WordPress database error: [Expression #1 of ORDER BY clause is not in GROUP BY clause and contains nonaggregated column 'oldsite_dcvwp.wp_posts.post_date' which is not functionally dependent on columns in GROUP BY clause; this is incompatible with sql_mode=only_full_group_by]
SELECT YEAR(post_date) AS `year`, MONTH(post_date) AS `month`, count(ID) as posts FROM wp_posts WHERE post_type = 'post' AND post_status = 'publish' GROUP BY YEAR(post_date), MONTH(post_date) ORDER BY post_date DESC

 
Home » 04:04:pm 04/11/16 Đăng ngày “November 4th, 2016”

5 ngày trước bầu cử: Chính trường Hoa Kỳ với TT Hillary Clinton

5 ngày trước bầu cử: Chính trường Hoa Kỳ với TT Hillary Clinton

Không đầy một tuần lễ trước ngày bầu cử, tin tức khắp nơi nói ông Donald Trump của đảng Cộng Hòa có nhiều triển vọng chiến thắng hơn trước, cho dù đường dẫn bà Hillary Clinton của đảng Dân Chủ về Tòa Bạch Ốc vẫn còn khá thênh thang. Song song với tin vừa nêu, [...]

04:04:pm 04/11/16 | Đăng tại THẾ GIỚI, TIÊU ĐIỂM | Đọc tiếp »