WordPress database error: [Expression #1 of ORDER BY clause is not in GROUP BY clause and contains nonaggregated column 'oldsite_dcvwp.wp_posts.post_date' which is not functionally dependent on columns in GROUP BY clause; this is incompatible with sql_mode=only_full_group_by]
SELECT YEAR(post_date) AS `year`, MONTH(post_date) AS `month`, count(ID) as posts FROM wp_posts WHERE post_type = 'post' AND post_status = 'publish' GROUP BY YEAR(post_date), MONTH(post_date) ORDER BY post_date DESC

 

2 Phản hồi cho “Giải Ba Đình kẻ tung người hứng”

 1. xoathantuong says:

  Đúng ra phải viết: “Giải Ba Đình thằng tung thằng hứng!”

  Quốc Hội của Tàu Cộng và Việt Cộng báo chí các nước gọi là bù nhìn – rubber stamp – chỉ dùng để đóng dấu vào văn kiện.

  Còn Đại biểu QH theo quanlambao thì là những con “Tinh Tinh”.

 2. Long Dick says:

  Dzăn wá từ chức là dzì nè? Để qua trả lời nghe nghen.
  Dzăn là dzăn nghệ. Wá là wá đã. Từ là từ từ. Chức là quan chức nhà nước. Dzăn wá từ chức nghĩa là: Coi dzăn nghệ wá đã xong rùi để đó từ từ quan chức qua … tính cho.

Phản hồi