WordPress database error: [Expression #1 of ORDER BY clause is not in GROUP BY clause and contains nonaggregated column 'oldsite_dcvwp.wp_posts.post_date' which is not functionally dependent on columns in GROUP BY clause; this is incompatible with sql_mode=only_full_group_by]
SELECT YEAR(post_date) AS `year`, MONTH(post_date) AS `month`, count(ID) as posts FROM wp_posts WHERE post_type = 'post' AND post_status = 'publish' GROUP BY YEAR(post_date), MONTH(post_date) ORDER BY post_date DESC

 
|

Cuộc đảo chánh ngày 11-11-1960

1.-   TÌNH HÌNH CHUNG TRƯỚC ĐẢO CHÁNH

Sau khi thành lập năm 1955, tình hình an ninh và chính trị Việt Nam Cộng Hòa (VNCH) khả quan được vài năm thì bị xáo trộn trở lại vào đầu thập niên 60, có thể vì nhiều lý do:

Thứ nhất, tại Hà Nội sau hội nghị Trung ương đảng ngày 13-5-1959 và Đại hội III đảng Lao Động (từ 5-9 đến 10-9-1960), Bắc Việt Nam (BVN) quyết định tấn công Nam Việt Nam (NVN) mà CS nói là”giải phóng” miền Nam bằng võ lực. Theo hiệu lệnh nầy, du kích cộng sản nằm vùng tại NVN từ năm 1954, hoạt động trở lại, quậy phá và tấn công khắp nơi. Miền Nam bắt đầu mất an ninh.

Thứ hai, hiến pháp VNCH ngày 26-10-1956 thừa nhận quyền tự do lập hội (điều 15), tự do nghiệp đoàn (điều 23), nhưng không đề cập đến quy chế chính đảng, quyền lập chính đảng và quyền đối lập chính trị. Chế độ Ngô Đình Diệm không chấp nhận bất đồng chính kiến và đối lập chính trị. Các đảng phái bị đánh dẹp trừ đảng Cần Lao do Ngô Đình Nhu lãnh đạo. Đảng Cần Lao là đảng duy nhất có quân ủy tức ủy ban đảng trong quân đội, ngược với truyền thống đứng ngoài các đảng phái chính trị của quân đội VNCH. Những lãnh tụ đối lập với chính quyền Diệm lần lượt bị bắt giam. (Sau nầy có một số tướng lãnh và sĩ quan gia nhập đảng phái là cá nhân bí mật vào đảng, trong khi tập thể quân đội đứng ngoài đảng.)

Ông Diệm đi vào con đường sùng bái cá nhân. Rõ nhất là ngay từ năm 1955, mỗi lần chào cờ bất cứ ở đâu, bản nhạc “Suy tôn Ngô tổng thống” đều được trình diễn tiếp ngay sau bản quốc ca.  Bài hát xưng tụng “Ngô tổng thống, Ngô tổng thống muôn năm...” Ông Diệm biết, nghe, và chứng kiến việc suy tôn mình trong các buổi lễ, mà không ra lệnh sửa sai, dẹp bỏ, nghĩa là ông Diệm đồng lòng với sự suy tôn nầy. (Bản nhạc “Suy tôn Ngô tổng thống” do Thanh Nam đặt lời, Ngọc Bích phổ nhạc.)

Sau khi củng cố được địa vị, trong công việc cai trị, tổng thống Diệm chỉ tin tưởng và trọng dụng những người trong gia đình, những đảng viên Cần Lao và những thủ hạ thân tín chung quanh gia đình của ông. (Vĩnh Phúc, Những huyền thoại & sự thật về chế độ Ngô Đình Diệm, California: Nxb. Văn Nghệ, 1998, tr. 24.) Ngoài ra, “Sau khi đã vững chỗ ngồi, ông [Diệm] quay qua thanh toán những người đã từng sát cánh với ông, đã từng phò tá ông trong những lúc hoạn nạn khó khăn…” (Vĩnh Phúc, sđd. tr. 446), nên nhân tài lần lượt tránh xa ông Diệm, nếu không bị ông thanh toán.

Thứ ba, lúc đó dân chúng than phiền về nạn tham nhũng và lạm quyền của một số viên chức chính phủ hay đảng viên Cần Lao, càng ngày càng gia tăng, làm tổn hại đến uy tín chính trị của chế độ Diệm. Sách hồi ký của các tướng lãnh hay các nhân vật chính trị đương thời đều đề cập đến nạn tham nhũng thời kỳ nầy. (Ví dụ: các sách của Đỗ Thọ, Trần Văn Đôn, Nguyễn Trân, Nguyễn Bá Cẩn …) Tham nhũng thời ông Diệm còn giới hạn chứ không tràn lan như cộng sản ngày nay.

Quốc hội lập pháp khóa 2 được bầu ngày 30-8-1959. Cũng như quốc hội khóa trước, đại đa số đắc cử đều thân chính quyền. Tại Sài Gòn, Nguyễn Trân đắc cử ở quận I và Phan Quang Đán đắc cử ở quận II, nhưng cả hai đều bị “Ủy ban hợp thức hóa” của Quốc hội loại bỏ, vì cho rằng các ông vi phạm luật bầu cử. Ai cũng biết ông Diệm sử dụng Ủy ban hợp thức hóa của Quốc hội để loại bỏ những nhân vật đối lập. (Đoàn Thêm, 1945-1964, Việc từng ngày, Hai mươi năm qua, California: Xuân Thu tái bản, tr. 260.)

Chính phủ Diệm kiếm cách ngăn chận đối lập chính trị, nhưng cũng không cản được 18 chính khách trong Ủy Ban Tiến Bộ và Tự Do, hội họp tại khách sạn Caravelle ở Sài Gòn ngày 26-4-1960, cùng ký kháng thư công khai phản đối chế độ Diệm. Kháng thư nầy thường được gọi là “Tuyên ngôn Caravelle”, phản đối việc kiểm soát báo chí, tố cáo nạn bè phái và yêu cầu tổng thống Diệm nới rộng chính phủ, tái lập các quyền tự do căn bản. (Nguyễn Trân, Công và tội, những sự thật lịch sử, California: Nxb. Xuân Thu , 1992, tr. 324.)  Mười tám người nầy là (theo thứ tự A, B, C, họ, chữ lót, tên): Hồ Văn Vui (linh mục), Huỳnh Kim Hữu, Lê Ngọc Chấn, Lê Quang Luật, Lương Trọng Tường, Nguyễn Lưu Viên, Nguyễn Tăng Nguyên, Nguyễn Tiến Hỷ, Phạm Hữu Chương, Phan Huy Quát, Phan Khắc Sửu, Tạ Chương Phùng, Trần Lê Chất, Trần Văn Đỗ, Trần Văn Hương, Trần Văn Lý, Trần Văn Tuyên, Trần Văn Văn. (Trần Văn Đôn, Việt Nam nhân chứng, California: Nxb. Xuân Thu, 1989,  tt. 168-169.) Mười tám chính khách nầy thuộc nhiều tôn giáo khác nhau và có nhiều người đã từng giúp đỡ hay cộng tác với ông Diệm.

Các nhân sĩ ký tên vào bản “Tuyên ngôn Caravelle” không bị chính phủ Diệm bắt giam, một phần vì các nhân sĩ nầy uy tín khá lớn, thuộc nhiều thành phần xã hội, tôn giáo và chính trị, kể cả một số đã từng cộng tác với ông Diệm, và một phần khác vì áp lực của Tòa đại sứ Hoa Kỳ.

Lúc đó, về phía Hoa Kỳ, tòa đại sứ ngầm yêu cầu chính phủ Diệm tìm cách cải cách chính trị.  Có lần đại sứ Elbridge Durbrow thúc đẩy tổng thống Diệm nên gởi cố vấn Ngô Đình Nhu ra nước ngoài, nhưng tổng thống Diệm không nghe theo những yêu cầu về phía Hoa Kỳ.  (Thomas L. Ahern Jr., CIA and the House of Ngo, tr. 138.)

Để đáp ứng tình thế mới, tổng thống Diệm cải tổ chính phủ ngày 18-10-1960, không nới rộng mà chỉ thay đổi các chức vụ sau: bộ trưởng Quốc phòng: Nguyễn Đình Thuần thay Trần Trung Dung; bộ trưởng Nội vụ: Bùi Văn Lương thay Lâm Lễ Trinh; bộ trưởng Tư pháp: Nguyễn Văn Lượng thay Nguyễn Văn Sĩ.

Một biến chuyển quốc tế ảnh hưởng nhiều đến nền chính trị Việt Nam là vào ngày 8-11-1960, trong cuộc tranh cử ở Hoa Kỳ, thượng nghị sĩ John F. Kennedy, ứng cử viên đảng Dân Chủ, đắc cử tổng thống Hoa Kỳ, đánh bại ứng cử viên của đảng Cộng Hòa là Richard Nixon. Nixon nguyên là phó tổng thống trong chính phủ Dwight David Eisenhower (tổng thống hai nhiệm kỳ1953-1961). Thay đổi tổng thống mới theo chính đảng đối lập ở Hoa Kỳ, báo hiệu chính sách ngoại giao của Hoa Kỳ trên thế giới nói chung và về Việt Nam nói riêng sẽ có những thay đổi mới.

2.-   DIỄN TIẾN CUỘC ĐẢO CHÁNH

Cuộc đảo chánh ngày 11-11-1960 do một nhóm sĩ quan cấp tá lãnh đạo.  Các nhân vật chính trong binh biến nầy là các trung tá Nguyễn Triệu Hồng, Vương Văn Đông, đại tá Nguyễn Chánh Thi (tư lịnh Lữ đoàn Nhảy dù), và các thiếu tá Phan Trọng Chinh, Phạm Văn Liễu…

Theo Nguyễn Chánh Thi, thì chính ông ta là người chủ xướng cuộc đảo chánh. (Nguyễn Chánh Thi, Việt Nam: một trời tâm sự, California: Nxb. Xuân Thu, 1987, tr. 115.)  Tuy nhiên, theo luật sư Hoàng Cơ Thụy, hai trung tá Nguyễn Triệu Hồng và Vương Văn Đông (tùng sự tại Đại học Quân sự Sài Gòn) mới là những người chủ xướng cuộc đảo chánh ngày 11-11-1960 và đại tá Nguyễn Chánh Thi hợp tác vào giờ chót. (Hoàng Cơ Thụy, Việt sử khảo luận, cuốn 5, Paris: Nam Á, 2002, tr. 2824.)  Hoàng Cơ Thụy còn trưng ra bản cáo trạng của chính phủ Diệm sau khi cuộc đảo chánh thất bại, theo đó Vương Văn Đông và Nguyễn Triệu Hồng chủ xướng và ép Nguyễn Chánh Thi phải hợp tác.

Nhân vật chính về phía dân sự tham gia vào biến cố nầy lúc đầu là luật sư Hoàng Cơ Thụy.  Trong cuộc họp tại nhà Hoàng Cơ Thụy vào đêm trước ngày đảo chánh, có một nhân viên CIA tên là George Carver.  Về mặt nổi, Carver là một nhân viên USOM. (Vĩnh Phúc, sđd. tr. 264-265.)

Lực lượng đảo chánh gồm 4 tiểu đoàn Nhảy dù (1, 3, 4, và 8) và Liên đoàn Biệt động quân.  Sáng ngày 11-11-1960, khoảng 3G:30, nhóm đảo chánh bao vây dinh Độc Lập và chiếm nhà Bưu điện Sài Gòn.  Viên sĩ quan phụ trách việc phá hệ thống điện thoại Sở Bưu điện thiếu hiểu biết chuyên môn, không phá được hệ thống khẩn cấp đặt dưới hầm nhà Bưu điện, nên từ dinh Độc Lập, nơi tổng thống ở và làm việc, tổng thống vẫn liên lạc được với bên ngoài. (Vĩnh Phúc, sđd. tr 266.)

Lực lượng đảo chánh tấn công thành Cộng Hòa (trên đường Thống Nhất, gần Thảo cầm viên tức Sở thú), nhưng Liên binh Phòng vệ Phủ tổng thống đóng ở đây, chống trả mãnh liệt.

Cho đến 5G:00 sáng ngày 11-11, phía đảo chánh chiếm được các vị trí sau đây:  Bộ tổng tham mưu Quân đội VNCH (gần Tân Sơn Nhất), Căn cứ không quân Tân Sơn Nhất, Nha tổng giám đốc Cảnh sát Quốc gia và Nha Cảnh sát đô thành (lúc đó ở vùng đường Nguyễn Cư Trinh -Võ Tánh), Bộ Tư lệnh Quân khu thủ đô (lúc đó ở Hòa Hưng) và bắt giam tư lệnh quân khu là trung tướng Thái Quang Hoàng.  Trong khoảng thời gian nầy (5G:00 sáng), một sĩ quan chỉ huy cuộc đảo chánh là trung tá Nguyễn Triệu Hồng bị tử thương ở gần dinh Độc Lập.

Lúc đó, trong Dinh Độc Lập, ngoài tổng thống Diệm, gia đình Ngô Đình Nhu, còn có Võ Văn Hải, chánh văn phòng tổng thống và đại úy Bằng, sĩ quan cận vệ, cùng bộ phận quân đội phòng thủ. (Hoàng Cơ Thụy, sđd. tr. 2843.)  Quân đảo chánh tìm bắt thiếu tướng Nguyễn Khánh, nhưng trước đó vài tuần, Nguyễn Khánh đã dọn đến một ngôi nhà mới, nên phe đảo chánh không biết.  Khi nghe súng nổ, Nguyễn Khánh kiếm cách trốn vào dinh Độc Lập lúc 3G:30 sáng. (Mark Moyar, Triumph Forsaken, the Vietnam War, 1954-1965, Cambridge: Cambridge University Press, 2006, tr. 110.)

Khoảng 8G:30 sáng 11-11-1960, Đài phát thanh Sài Gòn phát đi nhật lệnh của đại tá Nguyễn Chánh Thi, tự xưng là tổng tư lệnh quân đội cách mạng, gởi tướng lãnh, sĩ quan, hạ sĩ quan và binh lính, tố cáo nặng nề chính phủ Ngô Đình Diệm và kêu gọi quân đội hoàn thành nhiệm vụ cứu nước.

Trong khi đó, về phía chính phủ, tổng thống Diệm giao cho Võ Văn Hải, chánh văn phòng phủ tổng thống, nhiệm vụ liên lạc và nói chuyện với nhóm đảo chánh.  Khoảng trước 9 giờ sáng ngày 11-11-1960, ông Hải gặp Nguyễn Chánh Thi, rồi gặp Vương Văn Đông.  Ông Đông đồng ý điều đình, nhưng yêu cầu tổng thống Diệm phải từ chức và “Hội đồng Cách mạng” sẽ bảo đảm an ninh cho gia đình ông Diệm ra nước ngoài. (Hoàng Cơ Thụy, sđd. tr. 2847.)

Trong dinh Độc Lập, từ sau 10 giờ sáng, tổng thống Diệm dùng hệ thống vô tuyến riêng, đọc lời kêu gọi các lực lượng trung thành với chính phủ đem quân về thủ đô dẹp cuộc đảo chánh, cứ khoảng 5 phút phát một lần. (Nguyễn Chánh Thi, sđd. tr. 131.)  Nguyên văn điện văn như sau: “Đây là Tổng thống Việt Nam Cộng Hòa, ra lệnh cho Bộ chỉ huy các Quân khu:  Đêm nay hồi 3 giờ sáng, một số sĩ quan trung cấp đã bội phản và phỉnh gạt binh sĩ để mưu đảo chánh tại Thủ đô.  Hiện giờ Tổng tham mưu và Quân khu Thủ đô tạm thời gián đoạn liên lạc, một số sĩ quan cao cấp cũng mất liên lạc.  Vậy các Tư lệnh Quân khu phải bình tĩnh và tự vệ cẩn mật để chờ lệnh của sĩ quan liên lạc Phủ tổng thống.  Đại tá Trần Thiện Khiêm, Quân khu 5, phải cho đoàn Thiết giáp Mỹ Tho lên ngay đậu tại Phú Lâm chờ lệnh, và đại tá Trần Thiện Khiêm lấy một tiểu đoàn lên ngay tại Phú Lâm đợi lệnh.” (Trích: Nguyễn Chánh Thi, sđd. tr. 131.)

Võ Văn Hải làm con thoi liên lạc giữa dinh Độc Lập và nhóm sĩ quan đảo chánh.  Sau khi ông Hải gặp Vương Văn Đông lần thứ 3 tại nhà trung tướng Dương Văn Minh, lúc 12G:30 ngày 11-11-1960, Vương Văn Đông điện thoại và nói chuyện trực tiếp với tổng thống Diệm.  Tổng thống Diệm báo cho ông Đông biết là muốn cải tổ chính phủ thì phải theo thể thức hợp pháp, tức phải thông qua Quốc hội, nhưng ông Đông vẫn nhất quyết đòi tổng thống phải từ chức. (Hoàng Cơ Thụy, sđd. tt. 2849-2850.)

Chiều 11-11-1960, Võ Văn Hải gặp Vương Văn Đông lần thứ tư tại nhà tướng Lionel C. McGarr,  người mới thay tướng Williams đứng đầu đoàn cố vấn quân sự Hoa Kỳ.  Ông Hải đưa ra giải pháp dung hòa là lưu giữ tổng thống Diệm và giải tán chính phủ, chỉ định một thủ tướng mới nhằm thành lập chính phủ lâm thời.  Trung tá Vương Văn Đông đồng ý, nhưng yêu cầu tổng thống Diệm chính thức tuyên bố giải tán chính phủ.

Tối hôm đó, lúc 8 giờ tối 11-11-1960, tổng thống Diệm điện thoại cho đại tướng Lê Văn Tỵ, giao cho ông Tỵ trách nhiệm lập chính phủ quân nhân.  Đại tướng Lê Văn Tỵ công bố trên Đài phát thanh một bản nhật lệnh lúc 9 giờ tối 11-11-1960, gồm ba điểm chính, nguyên văn như sau: “Sĩ quan, Hạ sĩ quan và Binh sĩ Quân đội Việt Nam Cộng Hòa,/ Giữa lúc cuộc chính biến nghiêm trọng diễn ra tại Thủ đô, hôm nay tôi đã hội đàm với Tổng thống Ngô Đình Diệm và đã đi đến những thỏa thuận sau đây để duy trì sự đoàn kết của Quân đội: 1) Tổng thống đồng ý giải tán chính phủ hiện tại sau khi đã thảo luận về vấn đề quốc sự với Ủy ban Cách mạng.  2) Với sự đồng ý của Ủy ban Cách mạng, Tổng thống ủy thác cho một số sĩ quan trong Quân đội Việt Nam Cộng Hòa trách nhiệm thành lập một chánh phủ quân nhân lâm thời.  Chánh phủ nầy tiếp tục cuộc chiến đấu chống Cộng sản để bảo vệ Tổ quốc.  3) Ngay sau khi nhận được lệnh nầy, tất cả các đơn vị phải lập tức ngưng bắn, tiếp tục hoạt động trở lại và phải luôn luôn bình tĩnh đề cao cảnh giác đề phòng sự phá hoại của Việt Cộng.  KBC 4002, ngày 12 thánh 11 năm 1960 / Đại tướng Lê Văn Tỵ/ Tổng tham mưu trưởng QĐ/ VNCH.” (Trích: Nguyễn Chánh Thi, sđd. tt. 144-145.)

Đến 6G:20 sáng 12-11-1960, bản “Tuyên cáo của tổng thống Việt Nam Cộng Hòa” được đưa lên Đài phát thanh do tổng thống Diệm đọc. (Mark Moyar, sđd. tr. 112.)  Nguyên văn bản tuyên cáo như sau: “Quốc dân đồng bào,/ Tiếp theo cuộc nổi dậy tại Thủ đô tối nay, để cho Quân đội chúng ta được toàn vẹn trong cuộc chiến đấu chống cộng, Tôi, Tổng thống Việt Nam Cộng Hòa, đã quyết định giải tán Chính phủ hiện thời.  Tôi kêu gọi các Tướng lãnh Quân đội Việt Nam Cộng Hòa thành lập một Chánh phủ Lâm thời để có thể chiến đấu chống cộng và bảo vệ xứ sở. Đồng thời tôi sẽ phối hợp với Hội đồng Cách mạng thành lập một chánh phủ Liên hiệp.  Để tránh đổ máu và trấn an dân chúng, tôi ra lệnh Hội đồng các tướng lãnh tìm tất cả các phương pháp thích nghi chấm dứt mọi cuộc tuyên truyền xuyên tạc và ngưng bắn./ Ngô Đình Diệm.” (Trích: Hoàng Cơ Thụy, sđd. tr. 2855.)

Trong khi đó, đại tá Trần Thiện Khiêm đem quân Sư đoàn 7 từ Mỹ Tho và đại tá Huỳnh Văn Cao đưa quân Sư đoàn 5 từ Biên Hòa về thủ đô cứu viện, đến Sài Gòn sáng 12-11.  Lực lượng đảo chánh bắt đầu nao núng.  Vào buổi chiều, các tiểu đoàn Nhảy dù rút lui dần dần.  Quân trung thành với chính phủ Diệm làm chủ tình thế.

Trước khi phi trường Tân Sơn Nhất được quân chính phủ kiểm soát trở lại khoảng trưa ngày 12-11-1960, các sĩ quan đảo chánh dùng phi cơ C-47 rời khỏi Việt Nam, bắt theo trung tướng Thái Quang Hoàng làm con tin.  Qua Cao Miên, trung tướng Hoàng xin trở về Việt Nam, và được Miên trả về Việt Nam ngày 15-11-1960. (Đoàn Thêm, sđd. tr. 283.)

Khoảng 6 giờ chiều ngày 12-11-1960, tổng thống Diệm tuyên bố trên đài phát thanh rằng chính phủ đã dẹp yên quân phiến loạn, hứa “sẽ tiếp tục phục vụ đất nước và dân tộc theo đường lối Cộng Hòa và Nhân vị...” (Chính Đạo, Việt Nam niên biểu, tập I-C, Houston: Nxb. Văn Hóa: 2000, tr. 194.)  Ngày 15-11-1960, tổng thống Diệm thành lập Uỷ ban điều tra về cuộc đảo chánh 11-11-1960, do thiếu tá Trần Khắc Kính cầm đầu.  Uỷ ban nầy làm việc đến cuối tháng 3-1961, thì hoàn tất hồ sơ.

3.-   HẬU QUẢ CUỘC ĐẢO CHÁNH

Sau cuộc binh biến, chính phủ bắt giữ nhiều nhà chính trị đối lập như Phan Quang Đán, Phan Khắc Sửu, Vũ Hồng Khanh, Phan Bá Cầm, Bùi Lương, Trần Văn Tuyên, Nguyễn Xuân Chữ, Đinh Xuân Quảng, Nguyễn Thành Phương, Nguyễn Thành Vinh, Trương Bảo Sơn, Lê Ngọc Chấn … vì liên hệ đến binh biến.  Trong số nầy, một số người trước đây đã ký vào “Tuyên ngôn Caravelle” ngày 26-4-1960.   Trần Văn Hương bị bắt ngày 12-11-1960, nhưng được thả trong vài tuần. (Hoàng Cơ Thụy, sđd., tr. 2866.)  Nhất Linh Nguyễn Tường Tam bị bắt rồi được thả về.

Theo tác giả Nguyễn Tường Thiết (con của Nhất Linh), trong bài “Sự thật về cái chết của Nhất Linh”, nhật báo Người Việt, California ngày 1-2-2012, thì Nhất Linh biết trước cuộc đảo chánh sẽ xảy ra, nhưng Nhất Linh không tham gia và không liên hệ đến cuộc đảo chánh, nên chính quyền Diệm thả Nhất Linh. Theo Vĩnh Phúc, sđd. tt. 220-224, Nhất Linh Nguyễn Tường Tam vào tỵ nạn trong Tòa đại sứ Trung Hoa Dân Quốc (Đài Loan) ở Sài Gòn.  (Nhất Linh quen biết với các lãnh tụ Trung Hoa Quốc Dân Đảng khi hoạt động ở Trung Hoa.)  Đại sứ Vương Tử Kiện nhờ một linh mục Dòng Tên (Jésuite) người Bỉ trình bày với tổng thống Diệm.  Tổng thống Diệm chuyển qua ông Nhu.  Ông Nhu giao cho Trần Kim Tuyến.  Ông Tuyến bảo lãnh với đại sứ Đài Loan.  Tòa đại sứ Đài Loan giao Nhất Linh cho Công an Việt Nam.  Nhất Linh bị giữ hai ngày, làm thủ tục rồi được thả về. Vĩnh Phúc dựa theo tài liệu của Trần Kim Tuyến.

Một nhân vật dân sự quan trọng trong cuộc binh biến ngày 11-11-1960 là Hoàng Cơ Thụy nhờ người Mỹ sắp đặt, giúp ông trốn thoát ra nước ngoài. (Mark Moyar, sđd., tr. 114.)  Trong sách Việt sử khảo luận cuốn 5, Hoàng Cơ Thụy cho biết ông lưu vong từ 4-12-1960 đến ngày 20-11-1963 mới trở về sau khi chính phủ Diệm sụp đổ, nhưng không cho biết nơi lưu vong.  Có tài liệu cho rằng ông Thụy trốn vào Tòa đại sứ Mỹ, qua Phi Luật Tân, rồi qua Nhật Bản.

Số thiệt hại nhân mạng trong cuộc đảo chánh ngày 11-11-1960 là: 20 thường dân và 23 quân nhân thiệt mạng, trong đó có trung tá Nguyễn Triệu Hồng; số bị thương khoảng 54 thường dân và 214 quân nhân. (Đoàn Thêm, sđd. tr. 283.)

Về phương diện chính trị, trong thời gian quân đảo chánh làm chủ Đài phát thanh, chính phủ Diệm bị chỉ trích nặng nề. Trên đài Phát thanh, những sai lầm của chính phủ lâu nay bưng bít, nay có cơ hội được đưa ra ánh sáng và truyền đi công khai khắp nước.

Trong khi thương thuyết với phe đảo chánh, tổng thống Diệm công khai hứa trên đài phát thanh sẽ giải tán chính phủ, thành lập chính phủ lâm thời, nhưng khi lật ngược được tình thế, ông Diệm không giữ lời hứa, quay qua đàn áp những người đảo chánh và các nhóm đối lập mạnh mẽ hơn.  Tổng thống, kiêm nhiệm tổng tư lệnh quân đội VNCH, còn hứa hẹn với đại tướng tổng tham mưu trưởng để ông nầy ra nhật lệnh trấn an các sĩ quan đảo chánh.  Vì nghe lời thượng cấp, các sĩ quan nầy bị đàn áp.  Dân chúng và quân đội nghĩ gì về việc nầy?  Lúc đó dưới quyền lực của chế độ Diệm, không ai dám nói ra, nhưng sự thất hứa của tổng thống đã phải trả giá ba năm sau:  Khi đảo chánh bùng nổ trưa ngày 1-11-1963, từ dinh Gia Long, tổng thống Diệm điện thoại cho trung tướng Trần Văn Đôn trong nhóm đảo chánh lúc 3G.30 chiều hôm đó, hỏi lý do động binh và yêu cầu các tướng đảo chánh đến dinh Gia Long điều đình, nhưng phía đảo chánh không chấp thuận, vì sợ bị sập bẫy như cuộc đảo chánh ngày 11-11-1960. (Mark Moyar, sđd., tr. 268.)

KẾT LUẬN

Như thế, tổng thống Ngô Đình Diệm gặp nhiều chống đối vào khoảng cuối nhiệm kỳ đầu; những người tài giỏi giúp ông Diệm lần lượt tránh xa ông; những bất mãn về nạn tham ô của các quan chức; và nhất là sự chống đối của những đảng phái đối lập và những nhà bất đồng chính kiến.

Thông thường, một chế độ không chấp nhận bất đồng chính kiến, tiêu diệt đối lập chính trị, thì giới đối lập chính trị bị dồn vào thế phải hoạt động bí mật và vì sự sống còn của chính mình, kiếm cách lật đổ chế độ để tự giải thoát.  Trong giai đoạn 1954-1955, Ngô Đình Diệm đã từng nhờ đại tá CIA Mỹ là Edward G. Lansdale để ổn định tình hình, thì lần nầy các sĩ quan đảo chánh cũng nhờ người Mỹ, tạo cơ hội cho người Mỹ can thiệp vào chuyện nội bộ VNCH.

Như thế, có thể nói cuộc đảo chánh ngày 11-11-1960 là tiếng chuông báo động công khai cho chế độ Diệm về những phản đối tiềm tàng trong các tầng lớp dân chúng khác nhau, nhưng rất tiếc sau khi dẹp yên cuộc đảo chánh, tổng thống Diệm chẳng mấy quan tâm đến tiếng chuông báo động nầy.  Phải chăng vì vậy mà cuối cùng chế độ Diệm kết thúc một cách bi thảm năm 1963?

TRẦN GIA PHỤNG

(Toronto, 01-11-2012)

Đàn Chim Việt

 

730 Phản hồi cho “Cuộc đảo chánh ngày 11-11-1960”

 1. Thiên Lôi says:

  Khi thực dân cũ đô hộ nước ta, cùng với Vatican những người công giáo đã hạ quyết tâm cải đạo cho kỳ được một ông vua bằng mọi phương cách; nhưng tiếc thay một Bảo Đại được nuôi dưỡng ở mẫu quốc xa rời tổ quốc khá lâu vẫn không làm thay đổi được cục diện.

  Thời thế biến chuyển đã làm cho Pháp suy nhược và Mỹ thay thế vai trò thực dân mới, tiếp tục hợp tác với Vatican vì kỳ vọng vào bầy chiên bản xứ trung thành hầu lật được thế cờ. Vì thế vào năm 1954 đất nước bị bọn tây phương cấu kết chia đôi mà dân tộc Việt không hề được hỏi ý kiến hoặc trưng cầu.

  Vatican và Âu Mỹ cho dựng hai chế độ Ca-tô Diệm Thiệu ở miền Nam bất kể nguyện vọng của dân chúng để kéo đất nước vào cuộc chiến thảm thương vô vọng thêm 20 năm nữa mới chịu buông tay vào năm 1975.

  Cũng vì luôn dựa dẫm vào quyền năng của Chúa trên trời và Chúa dưới đất ở Vatican; cộng thêm vào viện trợ và vũ khí của Âu Mỹ mà mấy thế kỷ qua đám chăn chiên lẫn con chiên bản xứ từ một thành phần thấp kém trong xã hội ở buổi ban đầu váo thế kỷ 16, 17 bỗng cảm thấy vụt chốc vươn lên thành anh khổng lồ Goliath trong Thánh Kinh, hoặc tựa như chó berger cậy hơi chủ tây đầm, hung hản coi Chúa luôn ở cạnh mình mà xem trời bằng vung, bộc lộ thái độ ngạo mạn khinh thường dân tộc.

  Mọi việc trái với đạo lý của dân tộc, nhưng một khi được các kẻ chăn chiên tha tội nhân danh Chúa ở trên trời là xong, lương tâm không còn bị cắn rức nữa và cứ thế mà tiếp tục tiếp tay cho ngoại bang không ngần ngại.

  Than ôi! thời oanh liệt qua đã gần 40 năm rồi, nhưng vì Vatican và Âu Mỹ vẫn còn hét ra lửa mữa ra khói trên vũ đài thế giới nên bầy chiên vẫn chứng nào tật nấy. Mới hoàn hồn chưa được bao lâu vì chủ bỏ chạy không kịp “di cư” toàn thể bầy chiên Việt đến “xứ tự do Vatican”, nay lại móc nối nhau trong ngoài lại mưu toan phản quốc thêm lần nữa.
  IV. Cuộc Chiến Văn Hóa:

  Ngày nay với các tiến bộ thông tin nhanh chóng, với vũ khí càng tối tân Âu Mỹ vẫn không từ bỏ các cuộc “thánh chiến” (crusades) vào các vùng có nền văn hóa phi Ki-tô. Khi xua quân Mỹ vào Iraq, TT. Bush con đã tuyên bố một câu trắng trợn “Đây là một cuộc chiến tranh văn hóa giữa Christian và Muslim.” Câu này đã bộc lộ tâm cảnh của các đầu óc thực dân xưa nay của Âu Mỹ, ngày nào chưa thống trị được nhân loại thì ngày ấy chiến tranh chưa thể chấm dứt.

  Bầy chiên da vàng trong và ngoài nước Việt vì thế đã nhận được ngân quỉ tài trợ từ đủ loại nguồn chìm và nổi để phá rối và khuynh loát đất nước liên tục. Mỹ đã không che giấu các “phân” (funds) này như The National Endowment for Democracy (viết tắt NED), nằm trong tài khoản của USAID và là một bộ phận của Bộ Ngoại Giao Hoa Kỳ, hay The International Republican Institute (IRI) đã nhận khoản 1 triệu 2 đô-la từ NED trong năm 2009 để phá hoại nội bộ các nước kém thân thiện với Mỹ. Xem thêm ở: http://en.wikipedia.org/wiki/National_Endowment_for_Democracy

  Điều đáng để ý ở đây là trong các chương trình hoạt động quấy rối nhận tiền của NED có Journal of Democracy, the World Movement for Democracy, the International Forum for Democratic Studies, the Reagan-Fascell Fellowship Program, the Network of Democracy Research Institutes, và the Center for
  International Media Assistance.

  Do đó mà các loại báo … hại, giấy và mạng của các nhóm gọi là đấu tranh cho Dân chủ, Tự do tôn giáo và Nhân quyền vv… của bầy chiên vàng trên thế giới, trong đó kể cả các đài công ty làm văn nghệ giải trí, các đài VOA, BBC, RFI vv… đều đua nhau xin “phân” của Mỹ để sống qua ngày. Các chiêu bài trên chỉ là điểm cho diện là sách lược tiêu diệt nền văn hóa truyền thống của dân tộc.

  Vẫn giống như cha ông họ trước đây, bầy chiên da vàng hải ngoại lại bao thầu tất cả các dịch vụ “chống cộng có lương”. Cứ thử đọc tên các tổ chức chống cộng hằm bà lằng là đã thấy đến 90% thấp thoáng bóng dáng nhà thờ và dân Chúa.

  Vì thế vụ TNT (xin đừng nhầm với chất nổ TNT – TriNitroToluene) do bầy chiên da vàng bỏ xứ đánh phèn la… lủng ở Washington DC gần đây chỉ là một hoạt động thường xuyên … kiếm cỏ trên sân chủ để gậm mà thôi. Đã bao lần bị chủ Âu Mỹ lừa gạt đưa thân vào tử lộ nhưng một khi CHúa trên trần ở Vatican vẫn còn hợp tác với tây phương thì … ta nào có oán trách gì chủ, vẫn hăng say phục vụ theo lời chủ sai bảo mà thôi. Mối hận với đồng chủng thì khó quên còn bị chủ gạt thì chỉ là chuyện nhỏ vì ta, cũng như cha ông ta vẫn còn cần chủ nuôi để mà sống cơ mà.

  Cứ xem phản ứng … yên lặng của Nhà Nước Việt Nam thì đủ thấy họ chẳng xem các hoạt động ruồi bu của bầy chiên da vàng này ra gì cả. Ngay cả Vatican kia họ còn coi xem thường huống chi là bầy chiên nô lệ.

  Mọi người đều lấy làm lạ là bầy chiên da vàng chiếm đoạt các môi trường truyền thông trong các cộng đồng ở xứ người rồi đua nhau … nổ như TNT đầy hoang tưởng bệnh hoạn đã gần 40 năm nay nào có thấy CSVN … run rét như họ thường tự sướng, mà đất nước lại càng giàu đẹp hùng mạnh thêm đến nổi chủ của chúng còn ‘XIN’ quay lại làm ăn.
  Đồng hương ai cũng than lúc còn cả 1 triệu quân, súng ống giắt đến tận răng, chủ và Chúa luôn đứng bên cạnh mà còn bỏ của chạy lấy người thì nay chỉ còn vài tên lão chiến binh với súng nước, gậy chống cùng bình oxy và xe lăn thì còn lòe được ai mà cứ mãi nhi nhô đến chán.

  Chính sách hiện nay của Nhà Nước tuy âm thầm mà thực hữu ích cho bầy chiên còn lưu lại chút lương tâm dân tộc và giúp họ “hoàn lương” là kiên quyết đập tan “hào quang bất khả xâm phạm” của đám chăn chiên bản xứ do bấy lâu nay dựa hơi ngoại bang mà ảo tưởng có được. Đến lúc con chiên nhìn ra Chúa thứ hai cuả họ cũng chỉ … là con người tầm thường và phải tuân thủ luật pháp quốc gia như mọi công dân khác thì đất nước mới yên hòa vĩnh viễn được.

  Thiên Lôi

  • Nguyen Trong Dan says:

   NHÂN BÀN ĐẾN QUAN NIỆM ” BỌN CÔNG GIÁO TỘI ÁC CHẤT CHỒNG NHƯ NÚI ” :

   **************************
   TRÍCH DẪN NGẮN TỪ BAN TÔN GIÁO CHÍNH PHỦ

   Người Công giáo Thủ đô với công cuộc xây dựng và bảo vệ đất nước:

   Yêu nước là truyền thống của nhân dân Việt Nam nên lòng yêu nước cũng thấm đẫm trong huyết quản đồng bào Công giáo.

   Khi Pháp tấn công thành Hà Nội năm 1873, hy vọng có nhiều giáo dân ở đây ủng hộ nhưng chúng đã lầm. Bởi vậy Garnier đã tức giận cho lính đốt phá hai làng Công giáo ở Hà Nội là Phùng Khoang (huyện Từ Liêm) và Thạch Bích (huyện Thanh Oai) ( AI DÁM NÓI NGƯỢC VỚI ĐẢNG TA CÔNG GIÁO HOP TÁC VỚI THỰC DÂN XÂM CHIẾM NƯỚC NHÀ ?? )

   Cách mạng Tháng Tám 1945 như ngọn gió thổi bùng lên ngọn lửa yêu nước âm ỷ trong lòng người Công giáo, hơn 200 chủng sinh chủng viện Xuân Bích, dù chưa được phép của Bề trên là các giáo sĩ nước ngoài đã tham gia đoàn diễu hành ủng hộ Chính phủ Hồ Chí Minh trong ngày tuyên bố độc lập 2-9-1945. ( ỦA ZẬY À? )

   Khắp các xứ đạo đều tổ chức mít tinh ủng hộ Chính phủ mới. Nhiều trí thức Công giáo Thủ đô đã tham gia Chính phủ Hồ Chí Minh như ông Vũ Đình Tụng – Bộ trưởng Y tế, ông Nguyễn Mạnh Hà – Bộ trưởng Kinh tế, ông Ngô Tử Hạ – Cố vấn Chính phủ, Bộ trưởng Cựu chiến binh, ông Nguyễn Đình Đầu – Tổng Giám đốc Tổng Nha lao động toàn quốc, linh mục Phạm Bá Trực là Phó Chủ tịch thường trực Quốc hội khoá I…( ỦA ZẬY À? )

   Ngày 2-11-1946, Liên đoàn Công giáo đã tổ chức buổi cầu nguyện cho các liệt sĩ hy sinh vì Tổ quốc tại Nhà thờ lớn Hà Nội, Hồ Chủ tịch và nhiều cán bộ cao cấp đã đến dự.

   Thực dân Pháp quay lại cướp nước ta một lần nữa, theo lời kêu gọi của Bác, thanh niên Công giáo Thủ đô đã gửi thư lên Chính phủ thề hứa: “Chúng tôi xin tận tâm trung thành với Chính phủ và để ủng hộ Chính phủ theo tinh thần Công giáo,để xứng đáng là một công dân mới”

   . Hưởng ứng tinh thần “tiêu thổ kháng chiến”, linh mục Phạm Bá Trực đã đề nghị cho phá nhà thờ Hà Đông. Nhiều thanh niên Công giáo đã gia nhập Vệ quốc đoàn. ( ỦA VẬY À? )

   Có người đã anh dũng hy sinh như anh Vũ Đình Thành con trai của bác sĩ Vũ Đình Tụng và được Bác Hồ gửi bức thư thấm đẫm nước mắt đến chia sẻ động viên tháng 1-1947.( ỦA VẬY À? )

   Cuộc chiến đấu chống Mỹ cứu nước bùng nổ, hàng ngàn thanh niên Công giáo đã lên đường giải phóng miền Nam. ( ỦA VẬY À? )

   Ngày 9-3-1966, hưởng ứng lời kêu gọi “Không có gì quý hơn độc lập tự do” của Hồ Chủ tịch, 300 linh mục tu sĩ, giáo dân Hà Nội đã họp mít tinh ra tuyên bố: “Chỉ có đánh đuổi đế quốc Mỹ xâm lược ra khỏi bờ cõi nước ta thì người Công giáo mới bảo vệ được sinh mạng, tài sản và thánh đường tôn nghiêm” ( ỦA VẬY À? )

   Đã có nhiều người Công giáo được phong tặng danh hiệu anh hùng lực lượng vũ trang như: anh hùng Đỗ Văn Chiến, Phạm Quang Hạnh. Nhiều người là Bà mẹ Việt Nam anh hùng. ( ỦA ZẬY À? )

   Nhiều trí thức Công giáo cũng có nhiều đóng góp trong các lĩnh vực khoa học, giáo dục được phong hàm Giáo sư, Tiến sĩ, Nhà giáo nhân dân hay được tặng Huân chương cao quý như các GS Vũ Văn Chuyên, Lương Tấn Thành, Phạm Văn Toản, Luật sư Dương Văn Đàm, Luật sư Trần Thị Phương Đức, bác sĩ Nguyễn Tấn Gi Trọng…( ỦA ZẬY À? )

   Trong công cuộc đổi mới hiện nay, nhiều xứ, họ đạo đang trở thành các điển hình tiên tiến về mô hình làng văn hoá như xứ Tân Độ, Chuôn Thượng (Phú Xuyên), làm kinh tế giỏi như Tây Tựu, Cổ Nhuế (Từ Liêm), làm từ thiện tốt như Thái Hà, Hàm Long, tu viện S.Marie, dòng Mến Thánh giá Hà Nội.

   Người Công giáo từ chỗ sợ làm giàu, ngại làm giàu đã vươn lên làm giàu cho mình, cho xã hội. Người có thu nhập hàng trăm triệu đồng/năm xuất hiện khắp nơi. Cá biệt có hộ thu nhập 500 triệu – 1 tỷ đồng/năm. Nhiều xứ họ có tổ chức khuyến học.

   Quỹ khuyến học mang tên linh mục Nguyễn Ngọc Bích cấp hàng trăm học bổng/năm với số tiền vài trăm triệu đồng. Nhờ vậy đã có nhiều con em người Công giáo trở thành kỹ sư, bác sĩ ( HỌC TỚI BÁC SĨ MÀ VẪN TIN THÁNH KINH , VẬY SAO CHUNG SƠN VIỆT QUỐC NÓI BỌN CONG GIAO NGU DỐT????)

   Có gia đình ở Hoài Đức có 2 con là Tiến sĩ. Có người trở thành tấm gương sáng về ý chí vượt lên khó khăn, bệnh tật như anh Nguyễn Công Hùng bị liệt chân tay vẫn phấn đấu trở thành kiện tướng Công nghệ thông tin và là một trong 10 thanh niên tiêu biểu của cả nước được Chủ tịch nước khen thưởng năm 2009, hay anh Nguyễn Thanh Tùng – nạn nhân của chất độc màu da cam và bị khiếm thị từ nhỏ nhưng vẫn tự học để tốt nghiệp cao học âm nhạc và trở thành nghệ sĩ đàn bầu nổi tiếng trong nước và quốc tế.

   Tóm lại, ngay từ khi đạo Công giáo có mặt ở Thăng Long đến nay, người Công giáo Thủ đô đã luôn đồng hành với dân tộc. Truyền thống đó được đắp xây bằng sự chung tay của cả cộng đồng. Để vun trồng truyền thống “tốt đạo, đẹp đời”. ( ỦA ZẬY À?)

   Hà Nội, kỷ niệm 1000 năm Thăng Long- Hà Nội
   TS. Phạm Huy Thông
   BAN TÔN GIÁO CHÍNH PHỦ
   btgcp.gov.vn

   HẾT TRÍCH !

   **********************

   ĐỒNG BÀO CÔNG GIÁO GIÚP HỒ CHÍ MINH VA CONG SAN LÀM CHI ĐỂ RỒI BỊ LĂM VÀO CÁI CẢNH ĂN CHÁO ĐÁ BÁT !

   • Austin Pham says:

    Đây là cái đòn độc của cộng sản gọi là ném đá dấu tay chuyên đi gạt mấy đám con nít đó ông à. Bọn cháu ngoan bác hồ sẽ mở loa: “đó thấy chưa, đảng và nhà nước luôn quan tâm chú trọng, thương yêu đồng bào công giáo. Thế mà bọn chúng lại sách động đòi đất, đòi tự do dân chủ phản lại truyền thống dân tộc. Đấy..đấy, những người dân “có lý trí” đã không ngần ngại vạch mặt bọn “con chiên” và tòa thánh Vatican của chúng trên I tờ lét chứ nào phải là đảng ta. Chủ trương chính sách của đảng và nhà nước là luôn quan tâm đến mọi tầng lớp của nhân dân, bất kể thành phần.”. Cha, thiệt là rớt nước mắt. Nhưng mà nói thiệt nha, tụi nó đái hết rồi, dân công giáo chịu chơi quá mà. Bao nhiêu năm nay đâu có chịu khuất phục lũ vô thần lưu manh, tụi nó căm lắm nhưng kẹt là thế kỷ 21 rồi nên đâu có dám chơi đồ kaki Nam Định đàn áp họ, làm vậy là chết với quốc tế. Đành phải cho đám lưu manh răng đen mã tấu nói láo hơn vẹm cha giả danh “quần chúng bức xúc” trên mạng gây chia rẽ, tạo thù hằn. Má ơi, tự dưng mang ra vài cuốn sách từ nhà máy in Trần Phú, mượn tên mấy thằng tây nào nói chuyện Việt Nam rồi bảo đó nà bằng chứng kìa. Nhà thờ bên đó hà rằm sau không vô mà coi…kinh chứ, dể đối chiếu quá mà. Thôi đi, tui nói nhiều quá hổng chừng tụi nó…”chiên” tui khét luôn à nghen. À quên, mấy ông coi những comment của các thượng úy Vinh, Đại uý Huy gì gì đó mắc cười lắm. Cái nào mà mấy ảnh copy rổi…tô màu và cái nào từ do cái não bị bức xúc mà viết ra khác nhau xa. Tui coi cách vô đề của mấy chú cuội mà không nín cười được. Lúc thì “vừa mới ngồi uống nước thì…” hoặc “mấy hôm nay trời bão…” rất khôi hài. Đám này bị đui, nó không để ý ngày giờ giữa các comments. Dân San Francisco đó à, con Mèo là ở Việt Nam đó, hổng phải là một đâu nhe quý vị.
    Nhân tiện, tôi xin thông báo rằng một thằng Cam vừa bị tôi vạch mặt đội quần bên Quán Văn. Nó giả dạng làm “hậu duệ” của VNCH nói chuyện kiểu Tiên Sa với nick là Vince Pham. Tôi cho nó khẩu phục tâm phục bằng cách cho nó thấy Vince Pham là một “cháu ngoan bác hồ” có comment trên BBC Việt Ngữ. Tên này tự xưng là dân miền bắc sinh 1973, viết y hệt như thằng Cam mã tấu bên Quán Văn, chỉ khác cái….lý lịch mà thôi. Chứng minh nhân dân là của “bác” mờ, muốn in bao nhiêu không được hả. Hề..hề

   • Nguyen Trong Dan says:

    TRICH : Nhân tiện, tôi xin thông báo rằng một thằng Cam vừa bị tôi vạch mặt đội quần bên Quán Văn. Nó giả dạng làm “hậu duệ” của VNCH nói chuyện kiểu Tiên Sa với nick là Vince Pham”

    ỦA ZAY À? CÓ VỤ NÀY À? CHÚC MỨNG CHÚC MỪNG !

    NHÂN ĐÂY , XIN AUSTIN XẮN TAY ÁO TRỊ ANH CHÀNG CHUNG SƠN DÙM ĐỂ QUA RÃNH RỔI ĐI LAI RAI VỚI BẠN GÁI MỚI QUEN COI.

    MẤY NGÀY NAY PHẢI BỎ EM LAO RA ĐÁNH MÁY MUỐN GÃY TAY GÁNH TỘI DÙM CHO TÁM TRIỆU TÍN ĐỒ CÔNG GIÁO BỊ ĐÁM THEO CHUNG SƠN CHƯỞI THÊ THẢM LÀ ĐỒ XÚC VẬT ( ĐỌC KỸ PHẦN CỦA VIỆT QUỐC ) , ĐỒ NGU DỐT (ĐỌC KỸ PHẦN CỦA CHUNG SƠN)

    CON BÀ NÓ , TỘI ÁC HỒ CHÍ MINH , TỘI ÁC CÔNG SẢN CHẤT CAO BẰNG MẤY CÁI NÚI KHÔNG THẤY BỌN NÀY ĐÃ ĐÔNG GÌ ĐẾN , CỨ LÀM CÁI VIỆC CHIA RẼ GIÁO DÂN VỚI KHÔNG GIÁO DÂN CHO CÔNG SẢN NÓ NHỜ !

    CÁI NGU NÀY THIỆT KHÔNG BIẾT CHÍCH THUỐC GÌ MỚI HẾT!

   • Austin Pham says:

    Chịu nỗi hôn..chời! Đi chơi với đào còn nhờ người khác giữ ghế gìum nữa kìa. Chuyện nhỏ như con thỏ. Xá gì cái đám chuyên làm ồn như cái…lờ. Đồng đạo võ lâm coi cũng bộn, dân chơi cầu ba cẳng chỉ có mình tui. Mùa Noel đang đến, ráng dắt em đi dạo mấy cái nhà thờ cho mấy “anh em” sùi bọt mép. Có nhớ nhà thờ con cuông gì không? đừng có lảng vảng gan nhà mồ thằng Cung ở Ba Đình mà tan đàn rã…gánh đó nghen anh. Cha, tui đứng bằng hai chân cao quá nên không thấy mấy thằng bò bằng..bốn chân đi lượm mót đồ chơi của người khác. Thôi kệ mẹ tụi nó. Tui chọc nó sùi thì thế nào nó cũng xuất hiện mà. Chẳng hạn, Mới đi chơi xa về….gì gì đó.

  • quangphan says:

   CS đàn áp các tôn giáo Công giáo, Tin Lành, Phật giáo, Hòa Hảo, Cao Đài :

   ***Tín đồ Cao Đài tại Bình Định bị hành hung
   16-9-2012
   Chúng tôi được tin hôm nay, 16 tháng 9 năm 2012, nhiều tín đồ Cao Đài tại Thánh Thất Phù Mỹ ở Bình Định, thuộc Hội Thánh Bảo Thủ Chơn Truyền, bị người của Hội Đồng Chưởng Quản thân CS cùng côn đồ hành hung.

   ***12 tổ chức NGO kêu gọi VN trả tự do cho các thanh niên Công giáo
   28-8-2012
   Hôm qua thứ Hai 27/08/2012, nhiều tổ chức quốc tế đã gởi thư ngỏ đến Thủ tướng Việt Nam, yêu cầu trả tự do cho 17 thanh niên Công Giáo.
   Bắt giữ tùy tiện
   Các tổ chức NGO trên thế giới yêu cầu chính quyền Việt Nam hãy trả tự do ngay tức khắc, đồng thời xóa bỏ mọi cáo buộc đối với 17 bloggers và nhà hoạt động xã hội bị công an bắt giữ tùy tiện từ tháng 07/2011 đến giờ.
   Hầu hết những người bị bắt chưa được mang ra xét xử, trong lúc họ chỉ là những công dân làm báo, bảo vệ môi trường, chống tham nhũng và bênh vực nhân quyền.
   Trong hơn một năm qua, cộng đồng nhân quyền quốc tế đã biết đến tên tuổi của họ, đó là Đặng Xuân Diệu, Hồ Đức Hòa, Paulus Lê Văn Sơn, Nguyễn Văn Duyệt, Nông Hùng Anh, Nguyễn Văn Oai, Thái Văn Dũng, Trần Minh Nhật, Tạ Phong Tần, Trần Vũ Anh Bình, Nguyễn Đình Cương, Chu Mạnh Sơn, Hoàng Phong.

   ***Toàn bộ Giáo phận Vinh phản đối bạo lực của chính quyền địa phương
   16-7-2012
   Sáng ngày 15/07/2012, hàng chục ngàn giáo dân trên toàn thể 20 giáo hạt của Giáo phận Vinh đã tham dự các thánh lễ để phản đối những hành vi bạo lực và xúc phạm Đức tin Công giáo.
   Những thánh lễ này đã được trang mạng Giáo Phận Vinh Online tường thuật đầy đủ với nhiều hình ảnh. Tại giáo hạt chính tòa Xã Đoài ( Nghệ An ), nơi đặt trụ sở Tòa giám mục Vinh, gần 20 ngàn giáo dân cùng với nhiều tu sĩ, chủng sinh, đã dự thánh lễ do Đức Giám mục Nguyễn Thái Hợp làm chủ tế cùng với nhiều linh mục, để « hiệp thông với anh chị em đang bị bách hại về đức tin và để phản đối những hành vi phạm thánh, xúc phạm Đức tin Công giáo » tại giáo điểm Con Cuông, theo như lời mời gọi của Văn phòng Tòa giám mục Vinh.
   Cũng trong tinh thần hiệp thông và phản đối đó, đông đảo giáo dân những nơi khác của Giáo phận Vinh đã tham gia các thánh lễ hôm qua : 20 ngàn người ở Thuận Nghĩa ( Nghệ An ), 10 ngàn ở Nhân Hòa ( Nghệ An ), 12 ngàn ở Nghĩa Yên ( Hà Tĩnh ), 7 ngàn ở Can Lộc ( Hà Tĩnh )… Có thể nói là chưa bao giờ cộng đồng Công giáo Việt Nam lại thể hiện một cách mạnh mẽ sự phản kháng như thế đối với những hành vi bạo lực của một chính quyền địa phương.
   Các thánh lễ đã diễn ra trên khắp Giáo phận Vinh với hàng chục ngàn người tham dự bất chấp những hành động hù dọa của chính quyền

   ***Con Cuông: Quân đội, Công an, Côn đồ đàn áp đẫm máu giáo dân
   2/07/2012
   Chiều hôm qua ngày 1 tháng 7 năm 2012, linh mục G.B Nguyễn Đình Thục đến dâng Thánh Lễ cho các giáo dân thuộc Giáo điểm Con Cuông đã bị một nhóm côn đồ chặn lại đánh đập.
   Các giáo dân tại giáo điểm Con Cuông nghe tin đã đến tiếp cứu thì đã bị nhóm côn đồ đánh đập dã man, một số giáo dân bị bắt, nhiều giáo dân bị thương nghiêm trọng, trong đó có chị Maria Ngô Thị Thanh bị đánh vỡ hộp sọ, hiện đang trên đường đi ra bệnh viện Việt Đức, Hà Nội để được cấp cứu.
   Sau khi thấy linh mục G.B Nguyễn Đình Thục tỏ ý muốn quyết tâm được dâng thánh lễ cho cộng đoàn tín hữu Con Cuông, chính quyền Con Cuông đã huy động một lực lượng hùng hậu gồm công an, mật vụ mặc thường phục, côn đồ và lực lượng quân đội thuộc trung đoàn 335 với đầy đủ súng ống đến để uy hiếp tinh thần giáo dân.
   Mặc dù bị ngăn cản, đánh đập, nhưng vì sứ vụ và như ngài nói “nếu được chết ngay trên bàn thờ thì đó là hồng phúc”, linh mục G.B Nguyễn Đình Thục đã cố gắng dâng trọn thánh lễ trong tiếng chửi bới, la hét của nhóm côn đồ và tiếng khóc của nhiều giáo dâ

   ***Tòa Giám mục Vinh gởi kiến nghị lên chính quyền
   19-6-2012
   Tòa Giám mục Giáo phận Vinh vừa có văn thư gởi chính quyền tỉnh Nghệ An về hành động “ngăn cản hoạt động tôn giáo và vô cớ đánh người” tại xã Châu Bình, huyện Qùy Châu, tỉnh Nghệ An.
   Ngăn cản
   Văn bản của Tòa Giám mục giáo phận Vinh đề ngày 16 tháng sáu, gởi đến chính quyền cấp xã Châu Bình, chính quyền huyện Qùy Châu và tỉnh Nghệ An. Văn thư còn gởi đến Ban tôn giáo và UB Mặt trận Tổ quốc Tỉnh. Trước đó khoảng 1 tuần, ngày 11 tháng 6, xảy ra một xô xát làm bị thương một số giáo dân và hoạt động thờ phượng tại xã Châu Bình bị cản trở.

   ***Việt Nam ngăn cấm GHPGVNTN tổ chức đại lễ Phật Ðản
   02/5/2012
   PARIS (NV) – Các chùa thuộc hệ thống Giáo hội Phật Giáo Việt Nam Thống Nhất (GHPGVNTN) đã bị nhà cầm quyền các địa phương hăm dọa và ngăn cấm tổ chức đại lễ Phật Ðản, theo tin của Phòng Thông Tin Phật Giáo Quốc Tế tại Paris.

   ***Chính quyền huyện Chương Mỹ đập phá nhà cô nhi và đánh đập linh mục
   14/04/12
   Đúng 4 giờ sáng hôm nay 14/4/2012, gần 200 công an và các lực lượng của chính quyền huyện Chương Mỹ đã đập phá đồ đạc, bàn học, ném tất cả đồ dùng, chăn màn áo quần sách vở của các cháu ra sân, đập phá nhà cửa rồi nhanh chóng rút đi.
   Tin khẩn cấp.
   Bà con xã Thủy Xuân Tiên gọi điện thoại cấp báo: Linh mục quản xứ Yên Kiện đã bị Công an xã Thủy Xuân Tiên và Công an huyện Chương Mỹ Hà nội đánh đập tàn tệ phải đưa đi cấp cứu.

   ***Kháng thư phản đối nhà cầm quyền CSVN đàn áp Công giáo
   của Nhóm Linh mục Nguyễn Kim Điền
   12-03-2012
   “….rất nhiều vụ việc chứng tỏ nhà cầm quyền Cộng sản Việt Nam tiếp tục bách hại các tôn giáo nói chung và Công giáo nói riêng, khiến cho Đức Giáo hoàng Bênêđictô 16 đã kêu gọi trong Ý truyền giáo tháng 03-2012 này: “Xin Chúa Thánh Thần ban ơn kiên trì cho những người, đặc biệt tại châu Á, bị phân biệt đối xử, bị bách hại và giết chết vì danh Chúa Kitô” và Đài phát thanh Vatican ban Việt ngữ phải lên tiếng ngày 24-02-2012: “Hiệp ý với tín hữu Công giáo toàn thế giới, chúng ta tha thiết cầu xin Chúa Thánh Thần ban ơn kiên trì cho các tín hữu bị kỳ thị, bắt bớ và sát hại vì Chúa Kitô, đặc biệt tại Á châu và cách riêng tại Việt Nam….”

   ***12-29-2011
   Hội Thánh Tin Lành Mennonite Việt Nam báo nguy
   Hội Thánh Mennonite chi hội Mỹ Phước I – Bến Cát – Bình Dương đã bị Công An Bình Dương cấm không được tổ chức Giáng Sinh 2011. Công an bao vây suốt những ngày qua, trấn áp tinh thần những người bên trong Hội Thánh cũng như răn đe, đe dọa những người bên ngoài Hội Thánh. Công An Bình Dương cho lập chốt chặn 24/24 trước của Hội Thánh và phong tỏa các hường vào Hội Thánh từ xa. “Nội bất xuất – ngoại bất nhập” là tiêu chí cho lần trấn áp này.

   ***Mỹ kêu gọi tự do cho tín đồ Hòa Hảo
   Thứ năm, 15 tháng 12, 2011
   Mỹ yêu cầu Chính phủ Việt Nam trả tự do cho hai tín đồ Phật giáo Hòa Hảo vừa bị bỏ tù tại tỉnh An Giang.
   Người phát ngôn Đại sứ quán Mỹ tại Hà Nội, Beau Miller, nói với BBC: “Hoa Kỳ quan ngại về phán quyết và án tù đối với hai tín đồ Phật giáo Hòa Hảo Nguyễn Văn Lía và Trần Hoài Ân; và chúng tôi yêu cầu nhanh chóng trả tự do cho họ.”
   “Hoa Kỳ yêu cầu Việt Nam tôn trọng quyền tự do ngôn luận và tự do tôn giáo đối với toàn thể người dân, không kể họ theo tín ngưỡng hay tôn giáo nào”

   ***Phật giáo Hòa Hảo Truyền thống đang bị đàn áp khốc liệt
   Tin Việt Nam (19-08-2011) – Giáo hội Phật giáo Hòa Hảo Truyền thống đang bị CSVN đàn áp và bách hại rất mạnh tay mấy tuần nay. Mới đây, ông Nguyễn Văn Lía và nhiều tín đồ PGHH khác bị bắt, bị vào tù. Đã có nhiều bản tin loan báo sự việc này, nhưng chỉ gây ồn ào trên dư luận một thời gian ngắn để rồi hiện nay sự việc dường như đã bị chìm vào quên lãng. Trước phản ứng yếu ớt của quốc tế, Cộng sản Việt Nam liền leo thang trong mưu đồ tiêu diệt PGHH.
   Hiện nay, tại An Giang, tín đồ PGHH Truyền thống đang gặp rất nhiều khó khăn. Một mặt Cộng sản cài cắm người của họ vào Giáo hội, làm “ăng-ten” cho chúng, tạo tình trạng nghi ngờ nhau và xào xáo nội bộ Giáo hội. Mặt khác công an sách nhiễu, khủng bố hầu hết các tín đồ PGHH nào còn quyết tâm trung kiên với đạo pháp truyền thống, không chịu theo Giáo hội PGHH quốc doanh do nhà nước lập nên.
   Bất chấp già trẻ, nam nữ, các tín đồ PGHH Truyền thống đều bị mời tới đồn công an “làm việc”. Rất nhiều người bị sách nhiễu, khủng bố tinh thần, dọa dẫm, và bị buộc nhận tội rằng theo PGHH Truyền thống là vi phạm pháp luật. Ai nhận tội thì bị buộc bỏ đạo. Những người yếu bóng vía thì đành tuyên bố bỏ đạo để được yên thân. Những người quyết tâm trung thành với đạo pháp thì tiếp tục bị khủng bố cách này hay cách khác. Những người chưa bị “mời” làm việc thì lúc nào cũng hồi hộp, phập phồng, lo âu, khủng hoảng tinh thần, chờ đợi tới phiên mình, không biết hôm nay hay ngày mai, ban sáng hay ban chiều sẽ bị “mời”… Họ hồi hộp, lo sợ vì không biết mình sẽ bị hành hạ thế nào.
   Với tình trạng đàn áp bách hại như hiện nay, tín đồ PGHH cảm thấy CSVN đang quyết tâm tiêu diệt, xóa sổ PGHH Truyền thống vì bọn chúng cho rằng tôn giáo này rất nguy hiểm cho chế độ, mặc dù trong thực tế họ chỉ mong muốn được bình an để giữ đạo. Từ xưa đến nay, các tín đồ PGHH Truyền thống đâu làm gì cụ thể bất lợi cho chế độ Cộng sản như đặt mìn, rải truyền đơn, chửi bới chế độ hay phá rối trật tự công cộng v.v…! Họ chỉ đòi hỏi được sinh hoạt tôn giáo bình thường, được tổ chức những lễ hội, cử hành những nghi thức tôn giáo của họ thôi. Nhưng khi tổ chức thì họ bị công an cấm đoán, đàn áp. Chính sự đàn áp cấm đoán này khiến họ lên tiếng phản đối, thậm chí phản đối bằng cách tự thiêu. Những người dám lên tiếng phản đối đều phải trả một giá rất mắc, đôi khi bằng tù tội hay bằng cả mạng sống, như các ông bà Nguyễn Văn Thơ, Dương Thị Tròn, Lê Văn Sóc, Võ Văn Bửu, Mai Thị Dung, Võ Văn Thanh Liêm, Nguyễn Thanh Phong, Nguyễn Thị Hà, Tô Văn Mãnh, Nguyễn Thành Long, Nguyễn Văn Thùy, v.v.

   ***Ðiều trần ở Quốc Hội Châu Âu: Phật Giáo ở Việt Nam vẫn bị kỳ thị
   28-5-2011
   BRUXELLES, Bỉ (QM) – Trước phân ban nhân quyền của Quốc Hội Châu Âu, đại diện một tổ chức bảo vệ nhân quyền Việt Nam lên tiếng hôm Thứ Năm tố cáo Việt Nam đàn áp Phật Giáo và ngăn cản hoạt động của Giáo Hội Phật Giáo Việt Nam Thống Nhất.
   “GHPGVNTN là cộng đồng tôn giáo lớn nhất và lâu đời nhất bị hệ thống Giáo Hội Phật Giáo Nhà Nước do đảng Cộng Sản dựng lên nhằm kiểm soát và sử dụng,” bà Penelope Faulkner, phó chủ tịch Quê Mẹ – Hành Ðộng Cho Dân Chủ Việt Nam kiêm phó chủ tịch Ủy Ban Bảo Vệ Quyền Làm Người Việt Nam, điều trần.
   “Các tăng, ni, Phật tử bị bắt giam, hăm dọa, sách nhiễu,” bà Faulkner nói thêm. “Những ai liên hệ với các chùa thuộc Giáo Hội Phật Giáo Việt Nam Thống Nhất đều có nguy cơ bị đàn áp, khủng bố”.

   ***CSVN đại bố ráp tín đồ Phật Giáo Hòa Hảo Thuần Túy
   03/19/2011
   - Lại có thêm một nữ tín đồ PGHH thuộc Giáo Hội PGHH Thuần Túy tuyên bố tự thiêu
   Nhằm mục đích ngăn chận Giáo Hội PGHH Thuần Túy tổ chức Đại Lễ Kỷ Niệm 25 tháng 2 âm lịch ngày Đức Huỳnh Giáo Chủ bị Việt Minh tức CSVN ám hại,công an CSVN đã gia tăng cường độ trấn áp tín đồ PGHH Thuần Túy.
   Qúa phẩn uất ngày 13 tháng 3 năm 2011 nữ tu sĩ PGHH Lê Thị Mỹ Hạnh gởi tuyệt mạng thư tuyên bố tự thiêu.
   Ngày 16 tháng 3 năm 2001 nữ tín đồ PGHH Thuần Túy Bà Nguyễn Thị Ngọc Hà gởi tuyệt mạng thư tuyên bố tự thiêu.

   ***Việt Nam Bị Tố Tra Tấn Giáo Dân: Dội Nước, Dí Điện, Đánh Gậy
   26/1/2011
   Hội nhân quyền HRW kêu gọi Mỹ đưa VN vào sổ trừng phạt CPC
   Việt Nam lại bị một hội nhân quyền ở Mỹ đòi hỏi đưa vào danh sách trừng phạt CPC về các vi phạm nhân quyền, theo tin VOA. Trong khi đó, bản tin Đià RFI loan rằng một hội nhân quyền từ Đức lên án công an Đà Nẵng đã tra tấn các giaó dân Cồn Dầu để ép nhận tội, hòng trục xuất để giiả tỏa đất.

   ***Hà Nội: Công an trấn áp dã man hàng ngàn tín hữu Tin Lành
   19/12/2010
   Lúc 2h30 chiều nay, ngày 19/10, hàng ngàn tín đồ Tin Lành Miền Bắc đến cổng số 2 – Trung Tâm hội nghị quốc gia Hà Nội để tham gia buổi thờ phượng hát thánh ca chào mừng lễ giáng sinh diễn ra lúc 3h chiều cùng ngày. Đây là địa điểm mà các nhóm Tin Lành đã thuê và ký hơp đồng từ trước.
   Nhưng vào giờ chót, chính quyền đã đơn phương hủy hợp đồng mà không thông báo trước. Khi đến nơi, các tín đồ rất buồn bã, đành phải cầu nguyện ôn hòa tại cổng số 2 Trung tâm. Trái lại, chính quyền không hề nói lời xin lỗi mà bất ngờ ra lệnh hàng trăm công an đến đàn áp, đánh đập các tín đồ để giải tán.
   Lúc 16 giờ ngày 19.12.2010, lực lượng công an Hà Nội bất ngờ tấn công vào trung tâm Hội Nghị Quốc Gia, trấn áp hơn 2000 Tín hữu Tin Lành đang tổ chức đón Giáng Sinh tại đây.

   ***Công an tấn công ‘Hội Truyền Giáo Cơ Ðốc’ tại Quảng Ngãi‘Chính quyền cộng sản này rất tàn bạo!’
   15/11/2010
   QUẢNG NGÃI (NV) – Hơn 200 công an, cán bộ, dân quân tự vệ và nhiều thành phần khác mang theo xe cảnh sát, xe chở tù nhân kéo đến cơ sở “Giáo Hội Truyền Giáo Cơ Ðốc”, ở số 115 đường Võ Thị Sáu, thành phố Quảng Ngãi, vào khoảng 8 giờ sáng ngày 11 tháng 11 để “nhất định cưỡng chế đất của hội thánh”!
   Tiếp xúc với phóng viên báo Người Việt qua điện thoại vào chiều ngày 15 tháng 11 (giờ California), Mục Sư Nguyễn Luận, quản nhiệm Hội Truyền Giáo Cơ Ðốc tại Quảng Ngãi nói rằng, sau khi ông đưa giấy tờ ra để chứng minh quyền sở hữu của giáo hội trên mảnh đất thì hơn 200 viên chức nhà nước, gồm công an, dân quân tự vệ đã rất hung hăng, nhào vào tấn công gia đình ông.
   Mục Sư Nguyễn Luận kể, “Họ lôi kéo vợ tôi khiến bà bị ngất xỉu, và đánh đập rồi bắt ba đứa con tôi đi theo, cả cháu gái tôi, 23 tuổi, cũng bị bắt đi. Họ nhất quyết phải cưỡng chế cho bằng được đất để mang đi bán, cho nên đã làm như vậy” .

  • Bút Thép VN says:

   Thiên Lôi nói nhảm:

   Vatican và những người công giáo là gì mà có khả năng hạ quyết tâm cải đạo cho kỳ được một ông vua bằng mọi phương cách?

   Nói vậy là đề cao Vatican và người công giáo quá! Hãy nhớ rằng, người công giáo đã bị phong trào Cần Vương triệt hạ không thương tiếc, khiến họ phải nhờ vào người pháp bảo vệ mới có thể tồn tại.

   Biết thì thưa thốt, dốt thì đứng dựa cửa mà nghe mà học. Khôn thì làm cho người ta rái (trọng nể) còn dại thì hãy để cho người ta thương, dở dở ương ương nói tầm vậy sẽ bị người ta ghét, khinh thường!

 2. May Vu says:

  GANG OF FOUR bên cách mang văn hóa Giang Thanh -Mao trạch Đông, Làm mưa làm gió bên Trung quốc thì thấy thua xa ” GANG OF FIVE ” ( 5 ngũ quỷ ) trào TT Ngô đình Diệm , Đệ 1 VNCH Viêt nam , Mổi người quyền hành mổi KIỂU ,Vừa Hành động lại vừa đại iện Phát ngông viên chính phủ , Vừa ĂN CƯỚP vừa LA LÀNG ?
  Bình an dưới thế cho người THỆN TÂM ?
  Bình an dưới thế cho người lòng ngay ? Nhớ món thịt Chó” Lòng ,giồi ,Mận” không chịu khó nuôi ,đi ăn trôm chỉa ,chích điện ,rồi đủ cớ ĂN VẠ lý lẻ Roma (R) code .
  Cái quái thai thuyết Tạp chủng Nhân vị đẻ ra Đảng Cần lao tứ 10.000 tới 1,5 triệu trong vòng vài năm ,dân số VN lúc đó chả là bao so với CSVN bây giờ chỉ có 2 triệu đảng viên ? Làm gì Tổng thống hiền lành có ĐỨC ,THIỆN TÂM mà cần con số lớn Công an ,mật vụ như vậy ? Lại thêm Lử đoàn LLĐB nhiệm vụ thường đóng Biên giới tim du kích ,mà lại đồn trú sát TT ? Chắc chỉ săn Phù thủy bên LƯƠNG ,PHẬT GIÁO ?
  Tôi đồng ý với ông Chưng Sơn ,Việt Quốc về TUYÊN THỆ của đảng viên CẦN LAO ,nhưng họ củng coi mặt và thêm bớt , nếu nhóm người CG thêm chử Tiêu diệt Phật giáo ,và nếu nhóm Phật giáo vào đảng là phải nói Trung thành CG
  Cho nên ,Đảng viên Cần lao trực thuộc Trung ương giống như QUÂN ỦY Cộng sãn ,Cấp bực Trung sỉ mà củng làm cho các Quân trưởng ,Tỉnh trưởng té đái ,còn Dân gian Kiêu dân CG cũng lên măt ,chỉ cần xưng hô người cùa bà Nhu , Ông Cẩn , Đức cha đở đầu mọi sự êm re , Vì vậy vào đảng ,gọi là đảng lên lon ,tiến chức ..như 1954 Đ/úy Thái quang Hoàng tới 1956 là Thiếu Tướng ? Lê quang Tung Đại tá chỉ có vài năm ? Bấm chử Cần lao vào mạng tiếng Việt ,và WiKipedia ,encyclopedia thì biết cái Trò ném đá dấu tay , và ai gián tiếp l,tiếp tục lủng đoạn cộng đồng HNVN ,Cái đuôi CHỒN Cần lao TT Ngô đình Diêm đang cần (Help wanted ) người bên Lương hay Phật giáo mở Đường ,lót Đường để giải thể Cộng sản Việt nam kiều 54 TT anh minh Ngô đình Diệm đón về,và tương lai UNESCO công nhận , sẻ hơn Bác Hồ , mà nay CG đang bế tắc ?

 3. Nguyen Trong Dan says:

  Qua không hề hỏi những câu hỏi dư hơi cố tình chọc tức chia rẽ đồng bào anh em Giáo dân ra khỏi khối người Việt Nam không cộng sản mà là Chung Sơn hỏi, nên Việt Quốc trả lời là trả lời cho Chung Sơn.

  Còn Qua, Qua hỏi những câu thiết thực hơn cho con đường giải thể XHCN Việt Nam , nhưng mà …. hình như chua ai ke ca Chung Sơn , Việt Quốc … trả lời

  1. Tại sao Đảng Cộng Sản ta không cho bầu cử tự do,. ai không thích Đảng thì bầu cho Đảng khác , ai thích đảng CS thì bầu cho Đảng?

  2. Tại sao Đảng Cộng Sản ta không công bố có bao nhiêu người chết trong Vụ Cải Cách Ruộng Đất , trả lại công LÝ cho đồng bào ngoài Bắc !

  3. Tại sao Đảng Cộng Sản Ta không Xin lổi trước toàn dân Về những sai lầm trong điều hành kinh tế từ năm 1976 đến 1986 ( hiện đảng ta đổ lổi cho “cơ chế quan liêu bao cấp “( ai nặn ra cơ chế nàY ) Và một nhóm người chủ quan duY Ý chí( ai làm nhóm người nàY? ) )

  4. Tại sao Đảng Cộng Sản ta không thông cho toàn dân biết bộ đội biên phòng đã bắn bể Và sát hại bao nhiêu thuYền nhân khi Vượt biển?

  5. Tại sao Đảng ta bỏ tù những người biểu tình phản đốii Trung Quốc Xâm lăng?

  6. Tại sao Các lãnh đạo Đảng Cộng sản ta không cho tự do thành lập báo chí?

  Câu hỏi sẽ còn được tiếp tục bởi còn nhiều thắc mắc muốn hỏi Chung Sơn.”

  ***************************
  Cho nên , muốn tranh luận ( hạ gục) Qua thì nên trả lời những câu hỏi của Qua

  ( Bắn lộn mục tiêu rồi )

  Ngoài ra , không nên dùng hai chữ ” XÚC VẬT ” trong câu : “……Bởi vì đám le chien này coi ông GiêSu và ông Jonh Paul II là thượng tầng của đám súc vật này….” để ám chỉ toàn bộ 8 TRIỆU giáo dân Công Giáo Việt Nam hiền lành và quả cảm đương đầu với sự đàn áp của Đảng ta như Tạ Phong Tần , luật sư Lê Quốc Quân ,…..

  TẠI SAO KHÔNG NÊN ?
  TẠI VÌ VIỆT QUỐC ” NÉM BOM ” TUY RỘNG NHƯNG VẪN KHÔNG TRÚNG ĐƯỢC NGUYỄN TRỌNG DÂN

  TRONG DANH SÁCH Tám triệu đồng bào Công Giáo chưa có tên của Qua.

  ( Chỉ viết thêm vài bài chắc là Qua sẽ được Chung Sơn , “tấn phong” từ con chiên lên làm linh mục!! )

  Bởi vậy ,Qua mới trả lời ” ..Thiên đàng hay địa ngục không cần đi đâu xa, mà ở ngay trước mắt, ”

  Ai có đạo của Qua thì Hiểu Ý . Ai không có không hiểu cũng chẳng sau

  CHÚNG TA KHÔNG THỂ ĐẨY ĐỒNG BÀO CÔNG GIÁO VIỆT NAM NGA`Y NAY RA KHỎI DÂN TỘC VÀ GIAM HỌ TRONG TRẠI TẬP TRUNG CỦA ĐỊNH KIẾN , HAY THÙ HÂN CỦA QUÁ KHỨ ! HỌ VÔ TỘI !

  KẺ THÙ CỦA DÂN NAM KHÔNG Cộng Sản CHÍNH LÀ TRUNG NAM HẢI LẤN ĐẢO CHIẾM ĐẤT! LÀ ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM TA BUÔN DÂN BÁN NƯỚC !

  Đừng mắc bẩy Đảng ta mà rồi chia rẽ !!!

  GIÁO DÂN TIN VÀO ĐỨC MẸ MARIA , NO PROBLEM!
  HỌ SÙNG BÁI CHÚA GIÊ SU , NO PROBLEM!
  TỔ NỘI CỦA HỌ LÀM VIỆC CHO THỰC DÂN PHÁP , NO PROBLEM!

  MIỄN LÀ NGÀY NAY GIÁO DÂN KHÔNG TRỞ THÀNH ĐẢNG VIÊN VÀ KHÁT KHAO TỰ DO , ĐÔC LẬP DÂN CHỦ , CÔNG BẰNG CHO VIỆT NAM VÀ SẴN SÀNG HY SINH CHỐNG LẠI XÂM LĂNG TRUNG QUỐC !

  • vuwa says:

   Còn lâu Chưng Sơn,Việt Quốc,conmeo và v..v… trả lời cho NTD . Vì sao ? dể hiểu quá mà,dao-điếm,ấn-quang,tu xuất nối vòng tay nhau lao đầu vào báng bỗ tụi con chiên là : ” trọng điễm tấn công làm cho con chiên tã xông bảo vệ lý tưởng của họ .

  • Thích Nói Thật says:

   Tên Việt Quốc này không có ý đối thoại, mà chỉ làm như chó sủa, cắn trộm rồi bỏ chạy. Ai nói gì y cũng chẳng cần nghe.

  • Nguyen Trong Dan says:

   Nhân việc bàn đến ” quan niệm ” : ” Diệm mở đường cho Cộng Sản vào Sài Gòn vì đàn áp tinh hoa dân tộc ….”

   Xin Trích NGẮN MỘT BÀI SỬ LIỆU từ Cổng thông tin điện tử tỉnh Hậu Giang – của Đảng ta nói gì về “chính sách đan áp cua tên Diệm nợ máu khốn nạn nầy”
   ( Số giấy phép: 106/GP-BC do Cục Báo chí – Bộ Văn hóa – Thông tin cấp ngày 28/07/2005. Điện thoại: 0711.3878840 – Fax: 0711.3878846 – )
   *******************

   …..Ngày 20-5-1959, ngay sau khi Diệm ra lệnh đuổi nhà thờ Ba Voi (Vị Thanh), được cơ sở ta hướng dẫn, 80 giáo dân có cả linh mục kéo đến trụ sở tề xã đòi hủy bỏ lệnh và nếu không được giải quyết, sẽ kéo lên Sài Gòn đấu tranh. ( LỜI BÌNH của Nguyễn Trong Dân : Thì ra có Đảng ta giực dây sau lưng , oan ức gì nữa ???)

   ….Thời gian này, lực lượng vũ trang cũng ngăn chặn, giải tán nhiều đoàn ghe xuồng chở dân công từ các nơi đến Vị Thanh. Ta rải truyền đơn ngay chỗ dân làm và liên tục thả các bè chuối căng biểu ngữ, khẩu hiệu chống Mỹ Diệm bắt xâu, chống phá ruộng vườn, cảnh cáo những tên ác ôn v.v…
   ( LỜI BÌNH của Nguyễn Trong Dân : Cong San KHỦNG BỐ ĐE DỌA NHÂN VIÊN CÔNG LỰC CHÍNH PHỦ VNCH VI PHẠM LUẬT PHÁP, OAN ỨC GÌ NỮA ! )

   Để hỗ trợ cho các cuộc đấu tranh quần chúng, ta diệt những tên ác ôn như: cảnh sát Trọng, tên Quang liên toán trưởng thanh niên cộng hòa ở Hỏa Lựu. ( LỜI BÌNH của NguYễn Trong Dân : KHỦNG BỐ ÁM SÁT GIẾT HẠI NHÂN VIÊN CÔNG LỰC của chính phủ VNCH , VI PHẠM LUẬT PHÁP OAN ƯC GÌ NỮA !! )

   Vào tháng 4-1960 lực lượng vũ trang tỉnh kết hợp với huyện Long Mỹ đánh chiếc xàng thổi, diệt gần 1 trung đội địch, phá hủy nặng chiếc xáng tại Rạch Gốc (Hỏa Lựu) làm thối động địch. ( LỜI BÌNH của NguYễn Trong Dân : KHỦNG BỐ BẠO ĐỘNG CHỐNG LẠI luật pháp của CHÍNH PHỦ VNCH, OAN ỨC GÌ NỮA MÀ KIÊU CA DIỆM CÓ NỢ MÁU ! )

   Các cuộc đấu tranh của quần chúng chống địch dỡ nhà gom dân diễn ra quyết liệt, chúng kéo sập nhà lấy lý do còn phải thu dọn nên không chịu đi, nhiều gia đình chạy vào sâu trong đồng dựng chòi ở, địch đốt nhà này dân dựng nhà khác hằng chục lần, có gia đình xuống ghe sống lênh đênh trên sông nước, kiên quyết không vào khu trù mật.

   Nhiều gia đình như: ông Bốn Trễ, bà Chín Bông, Hai Vui, Chín Thu, Tám Trăm, Hai Lùng, Bảy Mướp, Út Tiết, (Vị Thanh – Hỏa Lựu)… bị địch bắt ép vào khu trù mật đã đào hầm bí mật làm vách đôi trong nhà để nuôi chứa cán bộ hoạt động ( LỜI BÌNH của NguYễn Trong Dân : GIÚP BỌN KHỦNG HỐ CỘNG SẢN SÁT HẠI NHÂN VIÊN CÔNG LỰC, BẠO ĐỘNG VÀ GÂY NGUY HẠI NỀN AN NINH QUỐC GIA , OAN ỨC GÌ NỮA ! )

   Nhân dân còn tích cực vận động binh sĩ nới lỏng sự kìm kẹp, tuyên truyền lôi kéo xây dựng cơ sở nội tuyến trong binh sĩ địch, như: anh Châu Kên, Hai Bé, Ba Phương (Ba Còi) v.v…( LỜI BÌNH của NguYễn Trong Dân : GIÚP VIÊT CỘNG HOẠT ĐỘNG RÁO RIẾT , OAN ỨC GÌ NỮA MÀ BẢO LÀ DIỆM ĐÀN AP ! )

   Vào tháng 12-1959 Đảng bộ, quân dân Long Mỹ tiếp nhận Nghị quyết 15 của Trung ương Đảng như “nắng hạn gặp mưa” là động lực mạnh mẽ thúc đẩy phong trào đấu tranh trong huyện càng quyết liệt hơn. Tháng 2-1960, lực lượng vũ trang được nhân dân hướng dẫn đã tập kích vào Hồ Sen (Hỏa Lựu) trung tâm khu trù mật đã gây tác động trong binh sĩ địch và tạo ra tiếng vang lớn trong nhân dân. Lấy cớ không đảm bảo an ninh, đồng bào kiên quyết đấu tranh đòi trở về ruộng vườn cũ làm ăn, bất chấp sự ngăn cản của địch…”

   ( LỜI BÌNH của Nguyễn Trong Dân : Đi Theo Đảng ta , giup Đảng ta tien hanh khung bố sát hại mà lại phun máu nói Diệm đàn áp, gây nợ máu là sao? ???)

   Nay có số điện thoại “POST ” Ở TRÊN, mời mọi người gọi vào hỏi ĐẢNG TA ĐỐI PHÓ NHƯ THẾ NÀO ĐỐI VỚI BỌN MÀ ĐẢNG TA CHO LÀ ” THẾ LƯC THÙ ĐỊCH ” VÀ PHẠM TỘI CHỐNG LẠI ĐẢNG VÀ NHÀ NƯỚC?

   THÔI THÌ PHẦN KẾT LUẬN DÀNH CHO NGƯỜI ĐỌC VẬY

  • Nguyen Trong Dan says:

   NHÂN BÀN ĐẾN CHUYỆN TRANH CÃI THIÊN ĐÀNG TRÊN MÂY :

   Một kỸ sư điện tốt nghiệp từ trường ( Đại Học ) Washington State Uniersity ở Hòa KỲ , hiện đang làm cho hảng máy bay Boeing ghé về Hố Nai lo cho chuyện riêng cho gia đình, nhân lúc rãnh, ngồi khề khà với Qua. Trong lúc khề khà vài ly nhỏ, Qua có hỏi

   _ Tiến à , em học giỏi quá trời , làm kỸ sư cho Boeing quốc phòng , với cái đầu khoa học thong minh của một tên kỸ sư , em có còn tin vào Thánh Kinh hay không ?Đừng giận Qua nha, Qua chỉ kiếm chuện để nói cho Zui. Qua biết em là Đạo gốc mà !

   _ Trời ơi , em nói cho anh Dân biết , càng hiểu biết nhiều , mình càng tin ! Ngay cả NeW ton cũng tin Vào Thuợng Đế

   _ VậY À ! Nhưng mà bây giờ con người có thể bay vòng vòng ngắm chị Hằng Nga trần truồng từ trước ra sau , em làm máy bay cũng biết , trên trời đâu có gì là lạ đâu?

   _ Rượu đế nếp này của anh ngon quá , anh Dân. “Cheer” anh Dân

   _ Rồi , Vô Tiến…

   _ Em nói cho anh Dân biết , mình chỉ mới có bay được vòng vòng trong dãi thiên hà này , còn cả triệu dãi thiên hà khác chua bay đến tới nổi, không có thu thập hết được “data ” dữ liệu , lấy mẹ gì mà dám kết luận bậy . Hơn nữa , ngay cả dãi thiên hà của Trái Đất , minh còn biết chưa hết đó!

   _ VậY à ! Nghe nói Viễn Vọng Kính của MỸ khá lắm mà. Nhìn thấy tá lả bùng binh.

   _ Khá vô cùng nhưng mà cũng vẫn còn có limit , anh Dân ơi !

   _ Thôi bỏ chuyện đó đi , À mà quên , Em ráng thu xếp đi với Qua ra Nha Trang chơi …

   _ Em nghĩ “Vacation” được có mười hai ngày nhưng mà sẽ ráng. Hãng em đâu có cho nghĩ lâu được. Nhưng mà ngược lại, anh Dân phải thu Xếp qua MỸ du lịch đễ em còn bồi tiếp đại ca , dẫn ông anh đi NeW York , Las Vegas

   _ Qua đâu phải là Đảng Viên mà tự in tiền được ,….CàY thấY mẹ ! Coi bề ngoài tươm tất vậy chớ nghèo gần chết !

   _ Anh ” phản động ” quá trời ! Nếu cư’ ở đây trước hay sau gì cũng bị rắc rối , đi du lịch rồi ở mẹ bên đó luôn cho rồi. Có vợ chồng tỤi em lo cho , chưa kể cô Ba Phán, bé Linh nhàu vô lo cho anh…Cô Năm ơi, con nói có đúng không?

   _ Thôi mổi người mổi nghiệp Tiến à….

   ***************************

   NẾU THẬT SỰ CHƯA ĐI HẾT VŨ TRỤ , CHỚ NÊN VỘI VÀNG SÂN SI CHƯỞI VÀO THÁNH KINH , KÊU NGƯỜI TA LÀ XÚC VẬT ĐỂ RỒI MANG KHẨU NGHIỆP QUA NẶNG!

   CHỜ CHO ĐI HẾT VŨ TRỤ MÀ CHẲNG THẤY GÌ , KIỂM HÓA KHÔNG THẤY DNA CỦA CHÚA , LÔI CỔ BỌN VATICAN LÊN MÁY CHÉM CŨNG CHƯA MUỘN !

   Nói theo kiểu Hoa KỲ , ” IN GOD WE TRUST ”

   MERY CHRISTMAS EVERYONE !

   • Nguyen Trong Dan says:

    Nhà của Qua ở Sài Gòn Q3 , chẳng lẽ không cho Qua lên Hố Nai nhậu nhẹt với người quen hay sao?

    Hể ngồi ở Hố Nai thì phải là con chiên hay của Chúa sao?

    Nếu Qua có đạo Công Giáo thật sự thì xấu hổ gì mà Qua phải chối?

    ĐÚNG LÀ CHỤP MŨ VỚ VẪN !

    Đồng Bào Giáo dân Công Giáo NGÀY NAY tin vào chúa Giesu thì có gì là bậy?

    Họ có ăn cướp giết người như Đảng Viên Cộng Sản đâu?

    Họ có nhượng đảo , để mất đất ở biên giới như Đảng Viên Cộng Sản đâu?

    Họ đâu có cướp đất Nông Dân như Đảng Viên Cộng Sản ?

    Họ có ăn chận ngân quỸ như Đảng Viên Cộng Sản đâu?

    Ai muốn bỏ Đạo cũng đâu có bị ở tù như Vi Đức Hồi??

    Họ làm biết bao họat đông từ thiện , giúp trẻ em , giúp phụ nử nghèo , con người Chung Sơn như Ông có đếm hết không mà chỉ trích tôn giáo của họ? ?

    THẢM HỌA CỦA VIỆT NAM NGÀY NAY KHÔNG PHẢI LÀ CÔNG GIÁO MÀ LÀ CÔNG SẢN VN , HIỂU CHƯA?

    GIỬA ĐẢNG CỘNG SẢN VÀ CÔNG GIÁO , AI SẼ TRƯỜNG TỒN?

   • Timsuthat says:

    Nếu ông muốn dùng lý luận khoa học, thì Einstein không hề xác định là có hay không có Thượng Đế. Ông có muốn lý luận câu “God doesn’t play dice” không?

    Còn theo Richard Dawkins thì không hề có sự sống trước khi con người sinh ra và cũng không hề có sự sống sau khi chết, chỉ có thiên nhiên và biến hóa (duy vật). Điều trước bác bỏ các đạo như Ấn Độ Giáo, Phật Giáo, v.v. với lý thuyết luân hồi. Điều sau bác bỏ các đạo như Do Thái Giáo, Thiên Chúa Giáo và Hồi Giáo, ngay cả đạo Lão, v.v.; như thế thì không những không có Thượng Đế mà cũng không thể có linh hồn, thần thánh, không có “hồn ông bà, linh thiêng tổ tiên”, không có ma, quỉ. Chắc chắn như thế!

    Ông muốn nói ông tin ai ở đây để mà lý luận? Không Phật ở Niết Bàn, không Giêsu là Thượng Đế Ngôi Hai, không “hồn thiêng ông bà”, không ma quỉ, thần thánh … thì ông tin “vô thần”! Đúng không? Còn nếu ông tin là còn có thần và chỉ mang Dawkins ra để chửi Thiên Chúa Giáo, thì ông hãy cẩn thận vì đời này không chứng minh hết giá trị của con người ông, và đời sau mới có thành quả (“nguyên nhân” -> “hậu quả”).

    Tôi thì chỉ đoán ông là một người “vô thần” dựa trên vài điều ông viết ra đây. Nhưng thật ra, nói “vô thần” cũng không chính xác vì những gì ông viết ra đây nó như rác cả; duy điều triết lý trên, ông đã tự tỏ ra cho mọi người biết là tư duy của ông nó “rác” và “hư” như thế nào rồi. Mới đọc vài còm của ông, tôi còn thấy tâm của ông nó còn “hận” và “loạn” nữa, và ông biết lý luận với một người điên (một kẻ cả tâm và trí bất thường) không thể có kết quả gì tốt cả!

    Thực sự là tôi chẳng muốn tranh luận, nhưng vì ông thích mang đề tài tôn giáo ra đây để lý luận, và tôi đoan chắc rằng nếu ông thực sự có thể hùng biện trả lời được mọi vấn đề về tôn giáo thì rất có thể ông là một vị cứu tinh cho thế giới (vì cả lịch sử thế giới đã nhiều đau khổ về vấn đề này mà vẫn không có câu trả lời thỏa đáng để mọi người đều có thể tin vào), hoặc ông là một người “gần” điên (borderline madness, kiểu Hitler, sống bình thường được nhưng dùng lý luận với sức áp đảo để bắt người khác chấp nhận ý mình).

    Nhưng, một mặt khác, nếu ông tử tế tự tìm sự thật về vấn đề này để xác định cho chính riêng ông trước (trước khi ông rao giảng cho người khác), thì ông sẽ cứu được chính ông trước nhất. Và rồi thế giới sẽ bớt đi một người đau khổ. Tôi chỉ mong nhiều người được như vậy, vì cộng lại, thế giới sẽ tốt đẹp hơn nhiều!

 4. quang phan says:

  Tổng thống Nga Boris Yeltsin ( 1991-99) đã từng nói : “Chủ nghĩa Cộng sản không có bộ mặt người ” ( Communism has no human face)- trong diễn văn đọc tại Quốc Hội Hoa kỳ ngày 17/6/92. Vậy thì hưỡn đâu mà ngồi đôi co với loài vật Việt cộng ? Loài vật này không hiểu được tiếng người mà cũng chẳng biết đời sống tâm linh là gì cả .

 5. NADL says:

  Nguyễn Phương Hùng, người hùng thực sự trong sinh hoạt dòng chính Mỹ

   
   
  Nhân dịp gặp nhà báo Nguyễn Phương Hùng, sáng ngày 29/11/2012, tại buổi tiếp xúc giữa truyền thông trong nước, VTV4 với đồng nghiệp và số kiều bào…
   
   
  Nguyễn Phương Hùng là nhà báo lão thành so với thế hệ trẻ hơn. Vì thế, cứ mỗi lần gặp mặt, các đồng nghiệp trẻ thường nhường “micro tay” cho ông thuyết trình thế sự Bolsa …
   
   
  Như chúng ta biết ngoài thế sự diễn ra quanh khu Bolsa, còn có sinh hoạt dòng chính rất quan trọng diễn ra hàng ngày trong cộng đồng.  Đó là các bậc cha mẹ đi cày, lo việc chợ búa, đưa con đi học, đón con về, đưa khám răng định kỳ, thử máu tổng quát, khám bệnh bất thường, đưa con em đi chích ngừa cúm… Tất cả công việc đó ngốn hết  12 tiếng đồng hồ…
   
   
  Đối với tôi, những bậc cha mẹ này là những vị anh hùng thật sự trong cái chi thể người Việt tại hải ngoại (Vietnamese Diaspora).  Chúng ta nói rất nhiều về khả năng hội nhập vào sinh hoạt dòng chính. Nào là tìm cách ảnh hưởng chính quyền bản xứ. Ở đây chúng ta chưa bàn đến ảnh hưởng để đạt cái gì? Mà nếu có ảnh hưởng được, trong vài chục năm nữa, thì ai làm điều đó?
   
   
  Có phải những bậc cha mẹ bằng công sức lao động chân tay với đồng lương khiêm tốn. Hằng ngày, họ phải đầu tắt mặt tối, từ sáng đến chiều, không biết đến hít thở không khí. Ngoài 12 tiếng / ngày, quần quật, có người còn phải đi bộ một giờ đồng hồ trị bệnh dưỡng sinh … Đêm về lăn phèo ra đánh một giấc. Sáng mở mắt, bắt đầu chu kỳ mới vất vả để hòng tạo ra cái ảnh hưởng tưởng tượng vời vợi ngàn năm đó…
   
   
  Cảm nghiệm điều đó, chúng ta mới thấy các anh chị KBC hải ngoại, ViệtWeekly, PhốBolsaTV, Tiếng Quê Hương, họ đã từng hy sinh thời gian quý báu biết bao vì họ cũng có con cháu để đưa đón đi học như những bậc cha mẹ nói trên …
   
   
  Như nhà báo Nguyễn Phương Hùng đã từng nuôi con khôn lớn, từng làm việc trong chính quyền. Bản thân ông đã nghỉ hưu. Nhưng ông nào đã nghỉ hưu…
   
   
  Tại cuộc gặp gỡ sáng nay, ông nói với tôi: “Tôi, là nhà báo độc lập điều hành tờ báo mạng KBC Hải Ngoại, sẽ có văn bản chính thức gửi tòa đại sứ Trung Quốc xin đi ra Hoàng Sa, để nhìn lại quê hương tôi, thăm viếng vong linh đồng đội tội đã ngã gục tại nơi đó năm 1974”
   
   
  Tôi có hỏi lại: “Ngoài vị trí là nhà báo, anh phải đến đó với tư cách công dân Mỹ chứ?” NPH: “Vâng tôi đến đó với tư cách công dân Mỹ”.
   
   
  Vì không có thì giờ, tôi không tiện trao đổi thêm với ý nghĩ vừa táo bạo vừa tuyệt vời này. Nhưng tôi có chợt nghĩ đến khía cạnh khác trong quyết định của nhà báo  Nguyễn Phương Hùng.
   
   
  Hoàng Sa là lãnh thổ của Việt Nam bị quân TQ đánh chiếm từ tay Hải Quân VNCH năm 1974. Nay chúng ta xin phép họ ra đó, họ cho hay không, không cần biết. Nhưng với cách bày tỏ lòng yêu nước tuyệt vời này của nhà báo NPH, phải chăng, mình đã cho họ, quân chiếm đóng, cái quyền cấp chiếu khán cho công dân nước khác (Mỹ)?
   
   
  Đó là suy nghĩ của tôi, có thể chưa tới mức. Nhưng tôi xin ngả mũ bày tỏ lòng ngưỡng mộ nhà báo NPH. Vì ông đã thể hiện lòng ái quốc đối với quê hương và dân tộc.  Nếu tất cả những người Việt Nam ở hải ngoại đồng loạt theo gương nhà báo NPH, gửi đơn đến Hội Đồng Bảo An Liên Hiệp Quốc, yêu cầu quân xâm lược TQ triệt thoái khỏi Hoàng Sa.
   
   
  “TRIỆU CON TIM. MÔT TIẾNG NÓI” … Hỡi ơi , “những lãnh tụ SBTN” , đau sót quá!  Học cái gương của nhà báo Nguyễn Phương Hùng đi…
   
   
  Nguyễn Á Độc Lập

  • Tien Ngu says:

   Thiên hạ ai cũng biết Nguyễn phương Hùng đang ….đưa đò với VC, ông ta đóng kịch khóc nhồm nhàm cho VC quay phim khoe….chính nghĩa, kiếm tí….sướng.

   Chuyện này còn chưa…ngã ngủ nghe. VC bể mánh láo đã lâu, thiên hạ ai cũng rành, hà cớ gì một anh Nguyễn phương Hùng lại đột nhiên ra mặt nịnh Cộng láo một cách trằng trợn như thế?

   Có cái thâm ý nào…chơi Việt Cộng chăng?

   Cán Cộng thì đang thăm dò, chưa dám xài, cò mối VC thì…mừng rơn, có cái mà hát khoe lối xóm…

   Mắc cười quá…

  • quang phan says:

   Nguyễn phương Hùng , KBC Hải ngoại và những kẻ a dua theo chúng thảy đều là bọn Việt gian nối dáo cho bè lũ Hán ngụy Việt cộng bán nước và đàn áp dân Việt

   BẢN LÊN TIẾNG CHUNG
   V/V MỘT VÀI CƠ QUAN TRUYỀN THÔNG VÀ NHÀ BÁO TIẾP TAY TUYÊN TRUYỀN CHO CỘNG SẢN VIỆT NAM TẠI NAM CALIFONIA

   Kính gửi:
   - Quý nhân sỹ, Quý hội đoàn và đồng hương Tỵ Nan CS,
   - Quý Cơ quan Truyền Thông Nam California.

   Kính thưa quý vị,

   Gần đây có nhiều sự kiện tiêu cực đang diễn ra tại Nam Calfornia trên báo chí và truyền hình có lợi cho CS, điển hình như sau:
   1/ Nguyễn Phương Hùng, luôn nhận mình là chiến sĩ VNCH nay lại công khai đứng ra tổ chức và làm MC cho David Dương trong buổi họp báo ra mắt hội VABA, một tổ chức doanh gia thân Cộng đang hợp tác đắc lực với bạo quyền CSVN, đứng ra công khai kêu gọi doanh nhân về cộng tác với CSVN.
   2/ Nguyễn Phương Hùng, qua web site KBC hải ngoại và báo Việt Weekly đã viết rất nhiều bài xuyên tạc, phỉ báng cá nhân và đoàn thể chống Cộng nhằm gây xáo trộn chia rẽ Cộng đồng người Việt Quốc Gia.
   3/Mới đây Nguyễn Phương Hùng cùng Etcetera, Vũ Hoàng Lân của Báo Việt Weekly và Đinh Viết Tứ đã công khai ngồi chụp hình chung và phỏng vấn, tạo diễn đàn cho Lê Quốc Hùng, Tổng Lãnh Sự CSVN tuyên truyền và bôi nhọ tập thể người Việt chống Cộng. Sự kiện này Báo Việt Weekly đăng hình trang bìa và tường thuật trong số báo ngày 23/03/11 và phổ biến trên Phố Bolsa TV.com và trang mạng KBC Hải Ngoại .
   4/ Một vài cơ quan truyền thông vẫn dung dưỡng, quảng cáo và cổ võ cho một thiểu số nghệ sỹ gốc tỵ nạn CS, đã về VN công khai cộng tác với CS như ca sĩ Quang Lê, Mai Thiên Vân, Elvis Phuơng, Hương Lan, Minh Tuyết, Thanh Tuyền, Chí Tài, Hoài Linh… Nguyễn Cao Kỳ Duyên làm MC tiếp đón phái đoàn CSVN và ca sỹ Khánh Ly đến ca hát giúp vui trong bữa tiệc tiếp đón cán bộ thuộc Tòa Tổng Lãnh Sự CS VN..
   5/Một vài đài truyền hình công khai tiếp tay cho CSVN chiếu các sinh hoạt chính trị, kinh tế, văn hóa, xã hội.. của CSVN có tính cách tuyên truyền cho CSVN tại hải ngoại.
   Qua những nhận định trên, chúng tôi mong mỏi sự tiếp tay của đồng hương và quý cơ quan truyền thông để ngăn chặn những hành động làm lợi cho CS ngõ hầu cuộc đấu tranh đòi Tự Do, Dân Chủ, Nhân Quyền cho VN sớm thành công bằng cách:.
   1/ Không tạo diễn đàn để CS và Tay Sai có cơ hội tuyên truyền gây xúc phạm Cộng đồng người Việt tỵ nạn như Việt Weekly, KBC Hải Ngoại và Phố Bolsa TV.com
   2/ Không chiếu, không đăng những sinh hoạt, những hình ảnh quảng cáo tuyên truyền cho chế độ CSVN.
   3/Tẩy chay những nghệ sỹ, những MC, những đại nhạc hội, những cơ quan truyền thông và những nhà báo tay sai tiếp tay cho tuyên vận CS.

   Làm tại Little Saigon ngày 26/ 03/11
   Đồng đứng tên
   1/ Các Hội Đoàn Quân Đội VNCH
   2/ Các Ban Chấp Hành CĐVN
   3/ Các Đảng Phái và Hội đoàn Đấu Tranh
   4/ Hội đoàn Tôn giáo, Văn hóa, Xã Hội…người Việt QG
   5/ Nhân Sĩ:

   Địa chỉ liên lạc: c/o Phan kỳ Nhơn, Mail Box 9315 Bolsa Ave. # 267- Westminster CA 92683;
   ĐT ( 714) 548 0440 & (951) 360 0909 ; email:phankynhondn@hotmail.com
   Reply

  • TranVanDien says:

   “tôi xin ngả mũ bày tỏ lòng ngưỡng mộ nhà báo NPH” Vâng, đúng thế! tôi cũng xin ngả mũ trước nhà báo Nguyễn Á Độc Lập về: ‘tấm lòng với quê hương”. Đọc xong bài này tôi cứ tưởng bài viết này là của một nhà báo trong nước, hóa ra là của anh(Nguyễn Á Độc Lập)!

  • Trung Kiên says:

   … tôi xin ngả mũ bày tỏ lòng ngưỡng mộ nhà báo NPH. Vì ông đã thể hiện lòng ái quốc đối với quê hương và dân tộc. Nếu tất cả những người Việt Nam ở hải ngoại đồng loạt theo gương nhà báo NPH, gửi đơn đến Hội Đồng Bảo An Liên Hiệp Quốc, yêu cầu quân xâm lược TQ triệt thoái khỏi Hoàng Sa.

   Chào bạn NADL

   Có thật “Nguyễn Phương Hùng, người hùng thực sự trong sinh hoạt dòng chính Mỹ?

   Theo tôi thì bạn NADL đã lầm lẫn lớn, khi viết những lời trên về Nguyễn Phương Hùng!

   Không, Nguyễn Phương Hùng là một tên phản bội, không đáng tin cậy !

   Nguyễn Phương Hùng là cỏ đuôi chó…gió chiều nào ngả theo chiều đó!

   Nếu Nguyễn Phương Hùng đệ đơn đến Hội Đồng Bảo An Liên Hiệp Quốc, “yêu cầu quân xâm lược TQ triệt thoái khỏi Hoàng Sa” thì đáng khen ngợi.

   Nhưng xin phép TQ ra đó, thì không phải là “yêu nước” mà là công nhận chủ quyền của họ (TQ) trên Hoàng Sa và Trường Sa!

   Không phải những ai không về VN là “không yêu nước” mà chỉ vì họ không chấp nhận chế độ csvn. Ngược lại, Nguyễn Phương Hùng lu loa, khóc lóc, tỏ ra hối hận, nịnh bợ csvn như một trò hề!

   Với những lời tuyên bố từ miệng Nguyễn Phương Hùng (qua những Video-clip), đối với tôi, chỉ là sáo ngữ và là con người lật lọng, không đáng tin cậy!

   Cho dù NPH cố tình đóng vai Hàn Tín luồn trôn giữa chợ, hay Tôn Tử giả điên…thì thái độ và phát biểu của ông ta cũng không thể chấp nhận được!

  • VIET says:

   NADL nên khuyên Nguyễn Phương Hùng nên học cái gương bé Phương Uyên chỉ đáng tuổi cháu của ô. Phương hùng ! Cái thời này nhân cách bệ rạc đến vậy, 1 tên đường đường là 1 sĩ quan VNCH, hoạt động chống cộng rình rang, cuối đời vì 1 ít bổng lộc đã hạ tiện đón gió trở cờ, trơ trẻn coi cái mặt của mình như 1 thứ mặt mo.
   Một bạn nào đó trên DCV đã có 1 com nhận định : VNCH có những con người như ô. PH thì trách gì không ” tuột quần chạy ” !

 6. maison says:

  悳 Đức gồm có bộ tâm 心 , chữ trực 直 , thẳng thắn ngay thật, và bộ 乚: điều bí nhiệm. Chữ trực直 là gồm bộ thập 十 và bộ mục 目 . Con mắt tâm linh bí nhiệm [bộ 乚] thấy được sự vẹn toàn.

  “Bình an dưới thế cho người lòng ngay” . Người có lòng ngay, là người có đức.

  Còn thêm vào nữa là bộ 乚
  biểu tượng người đang quì cầu nguyện nghĩa là sự bí nhiệm, ẩn dấu, vi tế. Đức nói chung là phẩm hạnh, sự tốt đẹp . Ác đức, là phẩm hạnh xấu.

  Đức dịch sang tiếng Anh là ethics, morality, virtue.

 7. Trung Kiên says:

  Khi Việt Quốc đã viết câu “Thân gởi các ông“.

  Nhất là ông. NGUYEN TRONG DAN.
  Sau đó là các ông Bút Thép,Tiên Ngu.Trung Kiên,Tám núc,thi sĩ Đại Ngàn
  hay Mây Ngàn gì đó…v…v…và những con Le Chien trong diễn đàn
  “….mà không lên tiếng trả lễ thì cũng kỳ, đúng không?

  Vậy Trung Kiên có lời chào Việt Quốc!

  Đã nhiều lần TK trao đổi với Bạn rồi, rất tiếc rằng… chỉ như đàn khảy tai trâu, nước đổ đầu vịt..

  Tại vì…Không chỉ vì Bạn đã KHÔNG CÓ NIỀM TIN, mà lại còn CỨNG LÒNG, xấc xược khi xúc phạm tôn giáo của người khác, và miệt thị, xúc xiểm những người không đồng tình với Bạn!

  Vì thế mà những gì Bạn viết trở thành rác rưới, không ai muốn đọc, và cũng chẳng ai muốn trả lời Bạn!!!

  Trên đây là đôi lời đáp lễ cho hợp với phép lịch sự! Chúc Bạn sức khoẻ tốt và tâm hồn an lạc…

 8. Bút Thép VN says:

  Được câu đầu xem ra lễ phép lịch lãm với “thân gởi” đàng hoàng. Nhưng sau đó vẫn chứng nào tật nấy xả rác khắp diễn đàn.
  Xin nhắc lại: Việt Quốc đã gõ lộn cửa, vào lộn chỗ. Hãy định thần lại đi, bài chủ ở đây nói về “Cuộc đảo chánh ngày 11-11-1960″, không phải là nơi thảo luận kinh thánh!

 9. Tien Ngu says:

  Nghe các anh giáo điếm tình tang tung hứng với nhau, mà Tiên Ngu…cười muốn té phở.

  Vừa…vẽ chuyện, vừa dựa vào vài anh Cato…thúi, rồi tán thêm ra, thành ra dưới cặp mắt hí của các anh, Cato lích toàn nà…xấu đau, xấu đớn không hè…

  Còn những chuyện Cato lích góp phần hữu ích cho xã hội loài người, ra tay tế độ chúng sinh, truyền bá những điều lành cho nhân loại…

  Các ảnh…nín thinh.

  Hãy tự hỏi mình, lũ điếm với nhau, đã làm được diều gì hữu ích cho đồng bào, cho nhân loại, cho xã hội, cho đất nước, cho tâm linh con người? Giáo điếm có thực sự là…bảnh hơn Cato chưa, làm được cái gì đâu, hay chỉ…ngậm phân phun Cato lích, cho…thúi?

  Cái vẽ chê bai, phê bình Cato lích của các anh, liếc sơ là biết thuộc loại gì rồi…
  Tiếp tục…phun đi, coi ai xấu…

  Thấy thương quá.

 10. Bút Thép VN says:

  Từ ngày ông Chưng Sơn xuất hiện ở DCV này, hôm nay tôi mới thấy được một câu tương đối có “đức” của Chưng Sơn rằng: “Hiểu thiện, sống thiện và hành thiện. Thiếu một trong ba yếu tố này thì không gọi là Đức được, mà chỉ là những người lành, tốt mà thôi, ta cũng không phân tách vào khía cạnh này vì ngoài chủ đề“.

  Tôi có cảm giác như Chưng Sơn đã lột xác?

  Hi vọng từ nay ông Chưng Sơn sẽ sống với “đức” hoặc chỉ là người lành, người tốt, viết lách đàng hoàng như trên đây cũng là được lắm rồi!

  • Chưng Sơn says:

   Chưng Sơn chưa bao giờ nhận là mình có đức, nhưng từ đầu sự tranh luận đế giờ Chưng Sơn tôi chưa nói điều gì sai sự thật cả, nếu có gì sai sự thật thì you hãy chỉ ra Chưng Sơn sẽ xin lỗi và đính chính. Được không???

   • Nguyen Trong Dan says:

    “….nếu có gì sai sự thật thì you hãy chỉ ra ”
    OK

    Hồng Kông cấm lưu hành kinh thánh hồi nào?

    Những gì Ngô Đình Nhu nói , có băng ghi âm ” post ” lên YOUTUBE cho bà con nghe với !!! (Bên MỸ gọi là…. hard evidence !)

    Biết Nguyễn Trọng Dân là ai mà dám tấn phong ngon la`nh “… chiên ta là chien Nguyen Trong Dan ” ?

   • Bút Thép VN says:

    Một người không có đức thì chỉ là gã lưu manh không hơn không kém, vì không có đức nên gã chuyên ăn gian nói dối không biết ngượng!

    Thế nào là sự thật? Sự thật là gì nếu you không chính mắt thấy tai nghe, mà chỉ lượm lặt, nghe hơi kẻ khác?

    Chưng Sơn làm cái loa tuyên truyền những điều dối trá của kẻ ác. Ngay câu: “Ngô Đình Nhu : “Tôi có kế hoạch đã bàn với Đức giám Mục (NĐT) chỉ trong vòng 10 năm thôi thì miền Nam sẽ thành công giáo hết, chế độ hoàn thành việc mà hội truyền giáo trong cả trăm năm không làm được”. Lời thề Cần Lao Công Giáo : ” 1/ THỀ TIÊU DIỆT CS VÔ THẦN. 2/ THỀ TIÊU DIỆT CÁC ĐẢNG PHÁI PHẢN LOẠN. 3/ THỀ TIÊU DIỆT PHẬT GIÁO MA QUỶ.” đã là bịa đặt rồi. Hãy nói cho ta biết Chu Bằng Lĩnh là ai, ta sẽ giải thích cho biết sai ở điểm nào!

   • Chưng Sơn says:

    Thấy một sự gian dối, ta phải lên tiếng, thấy sự bịp bợm ta phải giúp cho người bị bịt mắt được hiểu rõ sự thật ra, đấy mới chỉ là sự công bằng, ngay thẳng chưa gọi là Đức được hiểu chưa ? ta đã trưng dẫn nhiều tài liệu, nhiều nhận định để mở mang cho chien mê, mong cho chien hiểu được mình, hiểu được người, và ta nhận lại được gì ngoài mạ lỵ, bôi bác, nhưng thôi khi nào chien hiểu ra được sự thật thì mọi sự sẽ sáng tỏ ra thôi. Chưa bao giờ người Catô Lích có nhận định ngậm ngùi rằng chế độ nhà Ngô đã làm lỡ mất một cơ hội hòa giải với quê mẹ, với đồng bào mình đúng không? Bao giờ người Catô Lích mới tỉnh ra đây? Mong ước này có xa xỉ quá không???

Mục phản hồi đã đóng