WordPress database error: [Expression #1 of ORDER BY clause is not in GROUP BY clause and contains nonaggregated column 'oldsite_dcvwp.wp_posts.post_date' which is not functionally dependent on columns in GROUP BY clause; this is incompatible with sql_mode=only_full_group_by]
SELECT YEAR(post_date) AS `year`, MONTH(post_date) AS `month`, count(ID) as posts FROM wp_posts WHERE post_type = 'post' AND post_status = 'publish' GROUP BY YEAR(post_date), MONTH(post_date) ORDER BY post_date DESC

 

1 Phản hồi cho “Phúng điếu và miễn phúng điếu”

 1. Quang Dinh says:

  THÁU CHẨU TẨU TÁN
  Tù ngồi ngâm cứu Formosa
  Đi nhai đứng nggậm khám Kê Gà
  Casa thảm tử quan lao lái
  Đỗ Mười còn chín ngục đám ma
  Trần Quang Khải định phe ta phòng không nhận diện Cát Bà ra Hoàng Sa
  Quần thoa áo gấm Gạc Ma
  Nghi Sơn Vũng Áng thanh tra băng quỷ mờ
  Nguyễn Xuân Fuck hậu lá mơ Ma Dze in Việt Nam lơ thơ giã cào
  Cầu kè Ké Tập Cận Bình chao
  Hi Beer Pot một cái cổng chào
  Đinh La Thăng đóng Tàu Hủ Thúi
  Búa liềm loạn xạ máu đồng hao
  Chằn Bành Lệ Viện mu cao Ba Đình Bốn trụ nháo nhào lục cẩu quan
  Doan Ngân Phóng Tiến đầu hàng
  Đài trang yểu điệu truy hoan Nguyễn Tất Thành
  Thăng Long dự bị tàu nhanh Cam Ranh Tháu Chẩu bẻ cành tẩu tán bay
  TÂM THANH

Phản hồi