WordPress database error: [Expression #1 of ORDER BY clause is not in GROUP BY clause and contains nonaggregated column 'oldsite_dcvwp.wp_posts.post_date' which is not functionally dependent on columns in GROUP BY clause; this is incompatible with sql_mode=only_full_group_by]
SELECT YEAR(post_date) AS `year`, MONTH(post_date) AS `month`, count(ID) as posts FROM wp_posts WHERE post_type = 'post' AND post_status = 'publish' GROUP BY YEAR(post_date), MONTH(post_date) ORDER BY post_date DESC

 
Home » 02:33:pm 22/01/17 Đăng ngày “January 22nd, 2017”

Cảm nghĩ về bài diễn văn của Tổng thống Donald Trump

Cảm nghĩ về bài diễn văn của Tổng thống Donald Trump

Tôi nhận được bài diễn văn nhậm chức nguyên bản tiếng Anh của tổng thống Mỹ thứ 45, Donald Trump qua email của một người bạn với lời bình: “Hoàn hảo đến mức miễn chê. Theo như ngưồn tin, bài này do ông Trump tự soạn thảo, không “cần người viết thuê”, nếu đúng thế [...]

02:33:pm 22/01/17 | Đăng tại QUAN ĐIỂM | Đọc tiếp »

Ngân sách dưới thời Donald Trump

Ngân sách dưới thời Donald Trump

Tổng Thống Donald Trump cam kết với cử tri sẽ cắt giảm ngân sách. Giảm thiểu tối đa tình trạng ngân sách thâm thủng. Lúc còn vận động tranh cử, ông từng lớn tiếng chê bai lối tiêu tiền “loạn xạ” của Tổng Thống Dân Chủ Barack Obama khiến nước Mỹ “nợ thêm mấy chục [...]

02:21:pm 22/01/17 | Đăng tại THẾ GIỚI, TIÊU ĐIỂM | Đọc tiếp »

Dáng đứng của Trần Thị Nga

Dáng đứng của Trần Thị Nga

11:47:am 22/01/17 | Đăng tại Biếm Họa, MEDIA | Đọc tiếp »