WordPress database error: [Expression #1 of ORDER BY clause is not in GROUP BY clause and contains nonaggregated column 'oldsite_dcvwp.wp_posts.post_date' which is not functionally dependent on columns in GROUP BY clause; this is incompatible with sql_mode=only_full_group_by]
SELECT YEAR(post_date) AS `year`, MONTH(post_date) AS `month`, count(ID) as posts FROM wp_posts WHERE post_type = 'post' AND post_status = 'publish' GROUP BY YEAR(post_date), MONTH(post_date) ORDER BY post_date DESC

 
Home » 10:47:am 23/11/14 Đăng ngày “November 23rd, 2014”

Nguyên Tổng thanh tra Chính phủ bị yêu cầu kiểm điểm, thu hồi nhà đất

Nguyên Tổng thanh tra Chính phủ bị yêu cầu kiểm điểm, thu hồi nhà đất

Xác minh 6 căn nhà do ông Trần Văn Truyền (nguyên Tổng thanh tra Chính phủ) và gia đình đứng tên, Ủy ban Kiểm tra trung ương nhận thấy ông Truyền đã thiếu trung thực, vi phạm những điều đảng viên không được làm, gây phản cảm, tạo dư luận xấu. Ngày 21/11, Ủy ban [...]

10:47:am 23/11/14 | Đăng tại CHÍNH TRỊ-KINH TẾ, TIÊU ĐIỂM | Đọc tiếp »

Dương Hoài Linh – Hai mươi câu nói ngắn gọn, “sâu sắc” của lãnh đạo Việt Nam

Dương Hoài Linh – Hai mươi câu nói ngắn gọn, “sâu sắc” của lãnh đạo Việt Nam

1/ “Vừa hợp tác, vừa đấu tranh” – Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng 2/ “Ném chuột đừng đánh vỡ bình” – Tổng bí thư Nguyễn Phú Trọng 3/ “69 năm trước nước ta không có tên trên bản đồ thế giới” – Nguyễn Thiện Nhân 4/ “Đồng bào, nhân dân cả nước, các cơ quan [...]

10:41:am 23/11/14 | Đăng tại VUI CƯỜI | Đọc tiếp »