WordPress database error: [Expression #1 of ORDER BY clause is not in GROUP BY clause and contains nonaggregated column 'oldsite_dcvwp.wp_posts.post_date' which is not functionally dependent on columns in GROUP BY clause; this is incompatible with sql_mode=only_full_group_by]
SELECT YEAR(post_date) AS `year`, MONTH(post_date) AS `month`, count(ID) as posts FROM wp_posts WHERE post_type = 'post' AND post_status = 'publish' GROUP BY YEAR(post_date), MONTH(post_date) ORDER BY post_date DESC

 

3 Phản hồi cho “Khi Bùi Tín đến San Jose”

  1. nguoivehuu says:

    Ậy, ình xèo mấy bữa chuyện “xét ruyệt hàng ngũ” chỏng gọng, ơ quên, … chóng Cọng, chưa đã …nư hay sao anh Babui lại đi vẽ … “cùng một chiến tuyến” thế? Không sợ bọn đầu đất nó hết việc lại mang anh ra đấu tố à? Nếu cần nón bảo vệ cái đầu cứ liên hệ với lão nha.

    Thân mến
    nguoivehuu

  2. Võ Trạng says:

    Đúng là trự BT chỉ ném viên đá…thủng cả nón sắt, nón cối…Mấy con nhạn là đà (ban vô tổ chức như Quỳnh, Tam, Bổn…) chuyến này cũng lòi ruột…he he

Leave a Reply to Võ Trang