WordPress database error: [Expression #1 of ORDER BY clause is not in GROUP BY clause and contains nonaggregated column 'oldsite_dcvwp.wp_posts.post_date' which is not functionally dependent on columns in GROUP BY clause; this is incompatible with sql_mode=only_full_group_by]
SELECT YEAR(post_date) AS `year`, MONTH(post_date) AS `month`, count(ID) as posts FROM wp_posts WHERE post_type = 'post' AND post_status = 'publish' GROUP BY YEAR(post_date), MONTH(post_date) ORDER BY post_date DESC

 
|

Ngô Đình Diệm và kinh nghiệm tắm máu

HenryCabotLodge_TTNgoDinhDiem

Trong hơn 50 năm qua, cứ mỗi lần sắp đến ngày mồng 2 tháng 11, ngày Tổng Thống Ngô Đình Diệm bị hạ sát, “cuộc chiến” giữa hai phe phò Ngô và chống Ngô thường trở nên quyết liệt hơn. Cả hai phe thường nói theo cảm tính, tức theo ý muốn của mình, không cần biết tài liệu lịch sử đã nói gì. Hoặc nếu có đọc một số tài liệu đi nữa, thì chỉ chọn phần tài liệu nào hợp với ý mình để trích dẫn, còn phần tài liệu bị coi là “không hợp” đều loại đi. Nói cách khác, họ chỉ dùng một nữa sự thật. Đây là trường hợp của Vũ Ngự Chiêu và nhóm Thư Viện Hoa Sen của Tâm Diệu Nguyễn Xuân Quang.

Giới luật của nhà Phật coi những lối viết trái với sự thật hay chỉ dùng một nửa sự thật là VỌNG NGỮ. Nhưng nhóm Thư Viện Hoa Sen của Nguyễn Xuân Quang đã coi việc truyền bá VỌNG NGỮ chống Ngô Đình Diệm ngang với việc truyền bá kinh Phật. Nếu sự thật về biến cố trước đài phát thanh Huế tối 8.5.1963 đúng như Nguyễn Xuân Quang, Nguyên Giác và Nguyễn Kha đã viết, Đặng Sĩ đã bị Tòa Án Cách Mạng Bi Trí Dũng đem ra bắn năm 1964 rồi! (Chúng tôi đã dẫn chứng nhiều lần).

Nhìn chung, đa số không phân biệt được sự khác biệt giữa sử liệu (historic document) với thông tin (information), tin đồn (rumour), quan điểm, (opinion)… Tệ hơn nữa, một số còn coi những thứ người này nhổ ra người kia liếm lại đều là “sử liệu” và trích dẫn búa xua! VỌNG NGỮ đã trở thành “con đường giải thoát” còn lại của những người, những tổ chức vi phạm sai lầm trong lịch sử.

MẶT TRÁI CỦA LỊCH SỬ

Ngồi đọc lại mấy trăm ngàn trang tài liệu do Bộ Ngoại Giao, Bộ Quốc Phòng và CIA Hoa Kỳ tiết lộ, mặc dầu còn một số văn kiện đang được che dấu, chúng ta sẽ thấy rằng các diễn biến lịch sử trong 20 năm của cuộc chiến Việt Nam do Mỹ điều hành phần lớn khác với những gì đa số đã tưởng.

Tài liệu cho thấy Mỹ đã không can thiệp gì vào việc Bảo Đại chỉ định ông Ngô Đình Diệm làm thủ tướng năm 1954, nhưng khi ông Diệm mới về chấp chánh ngày 7.7.1954 (thường được gọi là ngày Song Thất) thì ngày 4.8.1954 Hội Đồng An Ninh Quốc Gia Hoa Kỳ (HĐANQG Hoa Kỳ) bắt đầu họp để “Duyệt xét lại chính sách của Hoa Kỳ ở Viễn Đông”, sau đó đưa ra các nghị quyết mang số NSC 5429/1, NSC 5429/2 và NSC 5429/3 ấn định chính sách của Hoa Kỳ sau Hiệp Định Genève. Cho đến nay toàn văn của 3 nghị quyết này vẫn chưa được công bố. Bộ Ngoại Giao chỉ cho biết tổng quát các nghị quyết nói trên gồm 6 điểm chính sau đây:

(1) Pháp phải trao trả hoàn toàn độc lập cho Việt Nam
(2) Truất phế Bảo Đại một cách hợp pháp (legally dethrone Bao Dai)
(3) Bầu cử quốc hội và soạn thảo hiến pháp.
(4) Thành lập một chính phủ bản xứ mạnh (a strong indigenous government).
(5) Kết hợp việc cải cách ruộng đất với việc định cư người tỵ nạn.
(6) Xây dựng những lực lượng quân sự có thể bảo đảm an ninh quốc nội.(01)

Những quy định trong các nghị quyết này đều là những lối chơi cha trên đầu của cả Pháp lẫn VNCH. Căn cứ vào các nghị quyết đó, chính phủ Hoa Kỳ đã đẩy chính phủ Ngô Đình Diệm đi. Ông Diệm, ông Nhu và các tổ chức chính trị tại miền Nam không hay biết gì hết!

Việc thi hành các điểm 1, 3, 5 và 6, nhiều người đã biết rõ. Nhưng điềm 2 (truất phế Bảo Đại) và điểm 5 (thành lập chế độ độc đảng) gồm nhiều bí ẩn lịch sử, nếu không đọc sử liệu không thể biết được!
TRUẤT PHẾ BẢO ĐẠI HAI LẦN!

Ngày 29.4.1955 đại diện 18 đảng phái, đoàn thể và 29 nhân sĩ có tên tuổi đã đến dự cuộc họp tại Phòng Khánh Tiết của Dinh Độc Lập vào lúc 10 giờ. Đến 4 giờ chiều, dưới danh nghĩa Hội Đồng Nhân Dân Cách Mạng (HĐNDCM), hội nghị đã đưa ra một bản tuyên cáo tuyên bố truất phế Bảo Đại kể từ ngày 29.4.1955 và ủy nhiệm chí sĩ Ngô Đình Diệm thành lập một chính phủ lâm thời quốc gia Việt Nam kể từ ngày 29.4.1955.

Mặc dầu chưa có sự đồng ý của Thủ Tướng Ngô Đình Diệm, ngày hôm sau, 30.4.1955 HĐNDCM đã tổ chức một cuộc họp tại Phòng Khánh Tiết Tòa Đô Chánh Sài Gòn, trình bày diễn biến cuộc họp ngày hôm trước, tố cáo Bảo Đại là bù nhìn, không xứng đáng đại diện cho Việt Nam và công bố bản tuyên cáo của Hội Đồng. Trong không khí sôi sùng sục, một số người đã trèo lên Tòa Đô Chánh gỡ chân dung Bảo Đại ném xuống đường giữa trời mưa.

Được tin này, ngày 3.5.1955, Tướng Collins đến gặp ông Diệm lúc 20 giờ và cho biết: Bộ Ngoại Giao Hoa Kỳ nói rằng nếu truất phế Bảo Đại theo yêu cầu của HĐNDCM, tình hình sẽ rất nguy hiểm.(02)

Các đoàn thể trong HĐNDCM không hay biết năm 1954, HĐANQG Hoa Kỳ đã ra nghị quyết phải truất phế Bảo Đại một cách hợp pháp (legally dethrone Bao Dai), nên mới làm như trên và bị Mỹ phản đối. Ông Ngô Đình Nhu phải trình ông Diệm triệu tập một tổ chức khác có căn bản pháp lý hơn để thay thế HĐNDCM, đó là Hội Nghị Đại Biểu Các Hội Đồng Tỉnh, Thành Phố và Thị Xã. Trong cuộc họp ngày 6.5.1955 tại Dinh Độc Lập, khoảng 100 đại biểu đã đưa ra một bản kiến nghị yêu cầu Quốc Trưởng Bảo Đại tạm thời trao quyền cho Thủ Tướng Ngô Đình Diệm ổn định tình thế và triệu tập Quốc Dân Đại Hội trong vòng 6 tháng.

Ngày 26.9.1955, Thủ Tướng Ngô Đình Diệm thông báo cho Đại Sứ Reinhardt biết sẽ tổ chức trưng cầu dân ý để truất phế Bảo Đại vào ngày 23.10.1955 và biểu quyết hiến pháp vào ngày 27.11.1955.

Trong cuộc trưng cầu dân ý ngày 23.10.1955, có 5.838.907 cử tri đi bầu, 5.721.735 cử tri đồng ý truất phế Bảo Đại và suy tôn Thủ Tướng Ngô Đình Diệm lên làm Quốc Trưởng. Như vậy Bảo Đại đã bị truất phế đến hai lần!

TRANH LUẬN VỂ ĐẢNG CẦN LAO

Đại Tá Không Quân Edward Lansdale, người có nhiều kinh nghiệm chống loạn quân Cộng Sản Huk ở Philippines trong thập niên 1950s đã được chính phủ Hoa Kỳ cử cầm đầu Phái Bộ Quân Sự Saigon để giúp Việt Nam ổn định tình hình. Không có ông, chính phủ Ngô Đình Diệm khó bình định được các lực lượng giáo phái và thành lập chế độ Đệ Nhất Cộng Hòa. Ông được thăng lên Thiếu tướng.

Tướng Lansdale đã tranh luận rất gay gắt với ông Reinhardt, Đại Sứ Hoa Kỳ tại VNCH (1955 – 1957) về việc thành lập Đảng Cần Lao. Ông cho biết khi ông trình bày, mặt ông Đại Sứ có vẻ lạnh lùng. Sau khi ngập ngừng, ông Đại Sứ đã nhỏ nhẹ nói rằng một quyết định về chính sách của Hoa Kỳ đã được định đoạt rồi (a U.S. policy decision had been made). Người Mỹ chúng ta phải giúp đỡ những gì chúng ta có thể giúp được vào việc xây dựng một đảng quốc gia mạnh để ủng hộ ông Diệm. Vì ông Diệm nay là Tổng Thống được bầu, ông ấy cần có một đảng riêng của ông. Tướng Lansdale cho biết thêm: “Ông Reinhardt nói với tôi một cách cương quyết rằng quyết định về chính sách của Hoa Kỳ đã được ấn định và tôi phải hướng các hành động của tôi theo nó.”

Ông Lansdalle cho biết ông không tranh luận với các viên chức sứ quán nữa mà trở về Washington để trình bày vấn đề. Ông đã nói chuyện với hai ông John Foster Dulles, Bộ Trưởng Ngoại Giao, và Allen W. Dulles, Giám Đốc CIA, vì hai nhân vật này có tiếng nói trong quan hệ với Việt Nam. Họ đã có cái nhìn thân thiện về các quan điểm của ông, nhưng cho rằng quan điểm của ông quá xa vời và ảo tưởng (too visonary and idealistic).(03)

Trong báo cáo mang số 279 ngày 2.3.1959 gởi Bộ Ngoại Giao Hoa Kỳ, ông Elbridge Durbrow, Đại Sứ Hoa Kỳ tại Việt Nam Cộng Hòa (1957 – 1961), nói rằng tổ chức Cần Lao đã gần như theo mô thức của một đảng Cộng Sản, với các chi bộ, cán bộ, v.v., và cũng có thể so sánh với Quốc Dân Đảng của Trung Hoa (Can Lao organization is based largely on the model of a Communist party, with cells, cadres, etc., and is also conparable to the Kuomintang).(04)

Đầu năm 1961, Tướng Edward Lansdale được Bộ Quốc Phòng cử trở lại Việt Nam. Ngày 17.1.1961 ông có làm một tờ phúc trình, trong đó ông nói rõ Đảng Cần Lao không phải là ý kiến của nhà Ngô; “trước tiên nó được đề xướng bởi Bộ Ngoại Giao Hoa Kỳ” để loại bỏ cộng sản ra khỏi đất nước (the CLP was not their idea; it “was originally promoted by the U.S. State Department” to rid the country of communists).(05)

Như vậy, Đảng Cần Lao đã được thành lập theo quyết định của Washington để giúp chính phủ Ngô Đình Diệm loại bỏ cộng sản.

KHI HOA KỲ ĐỔI GIỌNG

Như đã trình bày trên, Washington muốn ông Diệm thành lập tại miền Nam một chế độ gióng các chế độ chuyên chế của Tưởng Giới Thạch và Tưởng Kinh Quốc ở Đài Loan, của Park Chung Hee ở Nam Hàn, của Sukarno và Suharto ở Nam Đương và của Lý Quang Diệu ở Singapore để loại bỏ cộng sản khỏi đất nước (to rid the country of communists). Nhưng khi thấy Trung Quốc và Hà Nội chuẩn bị đánh chiếm miền Nam, Hoa Kỳ đề nghị ông Diệm cho Mỹ đổ quân vào miền Nam, nhưng ông Diệm từ chối. Hoa Kỳ liền bắt đầu đổi giọng.

Ngày 2.3.1959, Đại Sứ Durbrow gởi về Bộ Ngoại Giao một bản báo cáo mang số 279, dài 27 trang, phê rằng Đảng Cần Lao, gióng như Trung Hoa Quốc Dân Đảng, đã thiết lập một tổ chức cầm quyền theo khuôn mẫu của Cộng Sản. Ông liệt kê nhiều vụ bê bối và lạm quyền trong Đảng Cần Lao, đề nghị loại bỏ ông Nhu, đòi thực hiện dân chủ để được lòng dân và thắng cộng sản, và nói rằng nếu vị thế của ông Diệm không còn thích hợp, cần tìm một lãnh tụ khác để có thể hoàn thành mục tiêu của Hoa Kỳ.

Năm 1960 Đại Sứ Durbrow đã yểm trợ thành lập Khối Tự Do Tiến Bộ, thường được gọi là nhóm Caravelle, do ông Phan Khắc Sửu làm Trưởng Khối, để vận động thay thế ông Diệm.

Trước đây Đại Tá Lansdale là người chống thành lập Đảng Cần Lao, nhưng sau khi đọc các báo cáo của Đại Sứ Durbrow về Đảng Cần Lao và chế độ Ngô Đình Diệm, ông đã viết một giác thư (memorandum) dài đề ngày 20.9.1960 phân tích những báo cáo và đề nghị sai lầm của Đại Sứ Durbrow.(06) Lúc đó ông không biết Đại Sứ Durbrow đang thực hiện một sứ mạng mới là lật đổ chế độ Ngô Đình Diệm để đổ quân Mỹ vào miến Nam.

Một cuộc đảo chánh đã xảy ra ngày 11.11.1960, có nhiều thành phần của nhóm Caravelle tham dự. Cuộc đảo chánh thất bại. Hôm 4.12.1960 Đại Sứ Durbrow đã phải cho Luật sư Hoàng Cơ Thụy ngồi co gối trong thùng ngoại giao (valise diplomatique) để đưa ra khỏi Việt Nam.

Vì Đại Sứ Durbrow có nhiều bất đồng với chính phủ Ngô Đình Diệm và tai tiếng trong vụ đảo chánh ngày 11.11.1960, ngày 15.3.1961, Tổng Thống Kennedy đã quyết định cử ông Federick E. Nolting làm Đại Sứ Hoa Kỳ tại Sài Gòn thay thế Durbrow. Nhưng ngày 17.8.1963 Bộ Ngoại Giao đã cử ông Henry Cabot Lodge đến làm đại sứ tại Sài Gòn để tổ chức lật đổ và giết Tổng Thống Diệm.

Tóm lại, khi cần hình thành một chính phủ mạnh để loại bỏ cộng sản, Hoa Kỳ bảo ông Diệm phải hình thành một chế độ theo mô thức của Đài Loan, Nam Hàn, Nam Dương, Singapore lúc đó. Nhưg khi muốn loại bỏ ông Diệm để đổ quân vào, Hoa Kỳ đòi ông Diệm phải “thực thi dân chủ để được lòng dân và thắng cộng sản”. Miệng kẻ sang có gang có thép, nói xuôi nói ngược gì cũng được.

Bỏ ra ngoài “cuộc chiến” gay cấn do Mỹ tạo ra giữa phe phò Ngô và phe chống Ngô để lật đổ chế độ Ngô Đình Diệm mà hậu quả còn kéo dài đến ngày nay, chúng ta thấy lịch sử chế độ Đệ Nhất Cộng Hòa của Việt Nam có thể được tóm gọn lại trong một chương: “Hoa Kỳ đã xây dựng rồi phá sâp chế độ Ngô Đình Diệm như thế nào?” Đó là một chương bi thảm và là một kinh nghiệm tắm máu, nhưng người Việt đấu tranh cho đến nay vẫn chưa học được gì nhiều.

Tuần tới, chúng tôi sẽ nói về Kịch Bản Điều Cày trong chiến lược quay lại Việt Nam của Mỹ.

© Lữ Giang

© Đàn Chim Việt

Ghi chú:
1.- [William C. Bibbons, The U.S. Goverment and The Vietnam War, Part I, 1954 – 1960, tr. 267 – 269. NSC 5429 4 August 1954, FRUS 1952 – 1954, Vol XII, Phần 1, tr. 716 – 733. NSC 5429/1 12.8.1954, FRUS 1952-1954, Vol. XII, Phần 1, tr. 719 – 723].
2.- FRUS, 1955 – 1957, Vulume I, trang 359 – 360.
3.- Edward G. Lansdale, In the Midst of Wars, Fordham University Press, New York, 1991, tr.341 – 344.
4.- FRUS, 1958 – 1960, Vol. I, document 56, tr. 146.
5.- United States-Vietnam Relations, 1945 – 1967, Book 11, tr. 1 – 12.
6.- FRUS, 1958 – 1960, Vol. I, tr. 579 – 585.

123 Phản hồi cho “Ngô Đình Diệm và kinh nghiệm tắm máu”

 1. Lý Thị Dung says:

  “Bác” Hồ vậng dạ “Bác” Mao
  Giết Dân Đấu Tố máu đào khắp nơi
  Xóm làng nghèo đói rách tơi
  Tội đồ Diệt Chủng đời đời sử ghi

  Lý Thị Dung

  • Nguyễn Trọng Dân says:

   Ai vội làm thơ gởi chút lòng,
   Thu ba có thắm… má có hồng,
   Có thuờng gom góp niềm dang dỡ ,
   Có đem nhung nhớ gởi …hư không?

   Trọng Dân

   • Lý Thị Dung says:

    Dung vội làm thơ gởi chút lòng
    Thu ba VẪN thắm…má VẪN hồng !
    VẪN thuờng “dành dụm” bao “ray rức”
    VẪN đem “trăn trở” gởi… non sông!

    (Hỏi chi mắt thắm với …má hồng?)

    Lý Thị Dung

 2. Minh says:

  Ối giời ơi , lại thư ” GỞI…CÁC CẤP ” – thế mới đúng nguyên chất của cái giọng điệu Việt Kiều ở MỸ 40 năm về làm …”Bắc Kỳ cộng phỉ ” phố hàng (đổ ) THÙNG chớ !

  Bớ làng nước ơi , BẮC KỲ CỘNG PHỈ, chúng nó CƯỚP của dân , chúng qua bên đế quốc Hoa KỲ , chúng nó TẬU xe “Mợt Xơ đì” hay còn gọi là “Mẹc Xơ đét” ( Mercedes ) sơ ri bốn trăm năm mươi , TẬU nhà tới vài “Tê” …tiền LỢN , lên diễn đàn mạng là khoe ngay…dốt với láo lẫn tục tĩu cho phù hợp với tư duy…”lấy cây thọt….”LỢN ” ” ấy mà… Thế thì phải thế chứ lị

  Bắc Kỳ cộng phỉ mà nổ , mà láo thì bé Lê Văn Tám không có cũng cháy bổng thân hình bên cây xăng chai xá xị để trên cái ghế đẩu vào cái thời mua dầu phải có biên chế !

  Ấy , bà con chớ có mà nhìn “GÀ RA CUỐC “-mà chê Chung Sơn , là một tên Bắc Kỳ cộng phỉ láo lếu thiếu tư duy đĩnh cao nhá- không phải mặt trời đỏ ối là mặt trời…sắp lặn hay sao? khoảng 180 độ ngang tầm đầu óc của toàn xứ Bắc Kỳ dốt nát Xã Hội Chủ nghĩa bấy lâu chớ bộ giỡn chơi sao

  Có tin đồn rằng Monsieur Nguyễn Trọng Dân- tác giả của truyện ngắn đó – bởi bị Chung Sơn ngố dốt chọc cười dữ quá sau cái vụ diễn giải mặt trời đỏ ối … , khiến mắt bị hí không thấy đường mà sáng tác được nữa…!

  ( Thằng Chung Sơn này phải thừa nhận là nó dốt khiếp!)

  Tầm tư duy của Chung Sơn là phát huy từ lời phát biểu đầy chí tình nhưng rất ĐỈNH CAO của Bắc Kỳ cộng phỉ “đồng chí” Nguyễn Phú Trọng :

  “Nói biển Đông không phải chỉ là biển Đông. Nói biển Đông không phải chỉ quan hệ ta với Trung Quốc. Nói biển Đông không phải toàn bộ vấn đề biển Đông, nó chỉ có một cái chỗ quần đảo Hoàng Sa với lại quần đảo Trường Sa …”

  PHÁT BIỂU BẰNG TIẾNG VIỆT MÀ NHƯ THẾ THÌ KHI TÊN BẮC KỲ CỘNG PHỈ NGUYỄN PHÚ TRỌNG DỊCH KINH THÁNH CHO BẮC KỲ CỘNG PHỈ CHUNG SƠN RÃI TRÊN DIỄN ĐÀN…thì tiêu tùng chúa Dê Su là đương nhiên dzồi !

  Bởi thế , không biết có oan không khi viết : ” BẮC KỲ CỘNG PHỈ- NGU DỐT MUÔN NĂM !”

  Thôi , lại phải cám ơn DCV

  • Nguyễn Trọng Dân says:

   “Bắc Kỳ cộng phỉ mà nổ , mà láo thì bé Lê Văn Tám không có cũng cháy bổng thân hình bên cây xăng chai xá xị để trên cái ghế đẩu vào cái thời mua dầu phải có biên chế !”

   Hehehe…Quả nhiên là hay !

   ( Cứ cười hip cả mắt tkiểu này thì đương nhiên làm sao mà sáng tác , thôi đành mua vé máy bay… bay tới nhà… cụ Ý …mà uống beer nhậu pi- zà quá đát …ngâm bài Hồ Trường đở ghiền vậy ! Khakhaka…just kidding !)

   “Trời Nam nghìn dặm thẵm
   Mây nước một màu sương
   Trai trẻ bao lâu mà đầu bạc
   Trăm năm thân thế bóng.. tà dương”

   Ngổn ngang trăm mối ưu phiền,
   Gấm nhung đâu dễ thôi miên lòng sầu !

   Kinh anh Minh

 3. Tien Ngu says:

  Son à,

  Nghe lời anh khuyên…nhỏ nhẹ đi Son…

  Bỏ cái tật láo, tự bơm tự sướng cho đời nó…tươi tắn, em?

  Từ hồi nào đến giờ, với cái kiến thức…lâm vố, tật khoái lên lớp, em toàn là bị thiên hạ…tống giẽ rách vô họng không hè. Ấy thế mà…cũng cái tật, không bỏ được..

  Thiên hạ mà ngu hơn em, cả thế giới chắc bị…diệt vong.

  Ba cái kiến thức…láo, mà cứ luôn ngỡ rằng mình…đình cao trí tuệ của loài người, chỉ khoái cái job…đứng lớp. Nó…lố bịch quá, em?

 4. Chưng Sơn says:

  Biết ngay mà CCCĐ Minh này cũng chỉ là một loại Con chiên Chien đẻ mờ thờ ui thui Nè, có biết sao Minh lại là con chien không được đội mũ hôn? Là bởi Minh cũng đần độn, liếng láo mà chạy tôi cho nhà Ngô một cách bầt cố liêm sỉ, như các con chiên chien đẻ liệt não ngu đần khác nên Minh là con chien không được đội mũ chiên, “Hểu Chửa”.
  CCCĐ Minh đứng nghiêm chỉnh nghe ta dậy đây, tất cả những điều ta viết về Catô Lích, Catô Lác sai ở chỗ nào? Bịa đặt ở chỗ nào? Sao không trưng ra? Trong khi đó CCCĐ dịch một câu văn trong cái gọi là Kinh Tháng chúa nói nguyên văn như sau : ” Malachi 2:3 (KJ21)
  3 Behold, I will corrupt your seed and spread dung upon your faces, even the dung of
  your solemn feasts; and one shall take you away with it. (If you don’t honor me).
  Coi chừng. Ta sẽ tuyệt giống ngươi và trét phân lên mặt ngươi ngay cả phân vào những
  phần tiệc trang trọng của các ngươi rồi người ta sẽ dọn nó đi cùng với các ngươi
  (vào hố phân). Nếu các ngươi không làm rạng danh ta.
  Vậy mà khi phản biện CCCĐ Minh lại trưng dẫn như sau :”….thì nay “…THE DUNG FROM YOUR FESTIVAL SACRISFICES ” , bị cái đám Bắc Kỳ cộng phỉ mất dạy dốt nát dịch ra tiếng Việt là ….” “phân” từ lễ hội dâng hiến của con” để mà láo lếu LÒI DỐT thì cũng chẵng có gì là lạ !”.
  Đúng là một CCCĐ liếng láo, trưng dẫn bịt đầu, cắt đuôi rồi hô hoán, mất dậy với người trưng dẫn sự thật là dốt nát, như vậy bạn đọc có thấy cái lưu manh, đần độn, liếng láo của một CCCĐ tiêu biểu không? Trình độ như vậy mà cũng lưu manh lên d/đ để phản biện hả, đồ “dịch dật (vật)” về học lại cách lý luận và tham khảo kỹ tài liệu đi nghen .
  Đã vậy, khi người ta chưng ra thêm 3 trích đoạn “tháng kinh”Phục Truyền luật lệ ký [Chương12, đoạn 2-7] dạy: Phải vằm nát và đốt tất cả những nơi thờ tự của những kẻ ngoại đạo, phá bỏ tất cả những ông Thần mà họ thờ…
  - Thi Thiên [Psalm, 137: 9]: Phúc cho những ai bắt con trẻ của người Ba-bi-lon mà đập vào đá cho chết.
  - 1 Samuel [15: 2-3]: Hãy đánh dân A-me-léc và phải giết mọi súc vật của chúng, nam nữ giết hết, con trẻ còn bú, bò, chiên, lạc đà phải giết hết.
  - Nhất là cuốn Dân Số Ký, chương 31, tóm lược: Chúa Trời chỉ đạo cho ông Mai-sen (Moses) mộ binh chống dân Ma-đi-an. Quân của Mai-sen cướp vàng bạc, kim loại, bắt hằng trăm ngàn gia súc của dân Ma-đi-an đem về chia nhau. Đàn ông và trẻ thơ bị giết sạch hết. Nhưng 32 ngàn cô gái còn trinh bắt về làm quà cho các lính ra trận. Chúa Trời bảo ông Mai-sen nộp cho Chúa súc vật và 32 cô gái còn trinh”
  Như dập vào mắt CCCĐ Minh, nhưng Minh lại lờ sờ tịt đi và không trả lời được một đề mục nào, rồi lờ sờ tịt đi rồi than nhiên qua bài khác rồi tiếp tục chửi bậy. Như vậy thì đúng là CCCĐ liếng láo, sợ sự that (Không sợ tôi ác) rồi đúng hôn???
  Gót Đem Shít, Sần mờ Bịt CCCĐ Minh này về “chuồng” mà học hỏi thêm, trước khi lên mạng mà phản biện nghen.
  Nhớ là khi phản biện cấm không được xẹt qua lãnh vực quốc cộng nghe chưa? Và viết gì cũng phải có chứng cớ, lý luận đường hoàng nghe chưa?

  • Tien Ngu says:

   Từ Phét văn Dỗm, nhãy cái rẹt, hoá thành Chung văn Són…

   Anh Ngu bái phục cho cái ngu ngơ khờ khạo của em, cứ nghỉ rằng ta…lừa được cả thiên hạ. Đừng khờ vậy nữa em, nick nào đi nữa thì em cũng là…gà mái dầu, chổng khu la quang quác…

   Có ai đủ can đãm mà nghe hết em muốn la hay phun cái gì, anh Ngu chắc…sút móng…

   Chi mệt vậy em?

  • Minh says:

   Chung qui lại , thì anh có chưởi láo cở nào cũng không chạy tội nổi cho

   1. Hồ Chí Minh- một thằng Bắc Kỳ cộng phỉ- son of the bitch- giết dân
   đấu tố ghê rợn, đưa đất nước Vào thãm họa Cộng Sản Mác Lê mũi lõ ,
   mủi tẹt khát máu

   2. Nguyễn Phú Trọng- một thằng Bắc Kỳ cộng phỉ dốt láo – cũng
   son of the bitch- lừa đão bán nước cướp bóc nhân dân

   3.Phạm Quang Nghị – một thằng Bắc Kỳ cộng phỉ dốt láo mà còn
   thêm mất dạy nữa- cũng son of the bitch , lừa đảo cướp bóc nhân dân

 5. Minh says:

  @ Bắc Kỳ cộng phỉ

  Bắc Kỳ cộng phỉ mà không bịp bợp thì đâu phải là Bắc Kỳ cộng phỉ?

  Sao hở? Tưởng lôi ông Nguyễn Trọng Dân ra là tôi sợ , kiếm cái bóng để
  … thoát láo à?

  Vô ích !
  Tôi có đủ kiên dẫn để bắt anh phải quỲ gối trước lương tâm của chính mình

  Này nhé , Anh tưởng anh thụ huấn vài lớp tư tưởng của thằng Nguyễn Phú Trọng ,
  một thằng Bắc Kỳ cộng phỉ son of the bitch , lừa đảo cướp bóc nhân dân ,
  là anh có đủ kiến thức để bàn về lịch sử năm châu bốn bể à?

  Một cái thằng Bắc Kỳ cộng phỉ mất dạy dốt đến nỗi bàn luận vu vơ mặt trời
  đỏ ối là mặt trời….ối giời ơi , đọc cách ní giải của anh , tôi cười đau cả bụng –

  Thành thật mà nói , có đôi khi tôi phải tội nghiệp cho bà Mạc Việt Hồng ,
  chủ bút DCV , cứ phải thở dài nhìn dân Bắc Kỳ Cộng phỉ ngày càng
  làm xấu mặt…xóm …xấu mặt làng của bà ấy !

  Càng nghĩ , tôi lại càng thuơng bà ấy , cứ phải đọc mấy cái phản hồi
  dốt nát láo lếu mất dạy dơ bẫn tục tĩu , “lấY câY thọt …. LỢN ” của anh ,
  chẳng học được một điều gì mới ngoại trừ thấm thía nổi đau của một
  dân tộc đang bị thãm họa Cộng Sản

  Chung qui lại , thì anh có chưởi láo Ngô Đình Diệm cở nào cũng
  không chạy tội nổi cho

  1. Hồ Chí Minh- một thằng Bắc KỲ cộng phỉ- son of the bitch- giết dân
  đấu tố ghê rợn, đưa đất nước Vào thãm họa Cộng Sản Mác Lê mũi lõ ,
  mủi tẹt khát máu

  2. Nguyễn Phú Trọng- một thằng Bắc KỲ cộng phỉ dốt láo – cũng
  son of the bitch- lừa đão bán nước cướp bóc nhân dân

  3.Phạm Quang Nghị – một thằng Bắc KỲ cộng phỉ dốt láo mà còn
  thêm mất dạy nữa- cũng son of the bitch , lừa đảo cướp bóc nhân dân

  Vân Vân Và Vân Vân

  Thế nào , muốn bàn về cuốn BE-MIDBAR ( Giữa Đồng Vắng- diễn tả lại
  một quá trình dân Do Thái rời bỏ Ai Cập mà đi lập quốc ) hay còn gọi
  là Dân Số KÝ à ?

  Trước khi bàn tới vấn đề này , tôi hỏi anh , một thằng Bắc Kỳ công phỉ
  mất dạy lì lợm chó đẻ , anh đã học hết trung học phổ thông chưa ,
  nếu chưa , thì anh đã học tới lớp mấy , anh nói ra để tôi biết tôi chỉ
  cho đúng level

  Căn bản về sử học , ( Xin Monsieur Trọng Dân chỉnh nếu tôi nhớ lầm ) ,
  dân tộc Hebreux , hay ngày nay gọi là Do Thái là giống dân du mục gốc
  ở Chaldee

  Khoảng 2000 năm trước Công Nguyên (tức là trước khi Jesu sanh ) ,
  họ bỏ gốc xứ, lang thang tới Ai Câp để sinh sống – được dân Ai Cập giúp đở

  Tuy nhiên , Ai Cập đột nhiên bị xâm lược bởi một sắc tộc gọi là HYKSOS

  ĐỂ TỒN TẠI LÚC BINH ĐAO CHINH CHIẾN , dân Hebrew đành lòng phải
  ngậm đắng mà cộng tác với quân xâm lược HYKSOS , đang chiến thắng

  Sau , các lãnh chúa Ai Cập tập hợp đánh đuổi được ngoại xâm bèn OÁN
  dân Hebrew (Do Thái ) – cho rằng dân Do Thái lấy lấy OÁN TRẢ ƠN
  nên Vua Ai Cập đồng Ý buộc toàn bộ dân Do Thái trở thành nô lệ bởi
  quan niệm những kẻ tráo trở lấy Oán trả ân – phản bội không xứng phận
  con người

  Dân Do Thái từ đó sống trong ai oán khinh khi khổ sở cho tới khi chàng
  thanh niên trai trẻ Moise dứt khoát dẫn đắt đồng bào của mình rời Ai Cập ,
  thoát nô lệ , dù khổ cực cơ hàn du mục nhưng tự do

  Moise cũng chỉ dẫn dân Do Thái cách thờ thần Jehavah từ đó

  Sau , Moise dẫn dân Do Thái đến được vùng đất canh cư khá tốt , đánh đuổi
  các bộ lạc du mục Thổ dân man sơ đang cư ngụ , cất một ngôi đền đẹp đẽ ,
  mở đầu văn hiến cho dân Do Thái , chấp dứt du mục phong hóa- đặt ra luật lệ-
  thuớc đo thiện ác -đền này gọi là đền BÌNH TRỊ- đền Jesuralem

  Cuốn BE-MIDBAR (DÂN SỐ KÝ) diễn tả lại quá trình này của dân Do Thái

  Cho nên , cuốn sach này có giá trị gần giống như mấy cuốn sử Tàu Xuân Thu
  tam truyện vậy , nhưng mà văn phong , tức là cách viết khác đi và lúc nào
  cũng phải có bóng dáng thần linh

  Anh , một thằng Bắc KỲ Cộng phỉ dốt nát láo lếu lợm lì cũng cần phải biết rõ
  vào giai đoạn này , con người với những hiểu biết đương thời- có quan niệm
  rằng thế giới có ba cõi

  Cỏi Chúa Trời thần thánh
  Cỏi Tiên Tri
  Cỏi người

  Và từ đó , các nhà tiên tri được tin rằng là những người đem lời dặn
  của Thánh Thần xuống cho con người. Moise được cho là nằm trong
  đẳng cấp Tiên Tri này , cũng như Mohamed của Hồi Giáo vậy

  Đem cuốn Dân Số KÝ ra mà bôi nhọ Công Giáo là một sự dốt nát
  láo lếu đến phì cười mà cứ ong óng bấy lâu nay trên diễn đàn này

  Tôi cũng lấy làm lạ và không hiểu tại sao là sao ông Trọng Dân để yên ,
  cà giỡn cà giởn với cái đám Bắc KỲ cộng phỉ mất dạy lì lợm láo lếu này.

  Thôi , lại xin đa tạ DCV cho dông dài.

  • Nguyễn Trọng Dân says:

   Anh Minh tốn công sức dạy dỗ Chung Sơn từng li từng tí mà…credit thì Qua huởng hết…hehehe

   Ấm ức chưa?

 6. ton thi hong says:

  xin qui vi dung de th/gio tranh luan voi cai tuong da lam gi !
  Ai vo tu kg dinh kien se thay ngay nhung ten ….khg dang de ta noi chuyen chu dung noi tranh luan. Du ai hoc thuc chua day 1 la mit cung thay nhung cau ho trich vo van dau do thuc buon cuoi. Co vi giao chu nao ha cap ( # ho ) den do day tin do ha tien, nho ban nhu vay dau . Toi khg theo ton giao nao nhung doc thay …muon oi qua , toi nghiep thay cho nhung ke ngam phan heo ngua maat len troi phun cho bau troi vi ban !
  hongton

  • Nói Toẹt Móng Heo says:

   Ý kiến xác đáng, rất tiếc là không bỏ dấu nên khó đọc!

   Tội nghiệp cho ‘Giải Magsaysay Phét Dỗm’ ngậm phân heo ngửa mặt phun lên bầu trời nhưng bị rơi xuống đầy mặt bẩn thỉu?

Phản hồi