WordPress database error: [Expression #1 of ORDER BY clause is not in GROUP BY clause and contains nonaggregated column 'oldsite_dcvwp.wp_posts.post_date' which is not functionally dependent on columns in GROUP BY clause; this is incompatible with sql_mode=only_full_group_by]
SELECT YEAR(post_date) AS `year`, MONTH(post_date) AS `month`, count(ID) as posts FROM wp_posts WHERE post_type = 'post' AND post_status = 'publish' GROUP BY YEAR(post_date), MONTH(post_date) ORDER BY post_date DESC

 
Home » 08:07:pm 07/02/15 Đăng ngày “February 7th, 2015”

Trung Quốc tịch thu giấy chùi đít

Trung Quốc tịch thu giấy chùi đít

Nhà cầm quyền Trung Quốc vừa tịch thu 7,600 cuộn giấy chùi đít và 20,000 hộp băng vệ sinh có in hình trưởng đặc khu hành chính Hong Kong, Lương Chấn Anh. Đảng Dân chủ Hong Kong dự định tung sản phẩm “mất vệ sinh” này vào tuần tới tại một hội chợ nhân dịp năm [...]

08:07:pm 07/02/15 | Đăng tại THỜI SỰ-TIN TỨC | Đọc tiếp »