WordPress database error: [Expression #1 of ORDER BY clause is not in GROUP BY clause and contains nonaggregated column 'oldsite_dcvwp.wp_posts.post_date' which is not functionally dependent on columns in GROUP BY clause; this is incompatible with sql_mode=only_full_group_by]
SELECT YEAR(post_date) AS `year`, MONTH(post_date) AS `month`, count(ID) as posts FROM wp_posts WHERE post_type = 'post' AND post_status = 'publish' GROUP BY YEAR(post_date), MONTH(post_date) ORDER BY post_date DESC

 

3 Phản hồi cho “Góp ý sửa Hiến pháp”

 1. tony Toan says:

  mấy bác có ý tưởng hay . tiếc là tôi đang sống ở Vn mà không làm gì được trước những cảnh trướng tai gai mắt ….

 2. Miệng im thít
  Đít pháo hoa
  Loa góp ý

 3. Thiến Heo says:

  Khúc đầu dân chủ kẹt ngang
  Khúc đít đèng đẹt nổ rang nhà lồng
  Khúc giữa nắp hòm sẳn thông
  Trên loe dưới bũm pháo bông văng đều

Phản hồi