WordPress database error: [Expression #1 of ORDER BY clause is not in GROUP BY clause and contains nonaggregated column 'oldsite_dcvwp.wp_posts.post_date' which is not functionally dependent on columns in GROUP BY clause; this is incompatible with sql_mode=only_full_group_by]
SELECT YEAR(post_date) AS `year`, MONTH(post_date) AS `month`, count(ID) as posts FROM wp_posts WHERE post_type = 'post' AND post_status = 'publish' GROUP BY YEAR(post_date), MONTH(post_date) ORDER BY post_date DESC

 
Home » 01:26:am 30/01/13 Đăng ngày “January 30th, 2013”

Từ Nhật Bản hậu chiến đến Việt Nam hậu chiến [1]

Từ Nhật Bản hậu chiến đến Việt Nam hậu chiến [1]

Hai Hiệp Ước Hòa Bình và An Ninh đã trả lại chủ quyền cho Nhật và mở cửa cho Nhật trở lại với cộng đồng thế giới…

01:26:am 30/01/13 | Đăng tại CHÍNH TRỊ-KINH TẾ | Đọc tiếp »

Mỹ dọn cỗ mời Tàu xơi

Mỹ dọn cỗ mời Tàu xơi

Chính sách đối ngoại dưới thời George W. Bush là một thảm hoạ và còn để lại nhiều di hại cho Hoa Kỳ. Hậu quả có thể được tóm gọn qua 6 chữ “Mỹ dọn cỗ mời Tàu xơi” trong khu vực Hồi Giáo ở Trung Đông và Nam Á. Hoa Kỳ tốn gần 1.5 [...]

12:01:am 30/01/13 | Đăng tại THẾ GIỚI | Đọc tiếp »