WordPress database error: [Expression #1 of ORDER BY clause is not in GROUP BY clause and contains nonaggregated column 'oldsite_dcvwp.wp_posts.post_date' which is not functionally dependent on columns in GROUP BY clause; this is incompatible with sql_mode=only_full_group_by]
SELECT YEAR(post_date) AS `year`, MONTH(post_date) AS `month`, count(ID) as posts FROM wp_posts WHERE post_type = 'post' AND post_status = 'publish' GROUP BY YEAR(post_date), MONTH(post_date) ORDER BY post_date DESC

 
Home » 10:10:am 10/01/14 Đăng ngày “January 10th, 2014”

Hàng quốc cấm

Hàng quốc cấm

Với khuynh hướng sử dụng bạo lực và khủng bố, cùng với chính sách ngu dân hiện nay của chế độ hiện hành – có lẽ – cái ngày mà Việt Nam “đuổi kịp” Bắc Hàn (chắc) cũng không còn xa nữa.

10:10:am 10/01/14 | Đăng tại SỔ TAY TNT, TIÊU ĐIỂM, VĂN HOÁ-XÃ HỘI | Đọc tiếp »

Tiểu luận chính trị của Václav Havel được xuất bản bằng tiếng Việt

Tiểu luận chính trị của Václav Havel được xuất bản bằng tiếng Việt

Hai năm sau ngày mất của Václav Havel, một tuyển tập những tiểu luận quan trọng nhất của ông đã được giới thiệu tới độc giả Việt Nam. Điều đặc biệt và thú vị là bản dịch các bài viết này đến với người Việt trong nước bằng đúng cách nó đã đến với người [...]

05:26:am 10/01/14 | Đăng tại ĐIỂM SÁCH | Đọc tiếp »

Như làn gió độc

Như làn gió độc

02:21:am 10/01/14 | Đăng tại Biếm Họa, MEDIA | Đọc tiếp »

Tình hình Đông Dương giữa năm 1953

Tình hình Đông Dương giữa năm 1953

Cuộc chiến tranh Đông dương lần thứ nhất thường gọi là “tám năm khói lửa” giữa Việt Minh và Pháp cũng là sự đụng độ giữa CS quốc tế và Thế giới tự do.

12:00:am 10/01/14 | Đăng tại LỊCH SỬ-PHÁP LUẬT, TIÊU ĐIỂM | Đọc tiếp »