WordPress database error: [Expression #1 of ORDER BY clause is not in GROUP BY clause and contains nonaggregated column 'oldsite_dcvwp.wp_posts.post_date' which is not functionally dependent on columns in GROUP BY clause; this is incompatible with sql_mode=only_full_group_by]
SELECT YEAR(post_date) AS `year`, MONTH(post_date) AS `month`, count(ID) as posts FROM wp_posts WHERE post_type = 'post' AND post_status = 'publish' GROUP BY YEAR(post_date), MONTH(post_date) ORDER BY post_date DESC

 
Home » 07:49:pm 09/06/15 Đăng ngày “June 9th, 2015”

Tương lai Giải vô địch bóng đá 2018 và 2022

Tương lai Giải vô địch bóng đá 2018 và 2022

Sepp Blatter làm Chủ tịch Liên đoàn Bóng đá Thế giới gọi tắt là FIFA đã bốn nhiệm kỳ từ 1998, vừa tái đắc cử nhiệm kỳ lần thứ năm, nhưng tuyên bố sẽ từ chức khi bầu được chủ tịch mới khoảng giữa năm 2016. Sepp Blatter là người thế nào? Năm nay ông [...]

07:49:pm 09/06/15 | Đăng tại CHÍNH TRỊ-KINH TẾ, TIÊU ĐIỂM | Đọc tiếp »