WordPress database error: [Expression #1 of ORDER BY clause is not in GROUP BY clause and contains nonaggregated column 'oldsite_dcvwp.wp_posts.post_date' which is not functionally dependent on columns in GROUP BY clause; this is incompatible with sql_mode=only_full_group_by]
SELECT YEAR(post_date) AS `year`, MONTH(post_date) AS `month`, count(ID) as posts FROM wp_posts WHERE post_type = 'post' AND post_status = 'publish' GROUP BY YEAR(post_date), MONTH(post_date) ORDER BY post_date DESC

 

6 Phản hồi cho “Bốn ngày Trọng lú đi chầu Tập ở Bắc Kinh”

 1. lãokhờ says:

  1.-” có bao giờ đất nước ta sản sinh ra được bọn ‘quì gối’ trước giặc như bọn thổ phỉ csvn ngày nay ?”
  2. “…Lú hèn,lú trơ trẻn …đến thế là cùng.”
  3. “Bán trôn gái Việt nuôi miệng đảng; Xà xẽo quê hương cúng thầy tàu.”

 2. says:

  Đúng là nhục quốc thể!
  Tai sao phải qua chầu Tập ở Bắc kinh là giặc phương Bắc? Đảng CSVN phải cần giặc Tàu đến thế sao hở cụ Lú? Vì túi hầu bao của đảng cạn tàu ráo máng lấy gì chi cho cán bộ hàng tháng? Vố này mới biết ba Dũng tài giỏi 3 đầu 6 tay. Chấp nhận cuộc chơi với Trọng Lú, tư Sang, Sinh Hùng để về quê chăn vịt. Nhưng nghĩ thời gian tìm cách chăn vịt cách nào cho gọn trăm bề! Tuy nhiên, Dũng đang thắng Lú với sự ra đi của ba Dũng. Trọng Lú đã lộ nguyên hình với toàn dân toàn đảng. Chính Lú là thái thú của Tàu chứ không phải như ba Dũng thiếu óc chính trị. Quan thầy Đại Hán tức tối khi ba Dũng tuyên bố Hoàng sa Trường sa là của VN. Chỉ cần một chiêu cầu viện liếm láp của Lú là Dũng mất chì lẫn chài. Đàn em chạy tứ tung như đàn vịt không kẻ chăn. Âu thời đại vàng son của đảng CSVN oai hùng nhất lịch sử chính là đồi bại nhất lịch sử Việt.

 3. đỗ cẩu says:

  Kiếp sau xin chớ làm người. Làm con chó ghẻ liếm mông của Tàu!

 4. NGUYEN HUNG says:

  Nguyen Phu Trong la Le Chieu Thong thu 2 trong lich su can dai

 5. NGUYEN HUNG says:

  Nguyen Phu Trong la mot Le Chieu Thong thu 2 trong lich su can dai

 6. Đỗ Mười says:

  Vẽ thời sự quá hay. “Đánh” chẳng kém một bài báo. Chúc bác Ba Bụi nhiều sức khỏe để lúc nào cũng “xung”.

Leave a Reply to Đỗ Mười