WordPress database error: [Expression #1 of ORDER BY clause is not in GROUP BY clause and contains nonaggregated column 'oldsite_dcvwp.wp_posts.post_date' which is not functionally dependent on columns in GROUP BY clause; this is incompatible with sql_mode=only_full_group_by]
SELECT YEAR(post_date) AS `year`, MONTH(post_date) AS `month`, count(ID) as posts FROM wp_posts WHERE post_type = 'post' AND post_status = 'publish' GROUP BY YEAR(post_date), MONTH(post_date) ORDER BY post_date DESC

 
Home » 07:22:pm 01/02/15 Đăng ngày “February 1st, 2015”

Đại tướng Lê Đức Anh với vấn đề Trung Quốc và biển Đông

Đại tướng Lê Đức Anh với vấn đề Trung Quốc và biển Đông

Ba lần đi Trung Quốc – Một lần ấn tượng sâu Năm 1954, ông Lê Đức Anh có mặt trong đội ngũ hàng vạn cán bộ Miền Nam tập kết ra miền Bắc theo “Hiệp định Giơ-ne-vơ 1954”. Những ngày đầu, ông được giao làm Sư đoàn Trưởng Sư đoàn bộ binh 330, đóng quân [...]

07:22:pm 01/02/15 | Đăng tại LỊCH SỬ-PHÁP LUẬT, TIÊU ĐIỂM | Đọc tiếp »

‘Đảng không làm được cái gì hay cho đất nước’

‘Đảng không làm được cái gì hay cho đất nước’

“Không được xem đất nước, dân tộc này là mớ rau, mớ thịt được anh mua về bây giờ anh muốn băm, muốn chặt, muốn ăn, muốn uống thế nào cũng được,”

12:26:pm 01/02/15 | Đăng tại THỜI SỰ-TIN TỨC | Đọc tiếp »

85 năm ra đời và 70 năm cầm quyền của ĐCS

85 năm ra đời và 70 năm cầm quyền của ĐCS

TG: Hai ông Nguyễn Phú Trọng và Nguyễn Tấn Dũng cũng như 14 ủy viên còn lại trong Bộ Chính trị hãy thử bình tâm, gạt ra ngoài mọi ý thức hệ và quyền lợi, tự đặt mình như tất cả những Việt bình thường và nghiêm túc đặt một câu hỏi duy nhất thôi: [...]

12:06:pm 01/02/15 | Đăng tại CHÍNH TRỊ-KINH TẾ, TIÊU ĐIỂM | Đọc tiếp »

Dân Mỹ kêu gọi khởi tố Henry Kissinge

Dân Mỹ kêu gọi khởi tố Henry Kissinge

Ngày 29 tháng 1, 2015, tại cuộc điều trần trước Thượng Viện Mỹ, Tiểu ban về Ngoại giao, trong nghị trình về những thách thức toàn cầu và chiến lược an ninh quốc gia Mỹ tại Capitol Hill, viên cựu bộ trưởng Ngoại giao Henry Kissinger đã bất ngờ đối diện với một nhóm hoạt [...]

06:35:am 01/02/15 | Đăng tại THỜI SỰ-TIN TỨC | Đọc tiếp »