WordPress database error: [Expression #1 of ORDER BY clause is not in GROUP BY clause and contains nonaggregated column 'oldsite_dcvwp.wp_posts.post_date' which is not functionally dependent on columns in GROUP BY clause; this is incompatible with sql_mode=only_full_group_by]
SELECT YEAR(post_date) AS `year`, MONTH(post_date) AS `month`, count(ID) as posts FROM wp_posts WHERE post_type = 'post' AND post_status = 'publish' GROUP BY YEAR(post_date), MONTH(post_date) ORDER BY post_date DESC

 
Home » 09:40:am 10/07/16 Đăng ngày “July 10th, 2016”

Như Phong Lê Văn Tiến: Từ tự do đến khói sóng

Như Phong Lê Văn Tiến: Từ tự do đến khói sóng

  TIỂU SỬ NHƯ PHONG Như Phong Lê Văn Tiến, không rõ ngày sinh thật nhưng trên căn cước ghi sinh ngày 1 tháng 2 năm 1923 tại Bắc Việt. Tên thật ít ai biết là Nguyễn Tân Tiến, sau do nhu cầu hoạt động cách mạng, đổi tên là Lê Văn Tiến. Từ 1945, [...]

09:40:am 10/07/16 | Đăng tại TIÊU ĐIỂM, ĐIỂM SÁCH | Đọc tiếp »