WordPress database error: [Expression #1 of ORDER BY clause is not in GROUP BY clause and contains nonaggregated column 'oldsite_dcvwp.wp_posts.post_date' which is not functionally dependent on columns in GROUP BY clause; this is incompatible with sql_mode=only_full_group_by]
SELECT YEAR(post_date) AS `year`, MONTH(post_date) AS `month`, count(ID) as posts FROM wp_posts WHERE post_type = 'post' AND post_status = 'publish' GROUP BY YEAR(post_date), MONTH(post_date) ORDER BY post_date DESC

 
Home » 01:26:am 08/06/08 Đăng ngày “June 8th, 2008”

Con người và thượng đế: một ý nghĩa về lễ Giáng Sinh

Con người và thượng đế: một ý nghĩa về lễ Giáng Sinh

Theo Tinder, chúng ta phải biết phân biệt giữa định mệnh (destiny) và số phận (fate). Số phận chỉ nói lên được bản chất đầy thảm họa và đau khổ của hiện hữu và nhấn mạnh đến tính chất tạm thời và vô thường của cuộc sống

01:26:am 08/06/08 | Đăng tại QUAN ĐIỂM | Đọc tiếp »

Giữa Thực và Không Thực: Một triết luận về Internet

Giữa Thực và Không Thực: Một triết luận về Internet

Trong không gian điện toán của internet và liên mạng toàn cầu, sinh hiện là của tín hiệu – một giòng sống của ý thức và thân xác được cấu thành từ một gốc rễ bản thể hoàn toàn là trừu tượng và vượt qua thực nghiệm

12:50:am 08/06/08 | Đăng tại VĂN HOÁ-XÃ HỘI | Đọc tiếp »