

  Trích: “ông Elbridge Durbrow, Đại Sứ Hoa Kỳ tại Việt Nam Cộng Hòa (1957 – 1961), nói rằng tổ chức Cần Lao đã gần như theo mô thức của một đảng Cộng Sản, với các chi bộ, cán bộ”

  Đoạn trên cho thấy là dù Mỹ lúc đầu ủng hộ việc ông Diệm lập đảng nhưng Mỹ không có ý định là đảng Cần Lao là một đảng theo lối độc tài toàn trị. Vì thế mà ông đại sứ này báo cáo về Washington như vậy. Điều này cho thấy việc lập đảng Cần Lao theo mô thức của đảng CS là ý kiến của anh em ông Diệm và đã gây ra mâu thuẫn với người Mỹ. Về mặt tư tưởng chính trị thì anh em ông Diệm độc lập với người Mỹ hơn là ông Hồ. Ông Hồ theo đúng mô hình chế độ Xô Viết của Liên Xô nên đã không xảy ra mâu thuẫn giữa chế độ miền Bắc và Liên Xô . Khi thấy chế độ VNCH phát triển theo hướng độc tài, từ năm 1957, Mỹ đã giữ lại một số tiền viện trợ để phát triển xã hội dân sự. Nếu CSVN không gia tăng tấn công từ năm 1960 thì có lẽ Mỹ sẽ tìm cách giảm sự độc tài của chế độ ông Diệm như họ đã làm với Đài Loan. Vì có sự gia tăng hoạt động của CS, lại thêm sự chống đối của những người phe quốc gia nên Mỹ có ý định thay anh em ông Diệm . Việc CS gia tăng tấn công có thể không liên quan gì đến cách cai trị của ông Diệm. Nghĩa là dù miền Nam có dân chủ CS cũng vẫn tấn công như thường. Nhưng sự phản kháng của những người phe quốc gia làm cho người Mỹ nghĩ rằng miền Nam mất ổn định thì sẽ khó mà thắng CS được .

  • Trần Quang Thái says:

   Đồng ý với vế đầu ý kiến của bạn đọc Minh Đức; “Nghĩa là dù miền Nam có dân chủ CS cũng vẫn tấn công như thường“.

   Mỹ chỉ sẵn sàng chi tiền cho những chính quyền mà họ có thể điều khiển được theo chủ trương và mục đích của Mỹ mà thôi. Nếu biết vâng lời và chịu làm theo ý của Mỹ thì dù có độc tài chuyên chế và đảng trị như CSVN hiện nay thì Mỹ cũng sẽ OK (chuyện gì đến sẽ phải đến, hãy chờ xem!)

   Nhiều đảng phái QG đã ngây thơ, liên tiếp bị ông Hồ và việt gian CS lừa gạt từ 1946-1954. Qua những kinh nghiệm ấy, anh em ông Diệm đã có kế hoạch riêng để chống cộng, (Đảng Cần Lao và Chính Đề Việt Nam), điều mà người Mỹ không muốn.

   Ông Diệm quyết chí giành quyền độc lập và chủ quyền dân tộc, nhưng một số chính khách sa lông vọng ngoại, thích ôm chân ngoại bang và sẵn sàng làm tay sai cho Mỹ, họ tìm mọi cách phản kháng ông Diệm để lấy lòng Mỹ. Mỹ “đánh hơi” được điều này nên đã bỏ tiền mua chuộc để quậy phá và lật đổ chế độ ông Diệm.

   Nói rằng; “Nhưng sự phản kháng của những người phe quốc gia làm cho người Mỹ nghĩ rằng miền Nam mất ổn định thì sẽ khó mà thắng CS được” (hết trích), thì không thuyết phục. Vì thực tế đã chứng minh, Mỹ không có ý định đánh thắng CS Bắc Việt, mà chỉ muốn đánh cầm chừng để mặc cả với Tầu.

   Sau trận không kích 12 ngày đêm vào năm 1972 làm cho CS miền bắc hầu như tê liệt hoàn toàn, chỉ cần kéo dài thêm vài ngày nữa thì điều gì sẽ xảy ra?

   Nói cách khác, Mỹ chỉ muốn dùng chiến tranh VN để mạc cả và “tách” khối CS Nga-Tầu ra làm đôi, và làm ăn buôn bán với họ.

   Chắc chắn là Mỹ đã lường trước được rằng; cho dù họ có thắng cuộc chiến ở VN đi nữa, thì phe CS cũng sẽ không chịu bó gối thúc thủ, mà cuộc chiến sẽ không bao giờ chấm dứt được, vì lúc ấy khối CS rất mạnh và hiếu chiến! Do vậy mà Mỹ đã đi nước cờ “Thua để Thắng”.

   • Trùng-Dương says:

    Bố cứ hy vọng tếu bỏ mẹ vì tí nữa. Vì nhẽ tài liệu về chiến dịch thả bom miền Bắc 1972 đã có nhiều lắm rồi. Chỉ là một đòn cho người Mỹ có thể ký kết Hiệp Định Paris rồi phủi tay. Nhẽ ra không có chiến dịch này nếu trước đó miền Bắc Cộng Sản đã ký như đã soạn thảo mà không lèo nhèo đòi thêm. Không chóng thì chầy Lưỡng Viện Quốc Hội USA cũng rút. Mà bỏ ngang thì USA xem như thua trận nhá.

    Hiệp Định Paris bắt đầu bàn thảo từ năm 1969 sau trận Mậu Thân nhể. Xem lại từ Đàn Chim Việt nhá !

    Chắc nhà bố hay xuống Las Vegas kéo máy chứ gì !!! Ừ, cứ ngồi thêm tí thế nào cũng ra ba con 7 nhể. USA lúc ấy nặng nợ vì chiến tranh VN nhể. Lo cho dân trước chứ ai lại ôm vào người. Ngay cả bây giờ hỏi về VN, người Ờ-Mé-Ri-Cần phần lớn sẽ bảo “I don’t know man !!!”

    Mai đăng ký vào lính Mỹ nhé ! Đánh thêm tí ở Iraq hoặc Afghanistan sẽ thắng !!!

 10. nguenha says:

  Tôi còn nhớ rất rỏ, năm 1959, thân phụ tôi tháp tùng TT Diệm ra Huế ăn Tết . Khi về Ba tôi đem theo hình Cụ Cố (thân mẩu TT Diệm) in trên dĩa lớn .Ba tôi gọi tôi bảo tìm chổ treo. Mẹ tôi giựt mạnh “cái dĩa”
  và ném xuống nền nhà và Bà nói với tôi : “Chỉ có ảnh bà Nội con mới treo trong nhà nầy thôi !”. Một người đàn bà không tham gia chính trị ,có chồng làm “to’ trong chính quyền,nhưng Mẹ tôi vẩn thấy rỏ
  cái Đúng và cái Sai của Chế độ. Có người nói “ăn quá hóa lú’,hưởng “bổng lộc” rồi quên mất “lý trí’.!
  Mẹ tôi đả không ở trong trường hợp nầy.!Không ai chối cải,những chính quyền sau TT Diệm đều là “tào lao” ! Nhưng nói thế ,không phải không có TT Diệm là Đất nước thiếu người Lảnh đạo . Những biểu ngữ ” TT muôn Năm” hay “Hồ chủ tịch muôn năm” chỉ có ở các nước lạc hậu, chậm tiến…Vì thế đảo chính,lật đổ…thường xẩy ra ở các nước này. Đó là điều dễ hiểu. Tất cả là tại ta cả. !Một Đai loan nhỏ bé tồn tại đến hôm nay, cho chúng ta bài học rỏ nét nhất. Đừng bao giời “đổ lổi” cho ai cả ,khi chúng ta chưa tạo được niềm tin đối với chính mình và kẻ khác. Hảy tự giúp mình trước khi Trời sẽ giúp ” (aides-toi-Dieu t’aidera ).

  • laivănmạnh says:

   Thế là cụ nhà ta làm TO thế :Tháp tùng Cụ DIÊM và khi về lại SG ,không đem gì lại đem hình CỤ CỐ vẽ trên dĩa để treo ! Lạ thật ! Chắc chăn là Cụ Diệm và cả chính phũ của Cụ ta không ra luật bất treo hình Cụ Cố.
   Có treo là treo ãnh của Cụ ,ảnh của lãnh tụ.Đài Loan cũng vậy (ĐL cố vấn chinh tị ). Và thật sự “có việc này ” trong nhũng năm đầu ,sau này không ai nghĩ tới nữa .Cyxng như bài hát “suy tôn NTT” sau khi chào cờ ,đó cũng chĩ là tâm lý chiến. Vậy làm ảnh in trên dĩa đẻ treo thi NỊNH quá đáng .Cai Nịnh Anh Em Ong Diệm đều này,bằng cách này hay cách khác ,ông ta đã tìm cách đẻ họ biết (đem cái dĩa trình cụ Ngô chửng hạn).Hơn nữa hình trên dĩa ,lúc đó như là mới có,nên thích thì làm ,chưng chơi cho “đẹp nhà” mà thôi !
   Bà Mẹ biết đó là hình Cụ cố của chủ nhân của gdd mình , mà dám quăng nát cái dĩa thì cũng GAN cùng mình ! Lở có ai thọc mạch báo lại thì CÁI NỊNH,CÚ CUNG ĐIẾU ĐÓM của Ông chồng làm to có thể bị mất….Bà ta ,phu nhân của của quan to, chắc có học ,đâu có NỐI NÓNG thiếu suy nghĩ vậy . Không muốn treo vì treo hình vô lý vô duyên của cái Ong chông NỊNH ,có lẻ nhờ đó mà làm TO thì nói hơn thiệt ,cất đi thì có gì đâu .Bà ta muốn TO hơn chồng và qua đây đã thấy cái mầm chống chính quyên thời Đẹ Nhất CH ,chống Ong Diệm của Bà ta rồi ! Bà ta khoog phải thấy cái đúng và cái sai của chế độ mà chóng chế đọ vì lý do …(nào đó) ? Vì cái hình bà cụ cố in trên dĩa (lúc đó là một phát minh mói,rất được mọi người ưa chuộng thì có gì sai và đúng trong cách cai trị của chế độ ? Chế độ đâu băt buộc phải treo ảnh cụ Cố? E ba ta giận giữ , manh đọng có lẻ đã thấy cái sai (nào đó ) của Ong chồng…mà thôi !…(thấy cô gái Huế chân đi không đành)
   Có nói tơi chế độ Đại Loan (TGT) thì mô hình Đại Loan đã góp cho chính thể N Đ Diêm ,nhưng miền Nam lúc đó không gióng như dân Đài Loan .Cộng sản ,Đãng phái ,Bất mãn,chống đói…và cả cái quân đọi cũng cháp và ,hầu hết đều do Pháp đào tạo cho nên sự trung thành không có. Đài Loan chĩ có 01 đãng (QD Đ) ,tuyệt đói trung thành và rất chống cộng Đó là cái khác nhau giửa VN va Đài Loan. Cũng như chương trình ấp chiến lược cũng từ chiến thuật Mã Lai và họ đã thành công khi tiêu diệt Mã Cộng..nhưng VN thì làm dối ,sau 65 thì Ong tướng nhãy đầm TT Đ (cùng ĐM phản chủ) đã bỏ ,.và VC đã phá hết ,mặc sức tuyên truyền !
   Cho nên đãng phái trí thức ,quân đoi (từ Pháp) đều chống Cụ hay ngấm ngầm chống cu (như bà mẹ vợ của Ong TO trên đây.Ăn bỏng lộc nhà Ngô mà vẫn chống dù chĩ là cái ảnh cụ Cố trên dĩa thôi !)
   Độc tài N Đ D chưa thể gọi là Độc tài .Độc tài như Đài Loan thì không có chống đối ,không có đãng phái làm loan (còn di chúc ‘đời tôi đẻ ho lịch sữ xữ …” Bây giờ ngẩm vô duyên vô cùng .Anh là ai khi đã chống chính quyên thì vẩn phải bị xét xữ cái đã .Lịch sữ sẽ có ý kiến sau như CBQ trong cuộc khới nghĩa Đô Lương vậy).
   Cho nên cái com trên cho ta biết cái gì ?
   Gióng như LM Cường,khi nói tơi chính quyền Đ, I CH
   thì câu đầu là ‘độc tài gia đình trị “,ăn phải bã PGCS và CS ,chát độc đó ngấm vào óc vào máu không gột rữa được .Đôi khi lại binh vực cho cs còn ngụy biên trí thức .(gióng như các ong sư trè,lúc đó chắc chưa sanh hay con tinh trùng X,Y nó còn đâu đâu đó, cũng chự N Đ D y chang , Cũng một cái dĩa phát hoài ,,,)
   Ngoài ra Đẹ Nhị CH cúng không phải là “tào lao” Có hiểu chử “tào lao” là gì không ? Sau 63 vnch đệ nhị vẫn chống cộng hăng say thêm 12 năm nữa. Bao nhiêu thanh niên đã hisinh ,bao nhiêu người dân đã chết ,bao nhiêu trẻ em đã vì bọn cs vô nhân băn pháo bừa bãi đã chết Chết cho chúng ta sống và VÔ ƠN nhất là NGày Thanksgiving sắp tơi .Sao có Thank you America mà không có cám ơn VN CH mà lại theo VC mạt sát vnch ? VC Thắng lớn nữa như trong cuộc bầu cử vừa qua , Dù có tố cáo là cs có chứng cớ hawr hoi cũng thắng cử…
   Ngày giổ của Cụ Ngô, xin cầu nguyên cho cụ và mong cụ soi sáng cho VN có tự do dân chủ dân quyền trong nay mai !
   Chúc ThanksGiving vui vẻ !
   (lvm)

Phản hồi