WordPress database error: [Expression #1 of ORDER BY clause is not in GROUP BY clause and contains nonaggregated column 'oldsite_dcvwp.wp_posts.post_date' which is not functionally dependent on columns in GROUP BY clause; this is incompatible with sql_mode=only_full_group_by]
SELECT YEAR(post_date) AS `year`, MONTH(post_date) AS `month`, count(ID) as posts FROM wp_posts WHERE post_type = 'post' AND post_status = 'publish' GROUP BY YEAR(post_date), MONTH(post_date) ORDER BY post_date DESC

 
|

Nhân vật của năm 2016

Nhan vat cua nam 2016_15.12.2016

Nhân vật của năm

Nhân vật của năm hai nghìn mười sáu
Không ai ngoài Phúc niểng của đảng ta
Đừng phê phán chuyện chọn lầm hay bỏ sót
Làm tổn thương nhà ngôn ngữ học Ba Đình

Bằng Anh ngữ xếp loại bò ăn cỏ
Nuốt xuống dạ dày rồi ợ lại mồm nhai
ViệtNam hóa tiếng Anh ra tiếng Quảng
Madzê in Phúc niểng nổ liên hồi

Nghe như tiếng A.K.đêm trừ tịch
Giết dân lành xứ Huế tết Mậu Thân
Còn tiếng Việt mặt cúi gầm độc thoại
Cờ lờ mờ vờ như thần chú của thầy mo

Trình độ Phúc chỉ lớp 3 bổ túc
Chó lên ngồi bàn độc thuở đời nay
Làm thái thú cho triều đình nhà Hán(g)
Ăn phân Tàu nên phải sủa gâu gâu

©Babui

2 Phản hồi cho “Nhân vật của năm 2016”

  1. tt says:

    Với cái đầu méo và đọc “diễu văn” Cờ Lờ Mờ Vờ ( cái l,..mẹ vợ) như vậy ông thù tướng này sẽ lấy tên Mỹ sau khi “hạ cánh an toàn” là ZIKA FUCK NGUYEN!!!

  2. tèo em says:

    Nhân vật của năm 2016: Thủ tướng madze in vn có cái đầu nghiêng nghiêng,niểng niểng giống cái con c………..ăt…

Phản hồi