Home » 12:47:pm 08/05/08 Đăng ngày “May 8th, 2008”

Lịch sử xoá bỏ, tiêu diệt lịch sử

Lịch sử xoá bỏ, tiêu diệt lịch sử

Trừ Thượng đế, không một người bằng xương bằng thịt nào có thể đoán chắc tương lai của một dân tộc

12:47:pm 08/05/08 | Đăng tại QUAN ĐIỂM | Đọc tiếp »