WordPress database error: [Expression #1 of ORDER BY clause is not in GROUP BY clause and contains nonaggregated column 'oldsite_dcvwp.wp_posts.post_date' which is not functionally dependent on columns in GROUP BY clause; this is incompatible with sql_mode=only_full_group_by]
SELECT YEAR(post_date) AS `year`, MONTH(post_date) AS `month`, count(ID) as posts FROM wp_posts WHERE post_type = 'post' AND post_status = 'publish' GROUP BY YEAR(post_date), MONTH(post_date) ORDER BY post_date DESC

 

1 Phản hồi cho “Đài tưởng niệm beer ở TP Biên Hòa”

 1. Choi Song Djong says:

  Ban ngày soi đuốc để tìm

  Một người tử tế mà tìm không ra

  Chủ nghĩa xã hội nước ta,

  Thật là tốt đẹp sinh ra lớp người

  Hễ trông thấy của là hôi.

  Hà Long

  Con người XHCN là đây. Tố Hữu ơi,sao không sống dậy để tiếp tục ca hót,nâng bi nịnh bợ. “Mặt trời chân lý chiếu qua tim “. Đm, toàn bọn đĩ điếm đạo đức văn nghệ.

Phản hồi