WordPress database error: [Expression #1 of ORDER BY clause is not in GROUP BY clause and contains nonaggregated column 'oldsite_dcvwp.wp_posts.post_date' which is not functionally dependent on columns in GROUP BY clause; this is incompatible with sql_mode=only_full_group_by]
SELECT YEAR(post_date) AS `year`, MONTH(post_date) AS `month`, count(ID) as posts FROM wp_posts WHERE post_type = 'post' AND post_status = 'publish' GROUP BY YEAR(post_date), MONTH(post_date) ORDER BY post_date DESC

 
Home » 10:32:am 03/01/17 Đăng ngày “January 3rd, 2017”

Một công cụ mới để bảo vệ nhân quyền: Đạo luật Magnitsky Toàn cầu

Một công cụ mới để bảo vệ nhân quyền: Đạo luật Magnitsky Toàn cầu

Tổng thống Hoa Kỳ Barack Obama vừa mới ban hành Bộ Luật Nhân quyền Magnitsky Toàn cầu (Global Magnitsky Human Rights Accountability Act) vào ngày 9-12-2016 vừa qua. Đây là một quà Giáng sinh rất có ý nghĩa cho tất cả những người tranh đấu cho nhân quyền và chống tham nhũng và những nạn [...]

10:32:am 03/01/17 | Đăng tại QUAN ĐIỂM | Đọc tiếp »

Nguyễn Hồ Nhật Thành: Trình báo và tố cáo

Nguyễn Hồ Nhật Thành: Trình báo và tố cáo

  Theo FB Nguyễn Hồ Nhật Thành    

04:29:am 03/01/17 | Đăng tại THỜI SỰ-TIN TỨC | Đọc tiếp »