WordPress database error: [Expression #1 of ORDER BY clause is not in GROUP BY clause and contains nonaggregated column 'oldsite_dcvwp.wp_posts.post_date' which is not functionally dependent on columns in GROUP BY clause; this is incompatible with sql_mode=only_full_group_by]
SELECT YEAR(post_date) AS `year`, MONTH(post_date) AS `month`, count(ID) as posts FROM wp_posts WHERE post_type = 'post' AND post_status = 'publish' GROUP BY YEAR(post_date), MONTH(post_date) ORDER BY post_date DESC

 
Home » 11:50:am 11/01/13 Đăng ngày “January 11th, 2013”

Hận thù ăn sâu bám chắc tại Á Châu

Hận thù ăn sâu bám chắc tại Á Châu

Nhắc đi nhắc lại những tội lỗi quá khứ và làm nóng cuộc tranh chấp về những hòn đảo đem lại ít điều tốt.

11:50:am 11/01/13 | Đăng tại THẾ GIỚI | Đọc tiếp »

Đức tính trung thành trong Dân Chủ Pháp Trị

Đức tính trung thành trong Dân Chủ Pháp Trị

Sự độc lập và tự do của mỗi cá nhân là điều kiện tiên quyết để phát triển đức tính trung thành với giá trị và định chế dân chủ pháp trị.

09:19:am 11/01/13 | Đăng tại LỊCH SỬ-PHÁP LUẬT | Đọc tiếp »

Góp ý sửa đổi hiến pháp. Gánh hát làng xã diễn trò dân chủ

Góp ý sửa đổi hiến pháp. Gánh hát làng xã diễn trò dân chủ

Thôi đi, gánh hát Hùng – Dũng – Sang – Trọng! Hãy buông tha đám dân đen đang ngao ngán với tình trạng kinh tế khó khăn!

01:42:am 11/01/13 | Đăng tại QUAN ĐIỂM | Đọc tiếp »