WordPress database error: [Expression #1 of ORDER BY clause is not in GROUP BY clause and contains nonaggregated column 'oldsite_dcvwp.wp_posts.post_date' which is not functionally dependent on columns in GROUP BY clause; this is incompatible with sql_mode=only_full_group_by]
SELECT YEAR(post_date) AS `year`, MONTH(post_date) AS `month`, count(ID) as posts FROM wp_posts WHERE post_type = 'post' AND post_status = 'publish' GROUP BY YEAR(post_date), MONTH(post_date) ORDER BY post_date DESC

 
Home » 10:00:am 08/01/09 Đăng ngày “January 8th, 2009”

Chống diễn biến hòa bình của chủ nghĩa bành trướng hiện đại TQ

Chống diễn biến hòa bình của chủ nghĩa bành trướng hiện đại TQ

Trân trọng gửi nhà văn-chiến sĩ Nguyễn Khắc Phục từng chiến đấu trên chiến trường Khu 5 cũ đang tiếp tục can đảm chiến đấu chống bành trướng, cùng toàn thể các đồng nghiệp, các cán bộ đảng viên và các bạn đọc quan tâm đến dân sự quốc sự. Kính nhờ báo Văn Nghệ, [...]

10:00:am 08/01/09 | Đăng tại QUAN ĐIỂM | Đọc tiếp »