Home » 11:36:am 15/12/08 Đăng ngày “December 15th, 2008”

Tổng cục II – Vì ai nên nỗi?

Tổng cục II – Vì ai nên nỗi?

Tôi có hơn 21 tuổi quân, 18 tuổi Đảng, hơn 10 năm làm việc tại Tổng cục II – Bộ quốc phòng, đã suy giảm nghiêm trọng niềm tin vào nhiều cấp lãnh đạo, chỉ huy…

11:36:am 15/12/08 | Đăng tại CHÍNH TRỊ-KINH TẾ | Đọc tiếp »