WordPress database error: [Expression #1 of ORDER BY clause is not in GROUP BY clause and contains nonaggregated column 'oldsite_dcvwp.wp_posts.post_date' which is not functionally dependent on columns in GROUP BY clause; this is incompatible with sql_mode=only_full_group_by]
SELECT YEAR(post_date) AS `year`, MONTH(post_date) AS `month`, count(ID) as posts FROM wp_posts WHERE post_type = 'post' AND post_status = 'publish' GROUP BY YEAR(post_date), MONTH(post_date) ORDER BY post_date DESC

 
Home » 05:17:am 22/01/12 Đăng ngày “January 22nd, 2012”

Đêm Giao thừa nhớ mẹ

Đêm Giao thừa nhớ mẹ

Thật hạnh phúc cho những ai ngoài tuổi tri thiên mệnh vẫn còn có mẹ, để ngày tết còn niềm nương tựa và an ủi lớn nhất trong đời. Mẹ ngồi đó, tóc bạc như hoa mơ hoa mận, bên nồi bánh chưng quây quần con cháu. Trong mắt mẹ, tôi dù bao nhiêu tuổi [...]

05:17:am 22/01/12 | Đăng tại HỒI KÝ-BÚT KÝ | Đọc tiếp »

Chuyện ở Đức

Chuyện ở Đức

Ở đâu cũng có tiêu cực, nhưng trong một xã hội nó được đưa ra ánh sáng, chỗ khác lại không. Đó chính là khác biệt giữa xã hội dân chủ và xã hội toàn trị.

04:59:am 22/01/12 | Đăng tại THẾ GIỚI | Đọc tiếp »