WordPress database error: [Expression #1 of ORDER BY clause is not in GROUP BY clause and contains nonaggregated column 'oldsite_dcvwp.wp_posts.post_date' which is not functionally dependent on columns in GROUP BY clause; this is incompatible with sql_mode=only_full_group_by]
SELECT YEAR(post_date) AS `year`, MONTH(post_date) AS `month`, count(ID) as posts FROM wp_posts WHERE post_type = 'post' AND post_status = 'publish' GROUP BY YEAR(post_date), MONTH(post_date) ORDER BY post_date DESC

 
Home » 11:04:am 03/01/14 Đăng ngày “January 3rd, 2014”

Đến bước đường cùng

Đến bước đường cùng

Nhà nước Việt Nam đang vận dụng mọi phương cách (kể cả những cách đê tiện nhất) để đẩy hết lớp tinh hoa của dân tộc này vào bước đường cùng chỉ vì họ có tinh thần độc lập, và yêu chuộng tự do. Chế độ hiện hành, rõ ràng, đã đến hồi … cùng quẫn và đang đào hố để tự chôn mình.

11:04:am 03/01/14 | Đăng tại SỔ TAY TNT, TIÊU ĐIỂM | Đọc tiếp »

Dân chủ hiến định Bài học ở Đông Âu cho Việt Nam ngày mai

Dân chủ hiến định Bài học ở Đông Âu cho Việt Nam ngày mai

Dù dưới khía cạnh nhận xét nào, các bản Hiến Pháp này cũng đều toát ra một sự thật hiển nhiên là không giống những bản Hiến Pháp của những năm 1918-1920

10:42:am 03/01/14 | Đăng tại LỊCH SỬ-PHÁP LUẬT, TIÊU ĐIỂM | Đọc tiếp »

Thư ngỏ về tập thơ “Những mẩu quặng giữa đường”

Thư ngỏ về tập thơ “Những mẩu quặng giữa đường”

Kính gửi: CỤC XUẤT BẢN – BỘ THÔNG TIN VÀ TRUYỀN THÔNG NHÀ XUẤT BẢN – HỘI NHÀ VĂN VIỆT NAM (V/v in và phát hành tập thơ những mẩu quặng dọc đường của Nguyễn Thanh Giang) Là một người yêu thơ, thích đọc thơ và thơ và thường xuyên sinh hoạt trong câu lạc [...]

10:32:am 03/01/14 | Đăng tại ĐIỂM SÁCH | Đọc tiếp »

“Những lớp sóng ngôn từ” hay sóng giải thưởng đánh chìm thơ?

“Những lớp sóng ngôn từ” hay sóng giải thưởng đánh chìm thơ?

Nói tóm lại, “Những lớp sóng ngôn từ” in ra 42 bài nói dông dài, nói vớ vẩn, dễ dãi, lẩm cẩm, ngô nghê, không hề có tư tưởng, không hề có cảm xúc…

10:24:am 03/01/14 | Đăng tại TIÊU ĐIỂM, ĐIỂM SÁCH | Đọc tiếp »