WordPress database error: [Expression #1 of ORDER BY clause is not in GROUP BY clause and contains nonaggregated column 'oldsite_dcvwp.wp_posts.post_date' which is not functionally dependent on columns in GROUP BY clause; this is incompatible with sql_mode=only_full_group_by]
SELECT YEAR(post_date) AS `year`, MONTH(post_date) AS `month`, count(ID) as posts FROM wp_posts WHERE post_type = 'post' AND post_status = 'publish' GROUP BY YEAR(post_date), MONTH(post_date) ORDER BY post_date DESC

 
Home » 12:47:pm 08/05/08 Đăng ngày “May, 2008”

Lịch sử xoá bỏ, tiêu diệt lịch sử

Lịch sử xoá bỏ, tiêu diệt lịch sử

Trừ Thượng đế, không một người bằng xương bằng thịt nào có thể đoán chắc tương lai của một dân tộc

12:47:pm 08/05/08 | Đăng tại QUAN ĐIỂM | Đọc tiếp »

Trên bàn cờ môi sinh: Thông minh máy móc và bất lực con người

Trên bàn cờ môi sinh: Thông minh máy móc và bất lực con người

Đến đây thì cuộc tranh luận phải đi qua góc độ tri thức luận (epistemology) trên cơ sở của khoa học về tri kiến (cognitive science). Lý luận có thể bắt đầu rằng máy vi tính “biết” (capable of) chơi cờ, nhưng không “hiểu” (understand) về cờ

01:41:am 04/05/08 | Đăng tại VĂN HOÁ-XÃ HỘI | Đọc tiếp »