WordPress database error: [Expression #1 of ORDER BY clause is not in GROUP BY clause and contains nonaggregated column 'oldsite_dcvwp.wp_posts.post_date' which is not functionally dependent on columns in GROUP BY clause; this is incompatible with sql_mode=only_full_group_by]
SELECT YEAR(post_date) AS `year`, MONTH(post_date) AS `month`, count(ID) as posts FROM wp_posts WHERE post_type = 'post' AND post_status = 'publish' GROUP BY YEAR(post_date), MONTH(post_date) ORDER BY post_date DESC

 
Home » 03:14:pm 03/08/15 Đăng ngày “August 3rd, 2015”

Dừng ngay những tượng đài tham nhũng

Dừng ngay những tượng đài tham nhũng

Chính quyền với những cá nhân từ cấp thấp đến cấp cao dấm dúi tham nhũng, không ai bảo được ai, không ai trị được ai. Đến nay chính quyền tham nhũng đó đã tiến tới tập thể công khai tham nhũng bằng việc ném hàng trăm, hàng ngàn tỉ tiền thuế mồ hôi nước [...]

03:14:pm 03/08/15 | Đăng tại MỘT VÒNG FACEBOOK | Đọc tiếp »

Đường ta ta cứ đi

Đường ta ta cứ đi

Nhìn lại tình hình ĐCSVN thì thấy rõ trong nội bộ đảng, tình trạng kéo bè, kéo cánh, chống đối nhau vì quyền lợi rất phổ biến ở mọi cấp;đặc biệt ở thượng tầng của đảng, tình trạng đấu đá nhau lại càng nghiêm trọng đến nỗi… thuốc độc, chất phóng xạ cũng được dùng [...]

03:10:pm 03/08/15 | Đăng tại QUAN ĐIỂM | Đọc tiếp »

Đảng sẽ lấy tiền ở đâu để chi tiêu?

Đảng sẽ lấy tiền ở đâu để chi tiêu?

Vấn đề quan trọng là nếu tách ngân sách đảng ra khỏi ngân sách quốc gia theo đòi hỏi thực tế từ việc vay nợ như thế, thì đảng cộng sản Việt Nam liệu có còn tiền để vận hành và hoạt động không?

09:19:am 03/08/15 | Đăng tại CHÍNH TRỊ-KINH TẾ | Đọc tiếp »