WordPress database error: [Expression #1 of ORDER BY clause is not in GROUP BY clause and contains nonaggregated column 'oldsite_dcvwp.wp_posts.post_date' which is not functionally dependent on columns in GROUP BY clause; this is incompatible with sql_mode=only_full_group_by]
SELECT YEAR(post_date) AS `year`, MONTH(post_date) AS `month`, count(ID) as posts FROM wp_posts WHERE post_type = 'post' AND post_status = 'publish' GROUP BY YEAR(post_date), MONTH(post_date) ORDER BY post_date DESC

 
Home » 04:42:pm 15/12/16 Đăng ngày “December 15th, 2016”

Nhân vật của năm 2016

Nhân vật của năm 2016

Nhân vật của năm Nhân vật của năm hai nghìn mười sáu Không ai ngoài Phúc niểng của đảng ta Đừng phê phán chuyện chọn lầm hay bỏ sót Làm tổn thương nhà ngôn ngữ học Ba Đình Bằng Anh ngữ xếp loại bò ăn cỏ Nuốt xuống dạ dày rồi ợ lại mồm nhai [...]

04:42:pm 15/12/16 | Đăng tại Biếm Họa, MEDIA | Đọc tiếp »