WordPress database error: [Expression #1 of ORDER BY clause is not in GROUP BY clause and contains nonaggregated column 'oldsite_dcvwp.wp_posts.post_date' which is not functionally dependent on columns in GROUP BY clause; this is incompatible with sql_mode=only_full_group_by]
SELECT YEAR(post_date) AS `year`, MONTH(post_date) AS `month`, count(ID) as posts FROM wp_posts WHERE post_type = 'post' AND post_status = 'publish' GROUP BY YEAR(post_date), MONTH(post_date) ORDER BY post_date DESC

 
|

Tường thuật tin nóng giàn khoan HD-981

Từ Đà Nẵng, ngay sau chuyến đi vùng biển Hoàng Sa, Phố Bolsa TV tường thuật tin nóng về giàn khoan Hải Dương 981 với đài VOA tiếng Việt ở Washington, D.C

VOA-PBOSA

1 Phản hồi cho “Tường thuật tin nóng giàn khoan HD-981”

  1. Người việt says:

    Xin hỏi ông Vũ Hoàng Lân, việc nhà nước VN tổ chức cho các “ông – bà” ra đảo, ông có biết ý đồ họ là gì không? Ông có nhìn thấu đáo không? Tại sao Trà Mi có tiếng là phóng viên đày dặn lại không hỏi câu này? Hay mướn tránh né, cùng chung chí hướng với lũ Việt Kiều yêu nước được chọn lựa của chuyến đi?

Phản hồi