WordPress database error: [Expression #1 of ORDER BY clause is not in GROUP BY clause and contains nonaggregated column 'oldsite_dcvwp.wp_posts.post_date' which is not functionally dependent on columns in GROUP BY clause; this is incompatible with sql_mode=only_full_group_by]
SELECT YEAR(post_date) AS `year`, MONTH(post_date) AS `month`, count(ID) as posts FROM wp_posts WHERE post_type = 'post' AND post_status = 'publish' GROUP BY YEAR(post_date), MONTH(post_date) ORDER BY post_date DESC

 
Home » chiến tranh Việt Nam Bạn đang truy cập các tiêu đề tại Mây Từ Khoá “chiến tranh Việt Nam”

Jeremiah Denton: Cựu thượng nghị sĩ, cựu tù binh chiến tranh Việt Nam qua đời

Jeremiah Denton: Cựu thượng nghị sĩ, cựu tù binh chiến tranh Việt Nam qua đời

Tù binh chiến tranh Jeremiah Denton tuyên bố trung thành với chính phủ Mỹ khi Cọng sản Việt Nam mang ông ra phỏng vấn thu hình vào năm 1966 để tuyên truyền trước quốc tế. Nhưng phía cai tù lúc đó không biết người tù binh này khi đứng trước ống kính đã dùng mắt [...]

04:45:am 30/03/14 | Đăng tại THẾ GIỚI, THỜI SỰ-TIN TỨC | Đọc tiếp »

Tình hình Đông Dương giữa năm 1953

Tình hình Đông Dương giữa năm 1953

Cuộc chiến tranh Đông dương lần thứ nhất thường gọi là “tám năm khói lửa” giữa Việt Minh và Pháp cũng là sự đụng độ giữa CS quốc tế và Thế giới tự do.

12:00:am 10/01/14 | Đăng tại LỊCH SỬ-PHÁP LUẬT, TIÊU ĐIỂM | Đọc tiếp »

Nữ biệt động Sài Gòn từng đánh nổ máy bay Mỹ

Nữ biệt động Sài Gòn từng đánh nổ máy bay Mỹ

Năm 14 tuổi, Nguyệt tham gia hoạt động cách mạng với nhiệm vụ giao liên, đưa người vào chiến khu, mang tài liệu công văn, vận chuyển vũ khí vào nội thành…

02:01:pm 20/10/13 | Đăng tại LỊCH SỬ-PHÁP LUẬT | Đọc tiếp »

Hoa Kỳ và 3 cuộc chiến lớn: Việt Nam, Afghanistan, Iraq

Hoa Kỳ và 3 cuộc chiến lớn: Việt Nam, Afghanistan, Iraq

Sau này Tổng thống Nixon chỉ trích sự sai lầm của Johnson trong kế hoạch chiến tranh hạn chế không khuất phục được Bắc Việt từ bỏ âm mưu thôn tính miền Nam, nó chỉ kéo dài chiến tranh…

04:00:am 08/08/13 | Đăng tại LỊCH SỬ-PHÁP LUẬT, TIÊU ĐIỂM | Đọc tiếp »

Hà Nội bắn rơi bao nhiêu B-52?

Hà Nội bắn rơi bao nhiêu B-52?

Bốn thập niên đã trôi qua kể từ chiến dịch không kích tàn khốc của Hoa Kỳ vào Hà Nội và Hải Phòng vào tháng 12/1972 nhưng hiện vẫn còn nhiều đánh giá không đồng nhất về con số phi cơ B-52 bị bắn rơi. Quan điểm ai đã ‘thắng’ sau trận oanh tạc làm [...]

04:21:am 29/12/12 | Đăng tại LỊCH SỬ-PHÁP LUẬT | Đọc tiếp »

Trận oanh tạc Linerbacker II cuối năm 1972

Trận oanh tạc Linerbacker II cuối năm 1972

Bắc Việt bị suy yếu nhiều, nhưng VNCH chỉ tồn tại thêm được hơn hai năm….

12:00:am 22/12/12 | Đăng tại LỊCH SỬ-PHÁP LUẬT | Đọc tiếp »

Khoảng cách chạy tội – Sự thật phũ phàng về Hiệp Định Paris 1973

Khoảng cách chạy tội – Sự thật phũ phàng về Hiệp Định Paris 1973

Ngay cả nước Mỹ cũng muốn quên Hiệp Định Paris 1973 khốn nạn này do chính họ dựng lên.

08:05:am 14/12/12 | Đăng tại LỊCH SỬ-PHÁP LUẬT | Đọc tiếp »

Thất bại lớn nhất của Kissinger

Thất bại lớn nhất của Kissinger

Nixon nhậm chức Tổng thống đầu năm 1969, mấy tháng sau Henry Kissinger được giao nhiệm vụ thương thuyết với phái đoàn Cộng sản Việt Nam tại cuộc hòa đàm Paris

04:33:am 09/10/12 | Đăng tại LỊCH SỬ-PHÁP LUẬT | Đọc tiếp »