WordPress database error: [Expression #1 of ORDER BY clause is not in GROUP BY clause and contains nonaggregated column 'oldsite_dcvwp.wp_posts.post_date' which is not functionally dependent on columns in GROUP BY clause; this is incompatible with sql_mode=only_full_group_by]
SELECT YEAR(post_date) AS `year`, MONTH(post_date) AS `month`, count(ID) as posts FROM wp_posts WHERE post_type = 'post' AND post_status = 'publish' GROUP BY YEAR(post_date), MONTH(post_date) ORDER BY post_date DESC

 
Home » 03:16:pm 25/01/09 Đăng ngày “January 25th, 2009”

Ngày Tết Kỷ Sửu: Những món nợ lớn không quịt nổi

Ngày Tết Kỷ Sửu: Những món nợ lớn không quịt nổi

Giáp Tết, mọi người thường thanh toán hết nợ nần. Kẻo dông cả năm. Điềm không hay cho cả người mắc nợ lẫn người chủ nợ. Sắp vào năm Kỷ Sửu, ở quê nhà, người lao động ăn lương, lương của chủ tư bản và lương của chủ nhà nước, đều ráo riết đòi nợ. [...]

03:16:pm 25/01/09 | Đăng tại THỜI SỰ-TIN TỨC | Đọc tiếp »