WordPress database error: [Expression #1 of ORDER BY clause is not in GROUP BY clause and contains nonaggregated column 'oldsite_dcvwp.wp_posts.post_date' which is not functionally dependent on columns in GROUP BY clause; this is incompatible with sql_mode=only_full_group_by]
SELECT YEAR(post_date) AS `year`, MONTH(post_date) AS `month`, count(ID) as posts FROM wp_posts WHERE post_type = 'post' AND post_status = 'publish' GROUP BY YEAR(post_date), MONTH(post_date) ORDER BY post_date DESC

 
Home » 01:31:am 19/06/08 Đăng ngày “June, 2008”

Dưới núi Vô Tích uống rượu với Kiều Phong

Dưới núi Vô Tích uống rượu với Kiều Phong

Các tay kiếm sĩ, đạo sĩ, giang hồ, ma đạo đều hành hoạt trong một không gian như ảo, như thực – và cái điều hay nhất là không ai có vẻ bận tâm gì đến chuyện kinh tế, cơm áo cá nhân.

01:31:am 19/06/08 | Đăng tại QUAN ĐIỂM | Đọc tiếp »

Vác thánh giá đi tu thiền

Vác thánh giá đi tu thiền

Trong men rượu và âm thanh, và qua hình ảnh bình dị của Yên Ly, tôi thấy mơ hồ cái nỗi niềm khúc mắc về tôn giáo như là một số biểu tượng và ngôn từ, đối với nội dung và bản sắc đạo học như là ý nghĩa cứu cánh tối hậu, đang được giải hóa

01:28:am 18/06/08 | Đăng tại QUAN ĐIỂM | Đọc tiếp »

Con người và thượng đế: một ý nghĩa về lễ Giáng Sinh

Con người và thượng đế: một ý nghĩa về lễ Giáng Sinh

Theo Tinder, chúng ta phải biết phân biệt giữa định mệnh (destiny) và số phận (fate). Số phận chỉ nói lên được bản chất đầy thảm họa và đau khổ của hiện hữu và nhấn mạnh đến tính chất tạm thời và vô thường của cuộc sống

01:26:am 08/06/08 | Đăng tại QUAN ĐIỂM | Đọc tiếp »

Giữa Thực và Không Thực: Một triết luận về Internet

Giữa Thực và Không Thực: Một triết luận về Internet

Trong không gian điện toán của internet và liên mạng toàn cầu, sinh hiện là của tín hiệu – một giòng sống của ý thức và thân xác được cấu thành từ một gốc rễ bản thể hoàn toàn là trừu tượng và vượt qua thực nghiệm

12:50:am 08/06/08 | Đăng tại VĂN HOÁ-XÃ HỘI | Đọc tiếp »