WordPress database error: [Expression #1 of ORDER BY clause is not in GROUP BY clause and contains nonaggregated column 'oldsite_dcvwp.wp_posts.post_date' which is not functionally dependent on columns in GROUP BY clause; this is incompatible with sql_mode=only_full_group_by]
SELECT YEAR(post_date) AS `year`, MONTH(post_date) AS `month`, count(ID) as posts FROM wp_posts WHERE post_type = 'post' AND post_status = 'publish' GROUP BY YEAR(post_date), MONTH(post_date) ORDER BY post_date DESC

 
|

Cần gọi đúng tên cuộc chiến này

"Phe thắng cuộc". Ảnh Internet

“Phe thắng cuộc”. Ảnh Internet

Lần thứ 40 ngày 30 tháng tư của lịch sử ðau thương mất mát, của vui nông nổi mà buồn thãm thẳm lại ðến.

Suốt 40 nãm qua, hệ thống tuyên truyền khổng lồ của ðảng CSVN (Cộng sản Việt Nam) cầm quyền ðã ngốn quá nhiều tiền thuế của dân, tiền bán tài nguyên ðất nước vào việc tự huyễn hoặc mình và lừa dối người dân về ngày 30 tháng tư nãm 1975, ngày huy hoàng ðại thắng, ngày vẻ vang thống nhất ðất nước.

Cuộc chiến tranh mà hệ thống tuyên truyền của nhà nước Việt Nam cộng sản vẫn thần thánh hóa là cuộc chiến tranh “Giải phóng miền Nam, thống nhất ðất nước”, “Cuộc kháng chiến chống Mĩ cứu nước” thực chất chỉ là cuộc nội chiến tội lỗi, người Việt bắn giết người Việt, hệ quả tất yếu của hiệp ðịnh Genève cắt ðôi ðất nước Việt Nam thành hai tiền ðồn, hai trận tuyến của hai ý thức hệ quyết liệt ðối kháng, tiêu diệt nhau, chia ðôi dân tộc Việt Nam thành hai thế lực thù ðịch không ðội trời chung, hai tên lính xung kích của hai lực lượng ðối kháng ðó. Việc chia cắt ðộc ðoán, phũ phàng, oan nghiệt ðất nước Việt Nam, dân tộc Việt Nam hoàn toàn do những người cộng sản thực hiện, cộng sản Tàu mưu toan và áp ðặt, cộng sản Việt cam tâm cúi ðầu chấp nhận.

Rắp tâm làm cuộc nội chiến, lực lượng cộng sản Việt Nam ở miền Nam phải chuyển ra miền Bắc theo qui ðịnh của hiệp ðịnh Genève nhưng họ ðã bí mật ém lại lượng lớn súng ðạn và khá ðông ðội ngũ lãnh ðạo cộng sản chỉ biết có ðấu tranh giai cấp bạo liệt, sắt máu, không biết ðến ðạo lí thương yêu ðùm bọc giống nòi. Ðầu nãm 1959, ðảng cộng sản Việt Nam ban hành nghị quyết 15 xác ðịnh rõ việc thâu tóm miền Nam bằng bạo lực cách mạng, tiến hành chiến tranh trong lòng dân tộc, quyết thực hiện nội chiến tương tàn.

Có nghị quyết 15, những người cộng sản ở miền Bắc liền hối hả mở ðường ðưa súng ðạn và lực lương chiến ðấu vào miền Nam. Tháng nãm, 1959, ðường mòn từ miền Bắc xâm nhập miền Nam ðược mở dọc theo dãy Trường Sơn. Tháng bảy, 1959, mở tiếp ðường mòn trên biển, mở luồng mở bến cho những con tàu không số chở súng, ðạn, thuốc nổ từ Ðồ Sơn, Hải Phòng vào Vũng Rô, Phú Yên, Trung Bộ, vào Gành Hào, Cà Mau, Nam Bộ.

Và những người chạy khỏi Sài Gòn

Và những người chạy khỏi Sài Gòn

Có nghị quyết 15, cán bộ cộng sản ở lại miền Nam nằm vùng liền tổ chức, tập hợp lực lượng. Những hầm súng ðạn ðược khui lên. Cuối nãm 1959, tiếng súng nội chiến bùng nổ ở Trà Bồng, Quảng Ngãi. Ngày 17. 1. 1960, tiếng súng nội chiến rộ lên ở huyện Giồng Trôm và huyện Mỏ Cày, Bến Tre. Từ ðó tiếng súng nội chiến lan ra khắp miền Nam. Khắp miền Nam, nơi nào cũng có lãnh ðạo cộng sản nằm vùng, nơi nào cũng mịt mù lửa khói nội chiến, lênh láng máu người Việt giết người Việt. Từ ðó, ngày 17. 1. 1960 ðược những người Cộng sản tự hào coi là ngày Ðồng khởi vẻ vang của họ. Còn lịch sử Việt Nam phải ðau buồn ghi nhận ngày 17. 1. 1960 là ngày khởi ðầu cuộc nội chiến Nam Bắc.

Chiến tranh vũ trang thảm khốc và chiến tranh chính trị lừa dối do những người cộng sản phát ðộng ðã ðẩy chính quyền Việt Nam Cộng hòa ở miền Nam vào cuộc khủng hoảng nặng nề, triền miên không có ðiểm dừng. Trước nguy cơ sụp ðổ của chính quyền Việt Nam Cộng hòa, một chính quyền ðược tổ chức theo mô hình dân chủ vãn minh, có tam quyền phân lập thực sự, nhờ thế người dân miền Nam bước ðầu ðã có tự do dân chủ thực sự, một chính quyền ðang chiến ðấu ngãn chặn sự tràn lan bạo lực cộng sản; Trước nguy cơ cả Ðông Nam Á bị tràn ngập trong sắt máu bạo lực cộng sản, nãm 1965, sáu nãm sau nghị quyết 15 của ðảng CSVN sử dụng bạo lực thâu tóm miền Nam, gần sáu nãm sau tiếng súng nội chiến bùng nổ ở miền Nam, Mĩ mới ðưa quân vào miền Nam Việt Nam cứu ðồng minh Việt Nam Cộng hòa trước nguy cơ sụp ðổ và củng cố một tiền ðồn ngãn chặn cơn thác lũ cách mạng bạo lực cộng sản ðang ở ðỉnh cao trào.

Nãm 1965, quân ðội Mĩ ðổ vào Việt Nam cũng như nãm 1944 quân ðội Mĩ ðổ bộ vào châu Âu trong chiến tranh thế giới thứ hai, cũng như nãm 1950 quân ðội Mĩ ðổ bộ lên bán ðảo Triều Tiên ðều không có mục ðích xâm lược, không ðánh chiếm lãnh thổ mà chỉ ðể làm trách nhiệm của một ðồng minh và làm trách nhiệm của một nước lớn bảo ðảm một thế giới ổn ðịnh, công bằng, bảo vệ những giá trị tự do, dân chủ của con người, ngãn chặn thảm họa phát xít thời thế chiến hai và ngãn chặn thảm họa cộng sản ðang như bệnh dịch nhấn chìm thế giới vào hận thù ðấu tranh giai cấp, vào bạo lực chuyên chính vô sản và nô dịch con người.

Cần giấu biến cuộc nội xâm tội lỗi của ý thức hệ giai cấp, cuộc nội xâm mang hận thù giai cấp vay mượn, mang tư tưởng bạo lực chuyên chính vô sản ngoại lai, mang súng ðạn của thế giới cộng sản về ðánh phá dân tộc, nô dịch nhân dân, thống trị ðất nước, ngay từ khi phát ðộng cuộc nội chiến phi nghĩa núp bóng cuộc chiến tranh chính nghĩa “giải phóng miền Nam”, những người cộng sản ðã vẽ ra con ngáo ộp “ðế quốc Mĩ” hiếu chiến, tham tàn, man rợ hù dọa người dân, ðã lôi “ðế quốc Mĩ” vào tham chiến ðể biến cuộc nội chiến thành cuộc thánh chiến như lời bài hát của nhạc sĩ cộng sản Lưu Hữu Phước sáng tác nãm 1960: “Giải phóng miền Nam chúng ta cùng quyết tiến bước / Diệt ðế quốc Mĩ phá tan bè lũ bán nước”. Nãm 1965, những ðơn vị tinh nhuệ, hiện ðại nức tiếng của quân ðội Mĩ, những sư ðoàn Kị Binh Bay Số 1, lữ ðoàn Tia Chớp Nhiệt Ðới . . . với xe tãng lổm ngổm bò kín ðất Vạn Tường, Quảng Ngãi, máy bay lên thẳng vè vè rợp trời Bông Trang Nhà Ðỏ, Bình Dương thì hệ thống tuyên truyền nhà nước Việt Nam cộng sản như bắt ðược vàng, như ðược trích một liều ðô pinh mạnh, họ reo lên: “Có những ngày vui sao cả nước lên ðường / Xao xuyến bờ tre từng hồi trống giục . . . Bộ ðội dân công trùng trùng ðiệp ðiệp / Chào nhau không kịp nhớ mặt nhớ tên / Ðội ngũ ta ði dài theo tiếng hát . . .” Ðó là thơ của nhà thơ quân ðội Nhân dân Việt Nam, Chính Hữu. Khi reo lên như vậy, nãm 1966, nhà thơ Chính Hữu là thiếu tá ở cục Tuyên huấn, Tổng cục Chính trị. Lúc chết, nãm 2007, ông là ðại tá.

Ðây không phải là niềm vui của người lính bị dồn ra trận. Ði vào chỗ chết, ði vào cuộc chiến người Việt bắn giết người Việt, làm sao vui ðược. Ðây là niềm vui tuyên huấn, niềm vui cộng sản. Niềm vui của những người ðã ðánh tráo ðược tên gọi cuộc nội chiến tương tàn thành cuộc thánh chiến hào hùng “Chống Mĩ cứu nước”. Niềm vui ðã ðưa ðược cả nước vào cuộc nội chiến ngùn ngụt hận thù giai cấp, người Việt vô sản say mê bắn giết người Việt tư sản. Người Việt nghèo khổ cuồng dại bắn giết người Việt có của. Niềm vui khi thấy hai anh em ruột thịt cùng cha cùng mẹ ở hai chiến tuyến ý thức hệ xả súng vào ngực nhau, quãng lựu ðạn vào ðầu nhau!

Quân ðội Mĩ vào tham chiến bên những người lính Việt Nam Cộng hòa có làm cho cuộc nội chiến do những người cộng sản tiến hành chựng lại, tốc ðộ khuất phục, thâu tóm dải ðất miền Nam của họ chậm lại nhưng không làm thay ðổi bản chất cuộc nội chiến vì ý chí cộng sản dùng bạo lực khuất phục dải ðất miền Nam không thay ðổi. Không thay ðổi ý chí cộng sản dùng máu người Việt ðể thống nhất trong tay họ ðất nước Việt Nam mà chính họ ðã chia cắt.

Nếu thực sự là cuộc kháng chiến chống Mĩ cứu nước thì khi quân ðội Mĩ giảm vai trò, giảm sự có mặt trong cuộc chiến, mức ðộ ác liệt của cuộc chiến phải giảm và khi quân ðội Mĩ rút hết khỏi Việt Nam thì cuộc chiến phải kết thúc. Không! Từ nãm 1970, Mĩ thực hiện Việt Nam hóa chiến tranh, quân ðội Mĩ giao lại vai trò chủ thể chiến trường cho quân ðội Việt Nam Cộng hòa, quân ðội Mĩ không trực tiếp tham chiến nữa, họ chỉ trợ chiến, yển trợ hỏa lực. Khi quân ðội Việt Nam Cộng hòa ðộc lập tác chiến trên các mặt trận, trực tiếp ðối ðầu với những người lính Việt Nam phía bên kia là lúc diễn ra những trận ðánh ðẫm máu nhất, những người lính Việt Nam ở cả hai phía, Việt Nam Cộng hòa và Việt Nam Cộng sản chết trận nhiều nhất. Những ðiểm quyết chiến ở Snun, Mỏ Vẹt, biên giới Việt Nam – Campuchia, ở ðường 13, ở ðường 9 – Nam Lào, ở thành cổ Quảng Trị trở thành những cái cối xay thịt nghiền nát hết trung ðoàn, lữ ðoàn lính Việt Nam này ðến trung ðoàn, lữ ðoàn lính Việt Nam khác của cả hai phía.

Từ khi cuộc nội chiến bùng nổ, chưa bao giờ những người lính Việt Nam Cộng hòa và những người lính Việt Nam Cộng sản chết nhiều như trong chiến dịch ðường 9 – Nam Lào ðầu nãm 1971.

Từ khi cuộc nội chiến nổ ra, chưa bao giờ những người lính Việt Nam Cộng hòa và những người lính Việt Nam Cộng sản chết nhiều như trong trận hai bên giành giật nhau thành cổ Quảng Trị hè thu nãm 1972, thời gian miền Trung bước vào mùa mưa xối xả. Mưa ở Quảng Trị nãm 1972 trở thành những trận mưa máu. Máu nhào ðất thành cổ Quảng Trị thành bùn nhão nhoét, ðỏ lòm và tanh tưởi. Dòng sông Thạch Hãn ngàn ðời trong xanh bỗng trở thành dòng sông máu, loang ðỏ máu lính Việt Nam. Lính chết không kịp chôn. Quân số bổ xung liên tục mà không còn lính sống ðể chôn lính chết. Người lính Lê Bá Dương may mắn sống sót ðã viết về những ðồng ðội không có người vớt lên chôn cất còn mãi mãi nằm lại với sông Thạch Hãn: Ðò lên Thạch Hãn xin chèo nhẹ / Ðáy sông còn ðó bạn tôi nằm / Có tuổi hai mươi thành sóng nước / vỗ vô bờ mãi mãi ngàn nãm.

Nước lênh láng ba phần tư diện tích trái ðất ðược nhà thơ Xuân Diệu coi ðó là nước mắt ðau khổ của loài người: Trái ðất ba phần tư nước mắt / Trôi ði như giọt lệ giữa không trung. Ba phần tư lịch sử Việt Nam cũng là lịch sử chiến tranh, là máu và nước mắt. Trong những cuộc chiến tranh liên miên ðó chưa có cuộc chiến tranh nào mà người Việt lại quyết liệt, say mê giết người Việt như trong cuộc nội chiến do những người Cộng sản Việt Nam phát ðộng giữa thế kỉ hai mươi.

Năm 1973, quân đội Mĩ rút khỏi Việt Nam thì những người Cộng sản càng đẩy mạnh cuộc nội chiến để chỉ hai năm sau họ thâu tóm hoàn toàn miền Nam vào ngày 30. 4. 1975.

Là cuộc nội chiến nên ðích cuối cùng những người lính Việt Nam Cộng sản ðến không phải là tổng hành dinh quân ðội Mĩ mà là dinh Ðộc lập, nơi làm việc của Tổng thống Việt Nam Cộng hòa, người quản lí một nửa lãnh thổ Việt Nam, người lãnh ðạo một nửa dân số Việt Nam.

Là cuộc nội chiến nên lá cờ những người lính Việt Nam Cộng sản hạ xuống ở dinh Ðộc lập ngày 30. 4. 1975 không phải là lá cờ Mĩ mà là lá cờ Việt Nam Cộng hòa, lá cờ quốc gia của một nửa lãnh thổ Việt Nam, lá cờ Tổ quốc của một nửa dân tộc Việt Nam.

Những người Cộng sản Việt Nam ðã cắt ðôi ðất nước Việt Nam, chia ðôi dân tộc Việt Nam rồi họ lại lấy máu của chính dân tộc Việt Nam ðể thống nhất ðất nước, ðể họ nghiễm nhiên thống trị cả nước không cần lá phiếu bầu chọn của người dân! Những người Cộng sản Việt Nam coi ðó là chiến thắng vĩ ðại của họ. Còn với dân tộc Việt Nam ðó là keo thua ðau ðớn tức tưởi! Với những người dân miền Nam ðã ðược sống trong tự do dân chủ, nay mất cả quyền con người, quyền công dân, không ðược quyền bầu chọn người quản lí ðất nước, người lãnh ðạo dân chúng, còn cái thua nào ðau hơn!

Ðiểm lại những sự kiện chính của cuộc chiến tranh do những người cộng sản Việt Nam phát ðộng từ 1960 ðến ngày kết thúc 30. 4. 1975 ðể thấy rõ cuộc chiến này dứt khoát không phải là cuộc chiến tranh giải phóng dân tộc mà chỉ là cuộc nội chiến ðẫm máu nhất, tội lỗi nhất trong lịch sử Việt Nam ðể ðảng Cộng sản Việt Nam giành quyền thống trị cả nước, nô dịch cả dân tộc Việt Nam.

Bản chất cuộc nội chiến càng lộ rõ ngay cả khi cuộc chiến ðã kết thúc. Nếu cuộc chiến tranh kết thúc ngày 30. 4. 1975 là “Giải phóng miền Nam thống nhất ðất nước” thì cuộc chiến tranh ðó trước hết phải giải phóng người dân miền Nam khỏi sự nô dịch của ðế quốc Mĩ như hệ thống tuyên giáo cộng sản vẫn ra rả tuyên truyền, ðể người dân miền Nam trở về với dân tộc Việt Nam yêu thương. Ðất nước thống nhất trước hết phải thống nhất trong tình cảm, ý chí người dân. 40 nãm ðã qua, sự thống nhất ðó vẫn chưa hề có. Cuộc chiến tranh kết thúc ngày 30. 4. 1975 chỉ giải phóng ðất ðai miền Nam ðể người thắng cuộc thâu tóm, thống trị cả nước, còn người dân miền Nam vẫn bị người thắng cuộc coi là thù ðịch. Chỉ là cuộc nội chiến, người Việt Cộng sản làm chiến tranh ðể tiêu diệt người Việt Cộng hòa. Người Việt Cộng hòa có may mắn thoát chết trong cuộc nội chiến khốc liệt, tàn bạo ðó cũng bị loại bỏ khỏi sinh hoạt xã hội, trở thành những người tù không án, bị giam cầm mút mùa không thời hạn trong những nhà tù hà khắc.

Trước 30. 4. 1975 một ngày, Ðô ðốc Elmo Zum Walt Jr., Tư lệnh hải quân Mĩ ở Việt Nam ðiều một máy bay vận tải C130 từ Philippines ðến Tân Sơn Nhất ðón cả gia ðình Ðô ðốc Trần Vãn Chơn của Hải quân Việt Nam Cộng hòa sang Mĩ tị nạn. Ðô ðốc Trần Vãn Chơn ðã từ chối ra ði ðể ðược ở lại làm người dân Việt Nam sống cuộc ðời bình yên với ðất nước yêu thương ðã hết chiến tranh. Nhưng những người Cộng sản thắng cuộc trong cuộc nội chiến vẫn coi những người như Ðô ðốc Trần Vãn Chơn là ðối tượng phải loại bỏ của cuộc nội chiến, họ nào có ðể cho ông ðược yên. Ðô ðốc Trần Vãn Chơn ở tuổi ngoài sáu mươi bị tống vào nhà tù với tên gọi trại tập trung mỏi mòn mười ba nãm trời.

Những ngày ngục tù tãm tối, cực khổ, Ðô ðốc Trần Vãn Chơn mới nhận ra rằng nhà nước Việt Nam Cộng sản chỉ là nhà nước của một giai cấp hão huyền nào ðó chứ không phải nhà nước của dân tộc Việt Nam. Người Việt Nam chân chính dù yêu nước nhưng không Cộng sản cũng không thể sống bình yên trên ðất nước thương yêu của mình. Ra tù dù ðã gần tám mươi tuổi, chân ðã yếu, mắt ðã mờ, ðã gần ðất xa trời, dù muốn ðược gửi nắm xương tàn vào ðất Mẹ Việt Nam bên ông bà, tổ tiên, Ðô ðốc Trần Vãn Chơn cũng phải ngậm ngùi gạt nước mắt ra ði, tìm ðến ðất nước xa lạ nhưng mở lòng bao dung ðón nhận ông. Vài triệu người Việt Nam ðã phải bỏ nước ra ði trong nước mắt như Ðô ðốc Trần Vãn Chơn là nỗi ðau, nỗi uất hận khó nguôi ngoai của dân tộc Việt Nam. Suốt bốn ngàn nãm lịch sử có khi nào dân tộc Việt Nam bị thua ðau ðến như vậy!

Ngày 30. 4. 1975 là ngày chiến thắng vĩ ðại của những người cộng sản chỉ biết có giai cấp, không biết ðến dân tộc nhưng là ngày thua ðau của cả dân tộc Việt Nam. Dân tộc Việt Nam ðã bị thua ðau, bị chết mòn trong cuộc nội chiến núi xương sông máu nay lại bị ðòn thù giai cấp ðánh vào trái tim con người, ðánh vào ðạo lí xã hội, ðánh vào lẽ sống còn của dân tộc làm cho dân tộc li tán tan tác và ngày 30. 4. 1975 là ngày khởi ðầu của cuộc ðại li tán dân tộc.

Ngày 30. 4. 1975 sau thoáng vui nông nổi mau qua ði, người dân liền phải nhận ra một sự thật cay ðắng. Sự thật của lịch sử trớ trêu: Cái hung tàn thắng cái vãn minh. Sự thật trắng tay của người dân. Bao thế hệ người dân Việt Nam ðổ máu trong cuộc chiến ðấu cho ðất nước ðộc lập, cho người dân ðược tự do. Cuộc chiến kết thúc, trở về xã hội dân sự mới lồ lộ ra một thực tế: Tự do của người dân không có mà ðộc lập của ðất nước cũng không! Quyền yêu nước của người dân cũng bị tươc ðoạt. Ðất nước ngày càng phụ thuộc và mất dần vào tay kẻ thù truyền kiếp của lịch sử Việt Nam nhưng là ðồng chí cùng lí tưởng, cùng ý thức hệ, là bạn vàng bốn tốt của ðảng CSVN!

© Phạm Đình Trọng

© Đàn Chim Việt

7 Phản hồi cho “Cần gọi đúng tên cuộc chiến này”

 1. QUỐC CỘNG PHÂN TRANH says:

  Cho tới thời điểm này, lịch sử Việt Nam, ngoài những cuộc chiến chống ngoại xâm, chúng ta còn có 2 cuộc chiến tương tàn ” Nồi da xáo thịt ” , lần đầu là cuộc chiến ” Nam Bắc phân tranh ” Bắc là phe Họ Trịnh Nam là phe Họ Nguyễn, nên trận chiến này còn đuợc gọi là ” Trịnh Nguyễn phân tranh “. Lần thứ hai cuộc chiến Nam Bắc phân tranh, phe Bắc là cộng sản, phe Nam không cộng sản, gọi là Quôc gia ( vì chủ trương bảo vệ Quốc gia Tổ Quốc, không như phe Cộng Sản Thế giới Đại đồng, vô biên giới, không có quốc gia, vô tổ quốc ? ) . Vì thế ta cứ gọi là trận chiến Quốc – Cộng cho dễ hiểu . Và bản chất cuộc chiến của ” CỘNG ” là phá bỏ biên giới, tổ quốc để tiến tới thế giới Đại đồng, chủ chốt hẳn phải là Nga-Hoa, vì thế Lê-Duẩn mới thú nhận ” ta đánh đây là đánh cho Liên -Sô và TQ ? ” ( đánh thuê ? ) còn cuộc chiến của người không cộng sản là cuộc chiến chống sự phá bỏ biên giới quốc gia tổ quốc, cuộc chiến bảo vệ Tổ Quốc với sự giúp sức của nhiếu quốc gia khác, không cộng sản, nên phải được gọi là trận chiến của người Quốc gia là đúng ? Như vậy QUỐC
  CỘNG phe nào chánh phe nào tà ?

 2. Trung Kiên says:

  Tôi biết chắc là cuộc chiến VN do CS-Bắc Việt chủ trương.

  Tuy vậy, cứ ngỡ là nó được khởi đầu bằng công cụ MTGPMN (20.12.1960) do csvn dàn dựng . Nhưng nay được tác giả Phạm Đình Trọng khẳng định rằng;

  bằng nghị quyết 15, những người cộng sản ở miền Bắc liền hối hả mở ðường ðưa súng ðạn và lực lương chiến ðấu vào miền Nam. Tháng nãm, 1959, ðường mòn từ miền Bắc xâm nhập miền Nam ðược mở dọc theo dãy Trường Sơn. Tháng bảy, 1959, mở tiếp ðường mòn trên biển, mở luồng mở bến cho những con tàu không số chở súng, ðạn, thuốc nổ từ Ðồ Sơn, Hải Phòng vào Vũng Rô, Phú Yên, Trung Bộ, vào Gành Hào, Cà Mau, Nam Bộ“.

  Như vậy, LỊCH SỬ chiến tranh VN lại được rọi sáng thêm!

  Cùng với lời phát biểu của ông Lê Duẩn rằng; “Ta đánh Mỹ là đánh cả cho Liên Xô, đánh cho Trung Quốc, cho các nước xã hội chủ nghĩa và cho cả nhân loại, đánh cho cả bọn xét lại đang đâm vào lưng ta“…và chủ trương của TQ là “Quyết đánh Mỹ đến người Việt Nam cuối cùng!.”

  …thì cuộc chiến xâm lược của csvn 1959 – 1975 phải được gọi cho đúng cái tên của nó là: “Cuộc chiến tranh ủy nhiệm của khối CS, và csvn là kẻ đánh thuê“.

  Không biết ông Phạm Đình Trọng, BBT ĐànChimViệt và các Bạn nghĩ thế nào?

 3. Haile says:

  Ngày 30-4-1975 là ngày Việt-Cọng chiến-thắng Dân-Tộc Việt-Nam. Cũng do chính ngày đó. Chủ-thuyết Cọng-Sản bị phân-hóa Liên-Ban Sô-Viết sụp-đỗ, kéo theo 11 nước Cọng-sản Đông-âu được Tự-Do. Cọng-sản không còn làm cho Mỹ phải lo nữa. “Ai thắng Ai đây” ? Kết-luận : Việt-Cọng thắng. Mỹ đai thắng. Chỉ Dân-Tộc Việt-Nam thua và bị bại-liệt dài dài chưa biết đến bao giờ mới đứng dậy được !!!

 4. NÚI NGÀN says:

  LỖI TẠI AI ?

  Cuối cùng hỏi lỗi tại ai
  Lỗi từ ông Mác chẳng sai chút nào
  Ông đưa học thuyết nghẹn ngào
  Khiến làm bao nước lao đao đến giờ
  Nhiều người tưởng đẹp như mơ
  Say mê điếu đổ mới thờ theo ông
  Mong lên thế giới đại đồng
  Thiên đường hạ giới được ông vạch rồi
  Nên đâu tiếc máu mồ hôi
  Lời thề chung quyết trọn đời theo ông
  Cho dầu máu chảy thành sông
  Trường Sơn cũng đốt hầu mong công thành
  Ai ngờ học thuyết thong manh
  Cuối cùng mèo cũng thành mèo như xưa
  Bao nhiêu oan trái rõ thừa
  Mèo đen mèo trắng có ngờ là đây
  Thị trường quay lại bấy chày
  Đúng là học thuyết cùi đày ra sao
  Nhìn lên tất hỏi trời cao
  Tội này của Mác dễ nào lại quên ?

  SÔNG NGÀN
  (23/4/15)

 5. Nguyễn Tha Hương says:

  Tôi đã gởi “phản hồi” này lên bức hí họa của Babui nhưng không thấy hiển thị.

  http://old.danchimviet.info/archives/95209/40-nam-oan-khien-nghiet-nga/2015/04

  Xin gởi lại.

  Tưởng Niệm Ngày 30 Tháng 4
  Bốn mươi năm oan khiên nghiệt ngã

  ***

  Bốn mươi năm dài oan khiên nghiệt ngã
  Hỏi da vàng máu đỏ có buồn không?
  Hết chiến tranh, đau khổ vẫn chất chồng
  Dân mất đất, giang sơn mình mất biển

  Hãy đứng lên! đừng ngại gì , cứ tiến !
  Bằng đôi chân vững mạnh: giống Lạc Hồng !
  Bốn mươi năm dài : có tự do không?
  Hay ta vẫn cúi đầu: sao chịu nhục?

  Tổ tiên xưa muôn đời chưa khuất phục
  Lũ bạo tàn phương Bắc cướp giang sơn
  Thương quê hương ta ngậm mối căm hờn !
  Diệt cộng sản !
  Chế độ phi nhân
  Quyết không cho tồn tai !

  Quê hương ơi, biết bao giờ trở lại
  Lá cờ vàng ba sọc đỏ cuốn tung bay
  Thương quê hương, ôi nỗi nhớ đong đầy
  Hồn tử sĩ có tủi hờn vong quốc?

  Người anh em có cùng chung tổ quốc
  Quyết hi sinh đến giọt máu sau cùng
  Giống Lạc Hồng cùng mang nỗi đau chung
  Xin tưởng niệm những anh hùng nằm xuống .

  NTH

 6. nguenha says:

  “ngày 30/4 /1975 là ngày chiến thắng vĩ đại của người CS,chỉ biết đến giai cấp không biết đến Dân-tộc,nhưng (đó) là ngày thua đau của Dân tộc VN”. Như thế thì cuộc chiến vừa qua đâu phải “cuộc-nôi-chiến”.! Rỏ rang đó là cuộc chiến của Dân tộc VN chống CS !( trong đó có cả Tác giả). 30/4/1975 Thế giới Tự Do đả thua CS trên chiến trường VN. Đó là Sự-thật không thể chối cải được. Bọn CS ăn-mừng Chiến thắng 30/4 là “đúng”,vì là “Lễ của Chúng”.!Tuy nhiên có điều đáng nói : bọn CS không-biết -xấu -hổ khi Vui-sướng trên nổi đau của Dân -tộc . CNCS đả tan-tành-mây khói mà còn Ăn-mừng. Ăn-mừng cái nổi gì ? Đúng là nổi-lềnh-bềnh !!

 7. triết lý gia 0001 says:

  ……. tàu-cộng đã xử dụng Việt-gian là CSVN tiếp thu miền-nam Việt-nam….Sau khi thương lượng với Mỹ một sự dàn xếp “cho một trật tự thế-giới mới” mà Mỹ mong muốn vào thời điểm này, Henry-Kissinger vẫn còn sống!!!!! Và là một nhân chứng cho thời đại,vì lúc đó Henry-Kissinger là bộ trưởng ngoại giao Mỹ và là người “thiết kế” chính quan-điểm này. Tên gọi chuẩn-xác cho cuộc-chiến tranh này….là chiến-thắng của tàu-cộng trong cuộc đại bành-bá,bành trướng xuống phía nam, “cuộc chiến tranh bành bá của tàu-cộng”….và về phía đồng-minh…..mà cụ-thể là Mỹ, đây là cuộc chiến tranh “sự phản bội nhục nhả của đồng-min”-____ Hãy cho tôi nói hay viết…..một cuốn sách: “khi đồng minh phản bội”_____Để vạch rỏ Mỹ đã bán đứng chế độ VNCH…….và muốn nói sự bịp bợm của việt-gian CSVN tiếp thu miền nam VN cho tàu-cộng nhưng luôn luôn huyên hoang là kẻ ” chiến thắng”??…chiến -thắng ai?Giờ đây CSVN phủ phục tuân lệnh tàu-cộng mà cụ thể là 16 chữ vàng và 4 tốt,để biến VN thành chư-hầu thuộc địa tàu-cộng!!!! Hội nghị thành-đô CSVN đã ký kết bán nước bán mình cho tàu-cộng vậy CSVN chiến thắng cái gì? Rỏ ràng chính tàu-cộng mới là kẻ chiến thắng và rỏ ràng Mỹ bán đứng VNCH cho tàu-cộng chứ không phải bán cho CSVN……Kỷ-niệm 30/4/1975 rầm rộ để CSVN che dấu chính CSVN là bọn việt-gian…..nay kính.

Phản hồi