WordPress database error: [Expression #1 of ORDER BY clause is not in GROUP BY clause and contains nonaggregated column 'oldsite_dcvwp.wp_posts.post_date' which is not functionally dependent on columns in GROUP BY clause; this is incompatible with sql_mode=only_full_group_by]
SELECT YEAR(post_date) AS `year`, MONTH(post_date) AS `month`, count(ID) as posts FROM wp_posts WHERE post_type = 'post' AND post_status = 'publish' GROUP BY YEAR(post_date), MONTH(post_date) ORDER BY post_date DESC

 

2 Phản hồi cho “Triệu con tim hướng về Tổ quốc”

  1. Vũ duy Giang says:

    “Triệu con tim hướng về Tổ quốc”, mà một con tim bắt”Tổ quốc ăn năn”, để được hưởng 1 ghế “cây Kiểng”(dạng Dân ngủ Đa ngôn) cho CSVN?

  2. Trần đức Hào says:

    ” Hãy là ngọn gió đổi thay ” . Tôi nghĩ ” chỉ là ngọn gió đổi thay ” chưa đủ , ” phải chân cứng đá mềm ” . Phải đứng lên ‘ ĐỒNG BÀO TÔI ƠI ! ‘ Còn chần chờ chi nữa , DẬY MÀ ĐI : ĐỒNG BÀO ƠI .

Phản hồi