WordPress database error: [Expression #1 of ORDER BY clause is not in GROUP BY clause and contains nonaggregated column 'oldsite_dcvwp.wp_posts.post_date' which is not functionally dependent on columns in GROUP BY clause; this is incompatible with sql_mode=only_full_group_by]
SELECT YEAR(post_date) AS `year`, MONTH(post_date) AS `month`, count(ID) as posts FROM wp_posts WHERE post_type = 'post' AND post_status = 'publish' GROUP BY YEAR(post_date), MONTH(post_date) ORDER BY post_date DESC

 
Home » 11:45:am 26/01/13 Đăng ngày “January 26th, 2013”

Tôi đã gặp lại Chị Lài tại Ba lan

Tôi đã gặp lại Chị Lài tại Ba lan

Tháng 6 năm 2012 vừa rồi, trong chuyến đi Âu châu, tôi đã có dịp đến thăm gia đình chị Trần Thị Lài tại thành phố Cracovie là cố đô của nước Ba lan. Chị Lài theo học Ban Cử nhân Văn chương Pháp tại Đại học Văn khoa Saigon vào giữa thập niên 1950. [...]

11:45:am 26/01/13 | Đăng tại HỒI KÝ-BÚT KÝ | Đọc tiếp »

Chợ Vòm- một góc cuộc sống của người Việt ở Nga (kết)

Chợ Vòm- một góc cuộc sống của người Việt ở Nga (kết)

Những người làm ở chợ Vòm này phải kỳ kèo với khách từng hào, nên dù lưu lượng hàng bán ra mỗi ngày có thể lên tới vài chục ngàn đô la, nhưng họ vẫn hết sức tiết kiệm.

05:02:am 26/01/13 | Đăng tại NGƯỜI VIỆT 5 CHÂU | Đọc tiếp »

Điều “88″ thi hành chính sách “Cấm sách vở, Giam học trò”

Điều “88″ thi hành chính sách “Cấm sách vở, Giam học trò”

Một chế độ, cai trị nhân dân chỉ biết dựa vào sức mạnh của bạo lực, chế độ đó, tự bản chất sẽ không ổn định và bền vững lâu dài.

04:33:am 26/01/13 | Đăng tại QUAN ĐIỂM | Đọc tiếp »

Như hai bờ sông Bến Hải

Như hai bờ sông Bến Hải

Tôi liên tưởng đến những cái loa ở hai bên cầu Hiền Lương bắc ngang sông Bến Hải ngày đất nước còn chia đôi.

04:28:am 26/01/13 | Đăng tại NGƯỜI VIỆT 5 CHÂU | Đọc tiếp »

Ăn xong táo, Văn Chinh liền chặt cây?

Ăn xong táo, Văn Chinh liền chặt cây?

Một người, một Hội đã suy thoái về đạo đức, đã từng không tử tế, sao vẫn còn được gọi là tốt, thưa ông Văn Chinh?

01:21:am 26/01/13 | Đăng tại VĂN HOÁ-XÃ HỘI | Đọc tiếp »

Mật mã ‘Bên Thắng Cuộc’

Mật mã ‘Bên Thắng Cuộc’

Bên Thắng Cuộc đã tạo ra lịch sử khi sự xuất hiện của nó, đã giải mã một vấn đề quan trọng của lịch sử Việt Nam hiện đại: Nguyên nhân đưa đến một Việt Nam tương tàn của hôm nay!

12:01:am 26/01/13 | Đăng tại CHÍNH TRỊ-KINH TẾ | Đọc tiếp »