WordPress database error: [Expression #1 of ORDER BY clause is not in GROUP BY clause and contains nonaggregated column 'oldsite_dcvwp.wp_posts.post_date' which is not functionally dependent on columns in GROUP BY clause; this is incompatible with sql_mode=only_full_group_by]
SELECT YEAR(post_date) AS `year`, MONTH(post_date) AS `month`, count(ID) as posts FROM wp_posts WHERE post_type = 'post' AND post_status = 'publish' GROUP BY YEAR(post_date), MONTH(post_date) ORDER BY post_date DESC

 
Home » 12:59:am 10/11/14 Đăng ngày “November 10th, 2014”

Hai mươi lăm năm Bức tường Berlin sụp đổ.

Hai mươi lăm năm Bức tường Berlin sụp đổ.

Khoảng 8000 trái bóng bay đã được thả lên bầu trời Berlin, thủ đô của Đức đêm nay, ngày 9 tháng 11, để kỷ niệm 25 năm ngày Bức tường Berlin sụp đổ. “Sự sụp đổ của Bức tường Berlin đã chứng minh cho toàn nhân loại thấy rằng mọi giấc mơ đều trở thành [...]

12:59:am 10/11/14 | Đăng tại THỜI SỰ-TIN TỨC | Đọc tiếp »