WordPress database error: [Expression #1 of ORDER BY clause is not in GROUP BY clause and contains nonaggregated column 'oldsite_dcvwp.wp_posts.post_date' which is not functionally dependent on columns in GROUP BY clause; this is incompatible with sql_mode=only_full_group_by]
SELECT YEAR(post_date) AS `year`, MONTH(post_date) AS `month`, count(ID) as posts FROM wp_posts WHERE post_type = 'post' AND post_status = 'publish' GROUP BY YEAR(post_date), MONTH(post_date) ORDER BY post_date DESC

 
Home » 04:52:pm 18/01/13 Đăng ngày “January 18th, 2013”

Bé như một cái tăm

Bé như một cái tăm

“Tôi nghĩ rằng ở Việt Nam, cả những người phê phán quyết liệt nhất, cấp tiến nhất, cũng vẫn là những người nằm trong hệ thống, chỉ tìm cách thay đổi, hoàn thiện, bổ khuyết cho hệ thống đó. Chưa ai nghĩ đến sự thay đổi mang tính đoạn tuyệt.” Phạm Xuân Nguyên Đầu năm [...]

04:52:pm 18/01/13 | Đăng tại SỔ TAY TNT, VĂN HOÁ-XÃ HỘI | Đọc tiếp »

Điều 88 – Hai cái còng số 8

Điều 88 – Hai cái còng số 8

Hiện nay bài bản tội gián điệp, tội tiết lộ an ninh quốc gia không còn ăn khách, vừa lạc điệu, nhảm nhí, lại vừa không thuyết phục…

04:28:pm 18/01/13 | Đăng tại LỊCH SỬ-PHÁP LUẬT, QUAN ĐIỂM | Đọc tiếp »

WOAHHHHHH

WOAHHHHHH

04:03:pm 18/01/13 | Đăng tại Biếm Họa, MEDIA | Đọc tiếp »

Điều 4 Hiến Pháp và Quyền Con Người

Điều 4 Hiến Pháp và Quyền Con Người

Tức là đa số người dân có quyền quyết định đảng nào là lực lượng lãnh đạo Nhà nước và xã hội.

04:49:am 18/01/13 | Đăng tại LỊCH SỬ-PHÁP LUẬT, QUAN ĐIỂM | Đọc tiếp »

Hội Nghị Paris: Phái đoàn và lập trường

Hội Nghị Paris: Phái đoàn và lập trường

Sau khi phái đoàn chuyên viên Hoa Kỳ và Việt Nam Dân Chủ Cộng Hòa (VNDCCH) tức Bắc Việt Nam (BVN) quyết định về thủ tục và chi tiết kỹ thuật trong cuộc họp ngày 10-5-1968, hội nghị Paris chính thức bắt đầu ngày 13-5-1968 giữa Hoa Kỳ và BVN.

01:46:am 18/01/13 | Đăng tại LỊCH SỬ-PHÁP LUẬT | Đọc tiếp »

Mô hình dân chủ nào cho Việt Nam? [2]

Mô hình dân chủ nào cho Việt Nam? [2]

Mô hình đại nghị với phương thức bầu cử tỷ lệ đại diện nêu trên có thể là một mẫu số chung và là chất keo nối kết các tổ chức và phong trào dân chủ. Quần chúng cần phải biết hệ thống nào sẽ thay thế cho chế độ hiện nay trước khi họ quyết định hỗ trợ cho các phong trào đấu tranh dân chủ. Đặc biệt nhất là đối với các nhân viên an ninh, quân đội và dân sự đang phục vụ cho chế độ, một mục tiêu đấu tranh trong sáng, rõ ràng và minh bạch sẽ có tác động đến thái độ bất phục tùng hoặc bất hợp tác của họ.

01:01:am 18/01/13 | Đăng tại CHÍNH TRỊ-KINH TẾ | Đọc tiếp »

Xin đừng lãng quên một người tù bất khuất

Xin đừng lãng quên một người tù bất khuất

… đối với những tù nhân chính trị đã chịu đựng cảnh tù ngục nhiều năm hơn, thì cuộc sống trong chốn lao tù của họ càng khủng khiếp hơn và họ lại càng bị người đời lãng quên hơn: Đó là trường hợp mà chúng tôi xin được trình bày hôm nay về một tù nhân chính trị bất khuất, xuyên thế kỷ, ít được người đời biết đến, ít được ai từng nhắc nhở hay vận động cho, ấy là tù nhân chính trị TRẦN TƯ.

12:01:am 18/01/13 | Đăng tại CHÍNH TRỊ-KINH TẾ | Đọc tiếp »