WordPress database error: [Expression #1 of ORDER BY clause is not in GROUP BY clause and contains nonaggregated column 'oldsite_dcvwp.wp_posts.post_date' which is not functionally dependent on columns in GROUP BY clause; this is incompatible with sql_mode=only_full_group_by]
SELECT YEAR(post_date) AS `year`, MONTH(post_date) AS `month`, count(ID) as posts FROM wp_posts WHERE post_type = 'post' AND post_status = 'publish' GROUP BY YEAR(post_date), MONTH(post_date) ORDER BY post_date DESC

 

1 Phản hồi cho “Đất nước đang bị chặt đầu lột da”

  1. Kiến Hòa says:

    Đây là kết quả mà thằng đại Việt gian Hồ chí minh và bẻ lũ tay sai giặc Chệt như vỏ nguyên giáp phạm văn đồng lê duẩn trường chinh…đã mang dến cho dân Việt.
    Còn bè lũ giặc Hồ dân Việt còn khốn khổ dài dài.

Phản hồi