WordPress database error: [Expression #1 of ORDER BY clause is not in GROUP BY clause and contains nonaggregated column 'oldsite_dcvwp.wp_posts.post_date' which is not functionally dependent on columns in GROUP BY clause; this is incompatible with sql_mode=only_full_group_by]
SELECT YEAR(post_date) AS `year`, MONTH(post_date) AS `month`, count(ID) as posts FROM wp_posts WHERE post_type = 'post' AND post_status = 'publish' GROUP BY YEAR(post_date), MONTH(post_date) ORDER BY post_date DESC

 

2 Phản hồi cho “Trọng chầu Thiên triều trước khi quy mã”

 1. TT says:

  Tập bảo Nguyễn Lú , cần phải`theo đúng chủ trương ” bốn tốt” ( cả 4 tên ( Trọng, Sang, Hùng, Dũng đều phải là “tốt” chứ không phải chỉ có 1 tên Trọng là tốt mà đủ!) nhớ chưa?

 2. Nguyen Kim Nen says:

  Tập nhắn Trọng :

  - Đi TQ về, Trọng tuyên bố bãi bỏ chuyến đi Mỹ đi Trọng à !

  - Sao được?

  - Bãi đi ! Anh sẽ chuyển 20 triệu US$ vào Tài khoản Trung Ương đảng CS VN

  - Chắc không được

  - Thêm 2 triệu US$ vào tài khoản riêng của con Trọng.

  - Để mình suy nghĩ xem… Hơi ít….

  - Tỉu nà! Hủ lớ! Vậy 22 triệu vô Trung ương đảng, 2 triệu rưỡi vô túi con của Trọng. Được chưa?

  - Ừ, để mình về hội ý bên đó xem sao !

  - Hảo hảo ! Ngộ đợi nhe. Cho ngộ bít nhanh nhe !

Phản hồi