WordPress database error: [Expression #1 of ORDER BY clause is not in GROUP BY clause and contains nonaggregated column 'oldsite_dcvwp.wp_posts.post_date' which is not functionally dependent on columns in GROUP BY clause; this is incompatible with sql_mode=only_full_group_by]
SELECT YEAR(post_date) AS `year`, MONTH(post_date) AS `month`, count(ID) as posts FROM wp_posts WHERE post_type = 'post' AND post_status = 'publish' GROUP BY YEAR(post_date), MONTH(post_date) ORDER BY post_date DESC

 
|

Bốn tốt

Bốn tốt

2 Phản hồi cho “Bốn tốt”

 1. T. says:

  4 Tốt :
  - Nguyễn tấn Dũng tốt
  - Nguyễn Phú Trọng tốt
  - Trương Tấn Sang tốt
  - Nguyễn Sinh Hùng tốt
  4 tốt này không dám than van, trách móc bọn Hán chệt xâm lăng từ việc đất biển đảo.

 2. Thiến Heo says:

  Hầy dà, 2 chái pầu con tôm là 3 tốt dồi lế cọng thêm cái …mổng đíc nữa vị chi là 4 tốt lế ! Hế hế ! Còn 16 dàng… khè ngộ cất kỹ ở pên chong lế ! Hế hế !

Phản hồi